(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Decyzja o warunkach zabudowy
» OBWIESZCZENIE - Zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
» Ogłoszenie - praca na zastępstwo
» OBWIESZCZENIE - Zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego
» Zarządzenie Nr 70/2022
 • Ochrona środowiska
 • Zgłoszenie zamiaru wycinki drzew i krzewów
 • Pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów

  Zgłoszenie zamiaru wycinki drzew i krzewów

  ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
  OPIS USŁUGI
  Usługa umożliwia uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów poprzez złożenie do Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne wniosku lub zgłoszenia w powyższej sprawie. Zgodnie z art. 83a. ust. 1 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić za zezwoleniem burmistrza wydanym na wniosek, natomiast zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

  Nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie:
  1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
  2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
  3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
  3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
  4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach;
  5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
  6) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
  7) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
  8) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
  9) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
  10) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
  11) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
  12) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
  13) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
  14) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez: a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych RP, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu, b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
  15) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.


  KOGO DOTYCZY USŁUGA
  1. Właściciela lub posiadacza nieruchomości;
  2. Właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny, zwanej dalej „Kodeksem cywilnym” – jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń /dotyczy to linii energetycznych, gazociągów, ciepłociągów, wodociągów, kanalizacji san. i innych urządzeń przesyłowych/

  CZAS REALIZACJI
  I. Zgłoszenie – do 35 dni od daty jego złożenia.
  II. Wniosek - do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni
  Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonywania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

  WYMAGANE DOKUMENTY

  Zgłoszenie dla osób fizycznych - zamiar usunięcia drzew na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej Właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza: 1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, 2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego, 3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z terenu nieruchomości powinno zawierać: 1) imię i nazwisko wnioskodawcy; 2) oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte; 3) rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

  Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów obowiązani są złożyć:
  1) osoby prawne;
  2) osoby fizyczne gdy usuniecie drzew będzie związane z prowadzeniem działalności
  gospodarczej;
  3) zarządcy: spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych;
  4) zarządcy dróg: gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych;
  5) zarząd oraz użytkownicy rodzinnych ogrodów działkowych;
  6) właściciele nieruchomości, którzy otrzymali decyzję administracyjną w sprawie wniesienie sprzeciwu dotyczącego usunięcia drzewa/drzew.

  Wniosek zgodnie z art. 83b ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 zawiera:
  1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
  2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
  3) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;
  4) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
  5) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a gdy na tej wysokości drzewo:
  a) posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
  b) nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
  6) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
  7) miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  8) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
  9) projekt planu:
  a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska lub
  b) przesadzenia drzewa lub krzewu - jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
  10) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
  11) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.
  2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.


  OPŁATY
  • Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł
  • Opłata skarbowa za zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu - 17 zł
  TRYB ODWOŁAWCZY - Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

  PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
  • Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
  • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
  • Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Gminy Skarżysko Kościelne pokój nr 100

  NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: 41 2714466, fax: 41 2714481

  ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – https://www.ugskarzysko.bip.doc.pl

  DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek 8.00-16.00, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 7.30-15.30
  Data wprowadzenia: 2021-06-16 1506
  Data upublicznienia: 2021-06-16
  Art. czytany: 638 razy

  » Zgłoszenie zamiaru wycinki drzew i krzewów - rozmiar: 130391 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Pypeć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2021


  Grzybowa Góra - 903

  Kierz Niedźwiedzi - 749

  Lipowe Pole Plebańskie - 405

  Lipowe Pole Skarbowe - 255

  Majków - 887

  Michałów - 249

  Skarżysko Kościelne - 2216

  Świerczek - 253  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne