(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Nieruchomości
Ogłoszenia
Węgiel 2022 -2023
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV_wyciąg
» Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV_wyciąg
» 15.09.2023 r.
» obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
» Projekt Nr 7
 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
 • Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych

  Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych z dnia 27 stycznia 2021 r

  Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021.


  Wójt Gminy Skarżysko Kościelne - Gminny Komisarz Spisowy w Skarżysku Kościelnym ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. narodowego spisu powszechnego NSP 2021. NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.


  Termin składania ofert: od 1 lutego 2021 do 9 lutego 2021 r.


  Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.


  Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:


  • mieć ukończone 18 lat,


  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,


  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,


  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,


  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


  Informacje ogólne:


  1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e -learning. Na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do systemu e-learning.


  2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.


  3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.


  4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.


  5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.


  6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku - niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia WBS poprawności tego wyniku.


  7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania: a. jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób, b. format pliku - JPG, c. rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada: • przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,


  • przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.


  Rachmistrz spisowy, wyłoniony w trybie otwartego naboru na zasadach określonych w ustawie o NSP 2021, wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu. Urządzenie zostanie przekazane rachmistrzowi na podstawie protokołu przekazania, stanowiącego załącznik do umowy zlecenia.


  Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:


  1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;


  2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.


  3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.


  Oferta kandydata na rachmistrza spisowego musi zawierać (druk do pobrania):


  1. Zgłoszenie zawierające: a) imię (imiona) i nazwisko, b) data urodzenia, c) adres zamieszkania, d) numer telefonu, e) adres e-mail.


  2. Oświadczenie zawierające informację o:


  a. posiadaniu obywatelstwa polskiego;


  b. korzystaniu z pełni praw obywatelskich;


  c. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;


  d. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia;


  e. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;


  f. zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na stanowisko rachmistrza spisowego.


  g. o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia..  


  Składanie ofert:


  1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty:


  - osobiście w siedzibie Urzędu Gminy - 26 – 115 Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a - za pośrednictwem: • poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: [email protected] • platformy ePUAP, • operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich).


  O dacie wpływu dokumentów decyduje:


  a) w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,


  b) w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),


  c) w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),


  d) w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.


  2. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


  • Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Gminy www.skarzysko.com.pl oraz w Gminnym Biurze Spisowym (siedziba w Urzędzie) nr tel. 41 271 44 66 w. 14 e-mail: [email protected] Gminny Komisarz Spisowy Wójt Gminy Skarżysko Kościelne Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych (w załączeniu).  Data wprowadzenia: 2021-01-27 1216
  Data upublicznienia: 2021-01-27
  Art. czytany: 1872 razy

  » Formularz do pobrania - oferta kandydata na rachmistrza spisowego - rozmiar: 15717 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych z dnia 27 - rozmiar: 26434 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych - rozmiar: 7142 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » Regulamin naboru rachmistrzów spisowych do NSP 2021 - rozmiar: 30756 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Monika Zuba
  Rejestr zmian:
  2021-02-10
  1. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Monika Zuba
  2. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Monika Zuba

  2021-01-27
  3. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Monika Zuba
  4. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Monika Zuba
  5. Typ zdarzenia: usunięcie załącznika - Zmienił: Monika Zuba
  6. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Monika Zuba
  7. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Monika Zuba
  8. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Monika Zuba
  9. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Monika Zuba
  10. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Monika Zuba
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2022


  Grzybowa Góra - 900

  Kierz Niedźwiedzi - 733

  Lipowe Pole Plebańskie - 402

  Lipowe Pole Skarbowe - 253

  Majków - 889

  Michałów - 241

  Skarżysko Kościelne - 2211

  Świerczek - 246  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA

  /6t1g1d1mtk/  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne