(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE - Zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego
» Zarządzenie Nr 70/2022
» Zarządzenie Nr 69/2022
» Zarządzenie Nr 68/2022
» Zarządzenie Nr 67/2022
 • Urząd Gminy
 • Komórki organizacyjne i ich zadania
 • Referat Planowania, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości

  Komórki organizacyjne i ich zadania

  Do zakresu zadań Referatu Planowania Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości należy:

  1.1. do zadań kierownika Referatu Planowania Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości należy:

  1/ kierowanie pracą referatu, nadzór i kontrola realizacji zadań przez pracowników,
  2/ dokonywanie ocen pracowników,
  3/ prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych w referacie,
  4/ wykonywanie zadań obronnych wynikających ze szczególnych regulacji prawnych,
  5/ udzielanie niezbędnych informacji radnym w sprawach związanych z wykonywaniem mandatu oraz przygotowanie odpowiedzi na wnioski komisji rady i interpelacji radnych,
  6/ opracowanie projektu programów rozwoju gminy w zakresie zadań realizowanych przez referat,
  7/ opracowanie projektu uchwał wnoszonych pod obrady rady gminy,
  8/ uczestniczenie z polecenia wójta, w posiedzeniach rady, komisji,
  9/ załatwianie skarg, wniosków i interpelacji obywateli w zakresie referatu,
  10/ wnioskowanie z zachowaniem drogi służbowej w sprawach osobowych pracowników,
  11/ współpraca z innymi referatami, samodzielnymi stanowiskami pracy i kierownikami jednostek organizacyjnych w zakresie prowadzonych spraw,
  12/ realizacja zadań wynikających z zarządzeń wewnętrznych wójta,
  13/ wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych imiennym upoważnieniem wójta,
  14/ realizacja zadań wynikających z ochrony informacji niejawnych.

  1. 2. w zakresie postępowania w sprawie ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowiska:

  1/ przygotowanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
  2/ prowadzenie rejestru wydanych decyzji środowiskowych,
  3/ uzyskanie uzgodnień i opinii w toku postępowania właściwych organów – zgodnie
  z ustawą – Prawo ochrony środowiska,
  4/ przeprowadzenie procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowych.

  1.3. w zakresie inwestycji i usług:

  1/ planowanie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację obejmujących między innymi budowę, modernizację obiektów i urządzeń komunalnych oraz zakupy inwestycyjne,
  2/ opracowywanie wieloletnich programów inwestycyjnych,
  3/ przygotowanie założeń do projektów budowlanych, projektów umów, uzyskanie uzgodnień, opinii i zatwierdzenia projektu do dalszej realizacji,
  4/ przygotowywanie i opiniowanie odpowiedniej dokumentacji dotyczącej inwestycji gminnych,
  5/ przygotowywanie i przeprowadzenie przetargów na wykonanie inwestycji prowadzonych na terenie gminy,
  6/ planowanie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację obejmujących między innymi budowę, modernizacje obiektów i urządzeń komunalnych oraz zakupy inwestycyjne,
  7/ opracowywanie wieloletnich programów inwestycyjnych,
  8/ przygotowanie założeń do projektów budowlanych, projektów umów, uzyskanie uzgodnień, opinii i zatwierdzenia projektu do dalszej realizacji,
  9/ działania przygotowawcze do rozpoczęcia budowy: zawarcie umowy, przygotowanie dokumentacji budowy, przekazanie placu budowy oraz sprawy związane z pozwoleniem wejścia w teren,
  10/ kontrola przebiegu robót, odbiory robót zanikających, odbiór końcowy, skompletowanie dokumentacji odbiorczej i dokumentów związanych z użytkowaniem,
  11/ prowadzenie sprawozdawczości GUS w zakresie inwestycji gminnych w uzgodnieniu z referatem finansowym,
  12/ koordynacja działań z inwestorami zastępczymi, udziały w naradach, przetargach oraz kontrola finansowania robót,
  13/ opiniowanie planów finansowych zadań inwestycyjnych jednostek organizacyjnych gminy.

  1. 4. w zakresie zagospodarowania przestrzennego:

  1/ prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  2/ przygotowanie projektów uchwał rady o przystąpieniu do sporządzania gminnych planów zagospodarowania przestrzennego, określanie granic obszaru objętego planem, przedmiotu
  i zakresu jego ustaleń, oraz koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzeniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  3/ prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem przez wójta planu zagospodarowania przestrzennego m.in.:
  a) ogłaszanie o przystąpieniu do opracowania planu i zawiadomienie właściwych organów,
  b) zasięganie opinii oraz uzgadnianie projektu z właściwymi organami,
  c) wykładanie projektu planu do publicznego wglądu, a także zapewnienie informacji
  o wyłożonym projekcie i umożliwienie uzyskania, za zwrotem kosztów, kopii wyrysów
  i wypisów,
  d) przyjmowanie, rozpatrywanie i przedkładanie radzie protestów i zarzutów wniesionych do projektu planu,
  e) doręczenie zainteresowanym wyciągu z uchwały rady dotyczących wyżej wymienionych spraw,
  f) przedkładanie radzie projektu planu, przedstawianie planu wojewodzie w celu oceny zgodności z prawem do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym,
  4/ wydawanie wypisów i wyrysów planu zagospodarowania przestrzennego: przygo¬towanie projektów uchwał rady w sprawie opłat administracyjnych za te czynności,
  5/ prowadzenie aktualizowanego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, gromadzenie materiałów związanych z tymi planami, wraz z odpowiedzialnością za przechowywanie oryginałów planów, jak również uchylonych i nieobowiązujących,
  6/ ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu po uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych ustawą i przepisami szczególnymi,
  7/ stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadkach określonych ustawą,
  8/ prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  9/ opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości.

  1.5. z zakresu prowadzenia spraw z prawa wodnego:


  1/ przygotowanie i prowadzenie spraw zmian stosunków wodnych na gruntach,
  2/ przygotowanie nakazu wykonania niezbędnych urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniem;
  a/ zatwierdzanie ugody,
  b/ rozstrzyganie sporów o przywróceniu stosunków wodnych na gruntach stanu poprzedniego,

  1. 6. inne zadania:

  1/ współdziałanie ze stanowiskiem ds. promocji i rozwoju w zakresie opracowania projektów i przygotowania wniosków o dofinansowanie zadań ze środków pozabudżetowych oraz ich rozliczanie,
  2/ współdziałanie w redagowaniu Biuletynu Informacji Publicznej oraz aktualizacja informacji dotyczących zadań wynikających w tym zakresie na stanowisku pracy,
  3/ ponosi odpowiedzialność za powierzone mienie stałe i ruchome na stanowisku pracy,
  4/ udział w szkoleniu obronnym w urzędzie,
  5/ realizacja zadań obronnych określonych w regulaminie organizacyjnym urzędu
  w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.


  2. Do zadań stanowiska ds. gospodarki komunalnej, komunikacji zbiorowej, OSP należy:

  2.1. w zakresie gospodarki komunalnej:

  1/ realizacja zadań z zakresu zaopatrzenia w energię elektryczną poprzez planowanie
  i organizację oświetlenia miejsc publicznych, dróg znajdujących się na terenie gminy,
  2/ kontrola i odczyty liczników oświetlenia ulicznego na terenie gminy,
  3/ nadzór nad prawidłową realizacją umów zawartych z Zakładem Energetycznym,

  4/ zaopatrzenie materiałowe do realizacji remontów prowadzonych przez gminę oraz nadzór nad wykonaniem tych remontów,

  5/ nadzór nad pracami wykonywanymi przez pracowników interwencyjnych, publicznych zatrudnionych w urzędzie i skazanych.

  2.3. z zakresu spraw z ochrony przeciwpożarowej:

  1/analizowanie i planowanie zadań urzędu w zakresie ochrony przeciwpożarowej gminy,

  2/ koordynacja załatwiania spraw ochrony przeciwpożarowej przez komórki organizacyjne urzędu,
  3/ zgłaszanie organom Gminy potrzeb rzeczowych i finansowych w zakresie zapewnienia na terenie gminy zasobów wody do gaszenia pożarów,

  4/ organizowanie kontroli przestrzegania przepisów p. pożarowych przez właścicieli
  i użytkowników indywidualnych gospodarstw rolnych, zakładów pracy oraz budynków mieszkalnych i gospodarczych,

  2.4. z zakresu komunikacji zbiorowej:

  1/ustalanie i określanie przystanków komunikacji zbiorowej w Gminie,
  2/ ustalanie zasad korzystania z przystanków
  3/ opiniowanie rozkładów jazdy,
  4/ opiniowanie i wydawanie zezwoleń na transport zbiorowy,
  5/ tworzenie planu transportu na terenie gminy,
  6/współpraca z Urzędem Marszałkowskim w zakresie organizacji gminnej i powiatowej komunikacji zbiorowej,
  7/ współpraca z powiatem w zakresie wypracowywania wspólnych koncepcji transportu.

  2.5. prowadzenie spraw z zakresu Ochotniczych Straży Pożarnych:

  1/ prowadzenie rejestru ochotniczych straży pożarnych;
  2/ zgłaszanie organom Gminy potrzeb rzeczowych i finansowych w zakresie zapewnienia jednostkom OSP,
  a) środków alarmowania i łączności,
  b) pomieszczeń, wyposażenia, sprzętu urządzeń p. pożarowych, odzieży specjalnej
  i umundurowania oraz materiałów niezbędnych do konserwacji, eksploatacji i naprawy,
  c) środków transportowych do akcji ratowniczych i ćwiczeń;
  3/ rozliczenie kart drogowych kierowców OSP;
  4/ sprawowanie nadzoru nad działalnością statutowa OSP;
  5/ przygotowanie materiałów związanych z przeprowadzeniem kampanii sprawozdawczej
  i wyborczej jednostek OSP.

  2.6. inne zadania:

  1/ współdziałanie ze stanowiskiem ds. promocji i rozwoju w zakresie opracowania projektów i przygotowania wniosków o dofinansowanie zadań ze środków pozabudżetowych oraz ich rozliczanie,
  2/ współdziałanie w redagowaniu Biuletynu Informacji Publicznej oraz aktualizacja informacji dotyczących zadań wynikających w tym zakresie na stanowisku pracy,
  3/ ponosi odpowiedzialność za powierzone mienie stałe i ruchome na stanowisku pracy,
  4/ udział w szkoleniu obronnym w urzędzie,
  5/ realizacja zadań obronnych określonych w regulaminie organizacyjnym urzędu
  w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

  2.7. Do zadań stanowiska ds. drogownictwa należy:

  1/ prowadzenie spraw z zakresu modernizacji i ochrony dróg gminnych,
  2/ przygotowanie opinii w sprawie przebiegu dróg wojewódzkich, powiatowych
  i gminnych oraz zaliczanie dróg do kategorii dróg zakładowych,
  3/ przygotowywanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów nie związanych z gospodarką drogową i na zajmowanie pasa drogowego oraz przygotowywanie orzeczenia o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego w razie naruszenia jego
  w odniesieniu do dróg gminnych,
  4/ prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem ruchem na drogach lokalnych,
  5/ prowadzenie współpracy z Starostwem Powiatowym i Zarządem Dróg Powiatowych
  w zakresie spraw utrzymania dróg na terenie gminy,
  6/ prowadzenie spraw z zakresu zimowego utrzymania dróg gminnych,
  7/współdziałanie ze stanowiskiem ds. promocji i rozwoju w zakresie opracowania projektów i przygotowania wniosków o dofinansowanie zadań ze środków pozabudżetowych oraz ich rozliczanie,
  8/współdziałanie w redagowaniu Biuletynu Informacji Publicznej oraz aktualizacja informacji dotyczących zadań wynikających w tym zakresie na stanowisku pracy,
  9/ ponosi odpowiedzialność za powierzone mienie stałe i ruchome na stanowisku pracy,
  10/ udział w szkoleniu obronnym w urzędzie,
  11/ realizacja zadań obronnych określonych w regulaminie organizacyjnym urzędu
  w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

  3. Do zadań stanowiska ds. zamówień publicznych i inwestycji należy:

  3.1. w zakresie zamówień publicznych:

  1/ prowadzenie całości spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez Urząd, a w szczególności:
  a) prowadzenie rejestru zgłoszonych za¬mówień publicznych,
  b) dokonywanie wyboru trybu udzielania zamówienia publicznego,
  c) opracowanie w uzgodnieniu z zarządem specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  d) przygotowanie treści ogłoszenia o zamówienie,
  e) wydawanie zainteresowanym wykonawcom i dostawcom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz prowadzenie rejestru wydanych specyfikacji,
  f) organizowanie i udział w pracy komisji przetargowej i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem,
  g) przygotowanie umowy z wykonawcą, dostawcą wyłonionym w toku postępowania
  o zamówienie publiczne,
  2/ udzielanie pomocy na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie przeprowadzenia przetargów,
  3/ opracowywanie sprawozdań dla potrzeb organów gminy i instytucji zewnętrznych, między innymi dla potrzeb promocji gminy.

  3. 2. w zakresie inwestycji:

  1/ przygotowanie materiałów i udział w opracowaniu wieloletnich planów inwestycyjnych,
  2/ przygotowanie założeń do projektów budowlanych,
  3/ koordynacja i odbiór prac projektowych,
  4/ kompletowanie dokumentacji inwestycyjnej, wraz z uzyskaniem uzgodnień, opinii
  i wymagalnych pozwoleń w tym – pozwolenia na budowę,
  5/ prowadzenie działalności przygotowawczych do rozpoczęcia inwestycji:

  - przygotowanie umowy z wykonawcą,

  - przekazanie dokumentacji i budowy,

  - przekazanie frontu robót wykonawcy.
  6/ koordynacja działań pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego (inwestor, projektant, wykonawca, inspektor nadzoru),
  7/ kontrola przebiegu robót budowlanych, udział w odbiorach kompletowanie dokumentacji odbiorczej i związanej z przekazaniem obiektu do użytkowania,
  8/ kontrola rozliczeń zadań inwestycyjnych w uzgodnieniu z referatem finansowym.
  9/ przygotowanie zestawienia zakupu rzeczowo-finansowego inwestycji dla potrzeb zamówień publicznych, pozyskania środków zewnętrznych, prowadzenie sprawozdawczości GUS.
  10/nadzór nad gminnymi placami rekreacyjnymi i placami zabaw w tym:
  a/ okresowe przeglądy techniczne placów i urządzeń,
  b/ nadzór nad eksploatacja urządzeń i placów zabaw oraz zlecanie koniecznych napraw
  i remontów.


  3.3. w zakresie ochrony dóbr kultury:

  1/ opracowywanie projektów zarządzeń w celu zabezpieczenia zabytków w nagłych wypadkach i niezwłocznie zawiadomienie o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków,
  2/ zgłaszanie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków pomiędzy zasługujące na wciągnięcie ich do rejestru zabytków,
  3/ składanie wniosków o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury nieruchomych oraz kolekcji,
  4/przyjmowanie zawiadomienia o ujawnieniu przedmiotu posiadającego cechy zabytku, przedmiotu archeologicznego lub o odkryciu wykopaliska zawiadamia o tym wojewódzkiego konserwatora zabytków,
  5/ dba o zapewnienie prawnych, organizacyjnych i finansowych warunków dla ochrony dóbr kultury,
  6/ opiniowanie wniosków o dotacje celowe na renowacje zabytków.

  3. 4. inne zadania:

  1/ opieka nad cmentarzami grobami wojennymi zgodnie z zawartym porozumieniem
  w tym zakresie oraz opieka nad pozostałymi miejscami pamięci narodowej,
  2/ załatwianie spraw wynikających z przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
  3/ współdziałanie ze stanowiskiem ds. promocji i rozwoju w zakresie opracowania projektów i przygotowania wniosków o dofinansowanie zadań ze środków pozabudżetowych oraz ich rozliczanie,
  4/ współdziałanie w redagowaniu Biuletynu Informacji Publicznej oraz aktualizacja informacji dotyczących zadań wynikających w tym zakresie na stanowisku pracy,
  5/ ponosi odpowiedzialność za powierzone mienie stałe i ruchome na stanowisku pracy,
  6/ udział w szkoleniu obronnym w urzędzie,
  7/ realizacja zadań obronnych określonych w regulaminie organizacyjnym urzędu
  w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

  4.1. w zakresie ochrony środowiska, utrzymania porządku i czystości w gminie należy:

  1/ kontrola realizacji przepisów o ochronie środowiska, między innymi w zakresie gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej,
  2/ wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
  3/ nadzór nad zadrzewieniem terenów gminnych i pielęgnacją zieleni.
  4/ w zakresie ochrony środowiska prowadzi sprawy z zakresu zapewnienia warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami oraz dbanie o utrzymanie porządku
  i czystości na terenie gminy w tym:
  a) tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości
  i porządku na terenie gminy,
  b) zapobieganie zanieczyszczeniom ulic, placów i terenów otwartych poprzez likwidacje składowania odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych,
  c) tworzenie warunków do selektywnej zbiórki, segregacji i składowania odpadów przydatnych do wykorzystania,
  d) współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej w organizowaniu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych.

  5/ przygotowanie i prowadzenie zadań wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996r – o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jedn. z 2016r Dz. U., poz.250 ze zmianami)


  4.2. w zakresie gospodarowania odpadami:

  1/ opiniowanie zezwoleń na prowadzenie działalności w której powstają odpady,
  2/ uzgadnianie sposobu postępowania z odpadami innymi niż niebezpieczne,
  3/ realizacja zadań gminy w związku z racjonalnym gospodarowaniem odpadami wg programu ochrony środowiska,
  4/ ustalanie (po zaciągnięciu opinii powiatowego inspektora sanitarnego) szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:
  a) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,
  b) rodzaju urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów na terenie nieruchomości oraz innych terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,
  5/ wynikających z ustawy o ochronie zwierząt:
  a) czasowe lub stałe odebranie właścicielowi zwierząt, które jest okrutnie traktowane lub znęcanie,
  b) wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną,
  c) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,
  d) rozstrzyganie o dalszym postępowaniu ze zwierzętami wyłapywanymi.
  6. opracowuje ograniczenia co do czasu pracy lub korzystania z urządzeń technicznych oraz środków transportu stwarzających dla środowiska uciążliwości z zakresu hałasu i wibracji,
  7. przygotowuje nakaz wykonywania czynności ograniczających uciążliwość dla środowiska użytkownikowi urządzeń technicznych lub maszyn,
  8. wymierza kary pieniężne za samowolne usuwanie drzew lub krzewów.
  9. nadzór nad świadczeniem usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli,
  10. nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości związanych z utrzymaniem czystości i porządku,
  11.sporządzenie sprawozdań wynikających z zakresu działania stanowiska,
  12.współuczestniczenie w organizowaniu przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów,
  13.prowadzenie systemu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  14współuczestniczenie w przygotowywaniu projektów aktów prawa wynikających
  z zajmowanego stanowiska,
  15.przeprowadzanie stosownych kontroli związanych z gospodarką odpadami,
  16.prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej wśród mieszkańców,
  17.przygotowanie korespondencji z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,
  18.wdrożenie nowych przepisów w zakresie działalności podmiotów w zakresie podmiotów
  w zakresie odbioru i transportu odpadów,
  19.opiniowanie przedłożonych przez podmioty gospodarcze programów Gospodarki Odpadami,

  4.3. w zakresie ochrony środowiska:

  1. prowadzi sprawy z zakresu zapewnienia warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy:
  a) tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości
  i porządku na terenie gminy,
  b) zapobieganie zanieczyszczeniom ulic, placów i terenów otwartych poprzez likwidacje składowania odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych,
  c) tworzeni e warunków do selektywnej zbiórki, segregacji i składowania odpadów przydatnych do wykorzystania,
  d) współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej w organizowaniu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych.
  4.4 w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych, strukturalnych z Unii Europejskiej:

  1/ wypełnianie wniosków aplikacyjnych w celu pozyskiwania funduszy ze środków Unii Europejskiej,
  2/ prowadzenie stałego monitoringu funduszy Unii Europejskiej w zakresie możliwości realizacji zadań infrastrukturalnych gminy,
  3/ współdziałanie z referatami urzędu, samodzielnymi stanowiskami i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie opracowania projektów i przygotowywania wniosków
  o dofinansowanie zadań ze środków pozabudżetowych,
  4/ podejmowanie działań i kreowanie inicjatyw lokalnych na rzecz programów.

  4.5. w zakresie nadzoru nad organizacją pracy i bieżącą działalnością świetlic:

  1/ troska o powierzoną bazę lokalową i dydaktyczną,
  2/ ustalenie regulaminu świetlicy,
  3/ pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań statutowych świetlicy,
  4/ dbałość o prawidłową gospodarkę finansową zgodnie z zatwierdzonym na dany rok budżetowy planem finansowym,
  5/ przestrzeganie przepisów prawa w zakresie prowadzonej działalności.

  4.7. inne zadania:

  1/ współdziałanie ze stanowiskiem ds. promocji i rozwoju w zakresie opracowania projektów i przygotowania wniosków o dofinansowanie zadań ze środków pozabudżetowych oraz ich rozliczanie,
  2/ współdziałanie w redagowaniu Biuletynu Informacji Publicznej oraz aktualizacja informacji dotyczących zadań wynikających w tym zakresie na stanowisku pracy,
  3/ ponosi odpowiedzialność za powierzone mienie stałe i ruchome na stanowisku pracy,
  4/ udział w szkoleniu obronnym w urzędzie,
  5/ realizacja zadań obronnych określonych w regulaminie organizacyjnym urzędu
  w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.


  5. Do zadań stanowiska ds. gospodarki odpadami, rolnictwa, leśnictwa należy:

  5.1. Do zadań stanowiska ds. gospodarki odpadami należy:

  1) realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach, niezbędnych do wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami, w tym przygotowanie i nadzorowanie kampanii informacyjnej skierowanej do mieszkańców gminy,
  2) dokonywanie całorocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu aktualizacji i weryfikacji rynku gospodarki odpadami komunalnymi, oraz możliwości technicznych i organizacyjnych gminy,
  3) utworzenie i stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli zamieszkałych nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,
  4) współudział w opracowaniu projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich weryfikacja,
  5) obsługa systemu informatycznego obsługującego system odbioru odpadów komunalnych,
  6) współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postepowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
  7) przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi,
  8) kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
  9) współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
  10) planowanie i inicjowanie działań służących ochronie środowiska w zakresie gospodarki komunalnymi,
  11) realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
  12) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i ekologicznych oczyszczalni ścieków,
  13) przygotowywanie decyzji ustalającej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych związanych w deklaracji,
  14) przygotowywanie postanowień decyzji administracyjnych z zakresu gospodarki odpadami,
  15) sporządzenie sprawozdań zbiorczych zestawień masy i rodzajów odpadów odebranych przez podmioty gospodarcze działające na terenie Gminy.

  5. 2. w zakresie rolnictwa, leśnictwa i lecznictwa:

  1) opracowywanie projektów gminnych planów dotyczących rolnictwa w oparciu
  o kierunkowe założenia Rady Gminy i jej komisji,
  2) realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w tym:
  a) wydawanie zezwoleń na uprawę maku,
  b) prowadzenie nadzoru na uprawami maku,
  3) aktualizacja dokumentacji do spisów rolnych oraz prowadzenie spraw związanych
  z przygotowaniem tych spisów,
  4) prowadzenie spraw związanych z ochroną roślin uprawnych przed szkodnikami, chorobami i chwastami,
  5) współdziałanie z samorządem rolniczym,
  6) współdziałanie z administracją rządową w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
  7) realizacja zadań związanych ze znakowaniem obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt,
  8) prowadzenie spraw dotyczących ochrony zwierząt,
  9) realizacja zadań wynikających z ustawy o lasach i ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,
  10) prowadzenie spraw związanych z ochroną przyrody,
  11) prowadzenie spraw dotyczących łowiectwa,
  12) ochrona gruntów rolnych i leśnych w tym:
  a) przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne,
  b) wyłączenie gruntów z produkcji,
  c) rolniczego wykorzystania gruntów,
  d) rekultywacji nieużytków oraz innych gruntów zdewastowanych i zdegradowanych.
  13) prowadzenie i nadzór prac związanych z organizacją spisów badań rolniczych
  i statystyki rolniczej gminy przygotowywanych przez Urząd Statystyczny,
  14) koordynowaniem gospodarki materiałem nasiennym, współdziałanie z inspekcją nasienną,
  15) współdziałanie z inspektoratem ochrony roślin,
  16) współdziałanie ze stanowiskiem ds. promocji i rozwoju w zakresie opracowania projektów i przygotowania wniosków o dofinansowanie zadań ze środków pozabudżetowych oraz ich rozliczanie,
  5.3. inne zadania:

  1/ współdziałanie ze stanowiskiem ds. promocji i rozwoju w zakresie opracowania projektów i przygotowania wniosków o dofinansowanie zadań ze środków pozabudżetowych oraz ich rozliczanie,
  2/ współdziałanie w redagowaniu Biuletynu Informacji Publicznej oraz aktualizacja informacji dotyczących zadań wynikających w tym zakresie na stanowisku pracy,
  3/ ponosi odpowiedzialność za powierzone mienie stałe i ruchome na stanowisku pracy,
  4/ udział w szkoleniu obronnym w urzędzie,
  5/ realizacja zadań obronnych określonych w regulaminie organizacyjnym urzędu
  w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.


  6. Do zadań stanowiska ds. gospodarki lokalowej i nieruchomości należą sprawy:

  6.1. w zakresie gospodarki lokalowej i nieruchomości należy:

  1/ prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność gminy, m.in.:
  a) dotyczących tworzenia i gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości,
  b) ustalenie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych, związanych z obrotem tj. sprzedażą, zamianą, zrzeczeniem się, oddaniem w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczeniem,
  c) przygotowanie stosownych projektów uchwał Rady Gminy w wyżej wymienionych sprawach,
  d) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prawa pierwokupu nieruchomości,
  e) aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
  f) prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości,
  g) tworzenie zasobów gruntów gminnych i gospodarowania nimi – zgodnie z zasadami aktualnie obowiązującego prawa,
  h) ujawnianie prawa własności Gminy do nieruchomości w księgach wieczystych,
  i) prostowanie omyłek w Aktach Własności Ziemi,
  j) nadawanie klauzuli ostateczności na Aktach Własności Ziemi,
  k) prowadzenie spraw z przekształceń prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
  w prawo własności,
  l) nabywanie i zbywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
  ł) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego i sporządzanie informacji o jego stanie, oraz sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości dot. mienia gminnego i jego zmian,
  m) poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
  n)wydawanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu poddziału nieruchomości,
  o) prowadzenie postępowań o rozgraniczenie nieruchomości,
  p) prowadzenie spraw dotyczących sprzedaży nieruchomości należących do Gminy.
  r) prowadzenie spraw związanych z obciążeniem nieruchomości gminnych, służebności gruntowymi i przesyłu
  2/ prowadzenie spraw z zakresu komunalizacji mienia gminy i regulacje prawne nieruchomości,
  3/ udział w przygotowaniu informacji dla Rady Gminy o stanie mienia komunalnego zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych,
  4/ przygotowanie projektu podziału nieruchomości,
  5/ obrót nieruchomościami w sposób zgodny z zasadami prawidłowej i racjonalnej gospodarki,
  6/ wydzierżawienie, sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej,
  7/ oddawanie nieruchomości w trwały zarząd,
  8/ prowadzenie spraw z zakresu zlecania wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia,
  9/prowadzenie spraw z zakresu realizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami dot. opłaty adiacenckiej, w szczególności :
  a/ przygotowywanie projektów uchwał,
  b/ przygotowywanie decyzji na liczeniowych i ich realizacji,
  c/ prowadzenie postępowań kończących się wyłonieniem wykonawcy wycen działek objętych naliczeniem opłaty.
  10/ ustalanie opłat za oddanie nieruchomości w wieczyste użytkowanie,
  11/ podawanie do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia,
  12/ przygotowanie materiałów w sprawie nazewnictwa ulic i placów,
  13/ ustalanie numerów porządkowych dla nieruchomości gruntowych i budynków,
  14/wydawanie zaświadczeń o numeracji porządkowej nieruchomości oraz aktualizacja ewidencji numeracji porządkowej w aplikacji EMUiA,
  15/ prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych,
  16/ sporządzanie okresowych informacji o stanie mienia komunalnego,
  17/ prowadzenie postępowań w sprawach podziałów i rozgraniczeń nieruchomości,
  18/ przestrzeganie przepisów obowiązujących w zakresie gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości,
  19/ zawieranie umów najmu na lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność Gminy,
  20/ zapewnienie mieszkań osobom ich pozbawionych czasowo lub trwale między innymi w wyniku klęsk żywiołowych, ewakuowanym ze stref zagrożonych,
  21/ współdziałanie w realizacji obowiązków ochrony ludności w ramach planów obrony cywilnej.
  22/ sporządzanie sprawozdań dla GUS.

  6.2. inne zadania:

  1. współdziałanie w redagowaniu Biuletynu Informacji Publicznej oraz aktualizacja informacji dotyczących zadań wynikających w tym zakresie na stanowisku pracy,
  2. ponosi odpowiedzialność za powierzone mienie stałe i ruchome na stanowisku pracy,
  3. udział w szkoleniu obronnym w urzędzie,
  4. realizacja zadań obronnych określonych w regulaminie organizacyjnym urzędu
  w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.  Data wprowadzenia: 2005-01-28 1342
  Data upublicznienia: 2005-01-28
  Art. czytany: 5767 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2021


  Grzybowa Góra - 903

  Kierz Niedźwiedzi - 749

  Lipowe Pole Plebańskie - 405

  Lipowe Pole Skarbowe - 255

  Majków - 887

  Michałów - 249

  Skarżysko Kościelne - 2216

  Świerczek - 253  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne