(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE - Zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego
» Zarządzenie Nr 70/2022
» Zarządzenie Nr 69/2022
» Zarządzenie Nr 68/2022
» Zarządzenie Nr 67/2022
 • Urząd Gminy
 • Komórki organizacyjne i ich zadania
 • Referat Finansowy

  Komórki organizacyjne i ich zadania

  Do zakresu zadań Referatu Finansowego należy:

  1.1. do obowiązków kierownika Referatu Finansowego należy:

  1/ kierowanie pracą referatu, nadzór i kontrola realizacji zadań przez pracowników,
  2/ prawidłowy podział pracy w referacie i zapewnienie realizacji zadań,
  3/ nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań i załatwianie spraw przez pracowników referatu,
  4/ nadzoruje i przygotowuje zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracownikom zatrudnionym w referacie,
  5/ dokonywanie ocen pracowników,
  6/ koordynowanie i regulowanie systemu rachunkowości Urzędu Gminy zgodnie
  z instrukcją obiegu dokumentów,
  7/ prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych w urzędzie,
  8/ udzielanie niezbędnych informacji radnym w sprawach związanych z wykonywaniem mandatu oraz przygotowanie odpowiedzi na wnioski Komisji Rady i interpelacji radnych,
  9/ opracowanie projektu programów rozwoju Gminy w zakresie zadań realizowanych przez referat,
  10/ opracowanie projektu uchwał wnoszonych pod obrady Rady Gminy,
  11/ uczestniczenie z polecenia Wójta, w posiedzeniach Rady Gminy, Komisjach stałych Rady,
  12/ załatwianie skarg, wniosków i interpelacji obywateli,
  13/ wnioskowanie z zachowaniem drogi służbowej w sprawach osobowych pracowników,
  14/ współpraca z innymi referatami, samodzielnymi stanowiskami pracy
  i kierownikami jednostek organizacyjnych w zakresie prowadzonych spraw,
  15/ realizacja zadań wynikających z zarządzeń wewnętrznych wójta,
  16/ wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych imiennym upoważnieniem wójta,
  17/ ponosi odpowiedzialność za powierzone mienie stałe i ruchome na stanowisku pracy.

  1.2. do zadań skarbnika gminy należy w szczególności:

  1/ wykonywanie zadań i obowiązków określonych w ustawie o finansach publicznych
  i ustawie o rachunkowości, w szczególności:
  a) prowadzenie rachunkowości jednostki,
  b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  c) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
  z planem finansowym,
  d) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
  2/ pełnienie funkcji głównego księgowego budżetu gminy,
  3/ kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
  4/ informowanie rady oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej o odmowie złożenia kontrasygnaty,
  5/ upoważnienie innych osób do składania kontrasygnaty,
  6/ nadzór nad gospodarką finansową gminy,
  7/ zatwierdzanie wstępne dokumentów księgowych do wypłaty,
  8/ czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,
  9/ nadzór i kontrola formalno prawna i rachunkowa wszystkich dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe,
  10/ wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych imiennym upoważnie-niem wójta,
  11/ przygotowanie projektu budżetu Gminy oraz przedkładanie go w obowiązującym terminie do uchwalenia,
  12/ przekazywanie pracownikom Urzędu oraz kierownikom jednostek organizacyjnych gminy wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem budżetu,
  13/ opracowywanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej,
  14/ przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
  15/ wykonywanie budżetu i organizowanie gospodarki finansowej Urzędu Gminy oraz czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej w poszczególnych okresach wykonywania budżetu oraz przestrzeganiem dyscypliny budżetowej,
  16/ przygotowywanie zarządzeń Wójta Gminy dotyczących zmian w budżecie.
  17/ przedkładanie Wójtowi Gminy projektów planów finansowych instytucji kultury
  i SPZOZ do analizy i weryfikacji,
  18/ okresowe analizowanie wykonania budżetu i opracowywanie informacji
  i sprawozdań w tym zakresie dla potrzeb Rady Gminy i Wójta Gminy,
  19/ Prowadzenie rachunkowości budżetowej Organu Finansowego w systemie komputerowym oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
  20/ bieżące informowanie organów Gminy o przebiegu realizacji budżetu,
  21/ podejmowanie czynności związanych z opracowaniem i analizowaniem planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz nadzorowanie ich działalności finansowej,
  22/ współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, bankami i innymi organami finansowymi,
  23/ sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych tj. bilansu jednostki samorządu terytorialnego i bilansu skonsolidowanego,
  24/ kontrola rzetelności sprawozdań jednostkowych przedkładanych przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych i ich ewidencja,
  25/ kontrola nad prowadzeniem księgowości i ewidencji majątku gminy,
  26/ sporządzanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz rocznego opisowego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy,
  27/ sporządzanie sprawozdań budżetowych z realizacji budżetu: - zbiorczych obejmujących wszystkie jednostki organizacyjne Gminy w okresach kwartalnych, półrocznych
  i rocznych,
  28/ sprawowanie nadzoru i kontroli nad gospodarką finansową Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy oraz poszczególnych stanowisk pracy w zakresie finansów publicznych,
  29/ opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy dotyczących pożyczek
  i kredytów długoletnich oraz zaciągania zobowiązań oraz prowadzenie spraw z zakresu zaciągania kredytów i pożyczek,
  30/ wykonywanie czynności związanych z wyborem podmiotów udzielających kredyty
  i pożyczki oraz przygotowywanie materiałów niezbędnych do ich udzielania,
  31/ opracowywanie w części finansowej wniosków o udzielenie pożyczek
  i przygotowywanie dokumentów niezbędnych do uzyskania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  32/ prowadzenie spraw dotyczących podatków będących dochodem gminy,
  a pobieranych przez Urząd Skarbowy,
  33/ udział w opracowywaniu uchwał podatkowych,
  34/ kontrola wewnętrzna kasy Urzędu i jednostek organizacyjnych,
  35/ prowadzenie analityki rozrachunków organu finansowego,
  36/ regulowanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
  37/ przygotowanie i przekazywanie w systemie informatycznym zbiorczych sprawozdań budżetowych,
  38/ przygotowywanie i przekazywanie do archiwum dokumentów księgowych,
  39/czuwanie nad zmianami przepisów dotyczącymi rachunkowości oraz sprawozdawczości oraz wprowadzanie ich do stosowania,
  40/ opracowywanie instrukcji wewnętrznej w sprawie obiegu kontroli dowodów księgowych określających odpowiedzialnych poszczególnych pracowników za prawidłowe wykonywanie operacji finansowych i gospodarczych,
  41/ opracowywanie prognoz finansowych niezbędnych w przypadku zaciągania kredytów i pożyczek,
  42/ zapewnienie poprawności pod względem finansowym umów zawieranych przez jednostkę,
  43/ sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad kasą Urzędu,
  44/ podejmowanie prawem przewidzianych działań na rzecz zwiększenia dochodów do budżetu gminy, a także wniosków co do oszczędności,
  45/ wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa,
  46/ udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy,
  47/ podpisywanie pism związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych
  w zakresie upoważnienia udzielonego przez Wójta,
  48/ przygotowanie niezbędnych zarządzeń wewnętrznych Wójta w zakresie spraw objętych zakresem czynności,
  49/ przygotowanie okresowych informacji i analiz spraw objętych zakresem czynności,
  50/ współdziałanie w redagowaniu Biuletynu Informacji Publicznej oraz aktualizacja informacji dotyczących zadań wynikających w tym zakresie na stanowisku pracy,
  51/ przestrzeganie przepisów BHP i p-poż,
  52/ współdziałanie ze stanowiskiem ds. promocji i rozwoju w zakresie opracowania projektów i przygotowania wniosków o dofinansowanie zadań ze środków pozabudżetowych oraz ich rozliczanie.
  53/ realizacja zadań obronnych określonych w regulaminie organizacyjnym urzędu
  w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz udział
  w szkoleniu obronnym w urzędzie.


  2. Do zadań zastępcy skarbnika gminy należy:

  1. prowadzenie rachunkowości – ewidencji syntetycznej i analitycznej jednostki Urząd Gminy za pomocą programu komputerowego zgodnie z ustawą o rachunkowości
  i polityką rachunkowości, w tym w szczególności:
  1) otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  2) prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco,
  3) kompletowanie i przygotowywanie dokumentów do ujęcia w księgach rachunkowych.
  4) prawidłowe dekretowanie dokumentów księgowych: wyciągów bankowych, raportów kasowych, not księgowych/poleceń księgowania, zgodnie z zakładowym planem kont jednostki,
  5) dokonywanie kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych,
  6) bieżąca kontrola operacji gospodarczych w wyciągach bankowych,
  7) sporządzanie zestawień obrotów i sald na koniec każdego okresu sprawozdawczego,
  8) sporządzanie na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych zestawienia obrotów
  i sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych,
  9) sporządzanie niezbędnych wydruków ksiąg rachunkowych,
  10) okresowe archiwizowanie informacji zawartych w systemach informatycznych na trwałe nośniki danych,
  11) dokonywanie inwentaryzacji w drodze weryfikacji i potwierdzenia sald,
  12) sporządzanie terminowe i zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdań budżetowych i finansowych wymaganych przepisami o finansach publicznych, rachunkowości, statystyce publicznej oraz na potrzeby wewnętrzne jednostki w zakresie rachunkowości jednostki budżetowej.
  2. koordynowanie systemu rachunkowości Urzędu Gminy zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów,
  3. rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, przyjmowanie, bieżące kontrolowanie, rozliczanie i realizacja rachunków oraz sprawdzanie pod względem formalno- rachunkowym,
  4. prowadzenie komputerowej obsługi finansowo- księgowej jednostki Urząd Gminy wraz
  z prowadzeniem księgowości funduszy celowych,
  5. przygotowywanie do zapłaty, rachunków, faktur i innych dowodów księgowych.
  6. terminowe sporządzanie poleceń przelewów przy wykorzystaniu systemu bankowości elektronicznej na podstawie zatwierdzonych do zapłaty dokumentów,
  7. analiza i bieżące i terminowe przekazywanie zgromadzonych dochodów Budżetu Państwa (za udostępnianie danych, nienależnie pobranych świadczeń, zaliczek i funduszu alimentacyjnego oraz odsetek) na konto Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego,
  8. prowadzenie księgowości inwestycyjnej,
  9. ewidencja i rozliczanie dotacji udzielonych z budżetu gminy,
  10. uzgadnianie z pracownikiem ds. księgowości podatkowej i dokonywanie stosownych zapisów księgowych w zakresie przypisów, odpisów, wpłat podatków i opłat lokalnych zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką rachunkowości jednostki,
  11. kontrola terminowości wpłat niepodatkowych dochodów budżetu – naliczanie odsetek, wystawianie wezwań do zapłaty, wszczynanie postępowania zmierzającego do przymusowego ściągania należności, terminowe przekazywanie spraw do radcy prawnego,
  12. systematyczna kontrola i uzgadnianie obrotów i sald kont z pracownikiem prowadzącym księgowość budżetu,
  13. prowadzenie ewidencji analitycznej oraz rozliczanie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (ewidencja księgowa do kont 011, 013, 020, 080) zgodnie
  z obowiązującą klasyfikacją rodzajową środków trwałych, a w szczególności:
  1) prowadzenie ewidencji analitycznej w formie ksiąg inwentarzowych ,
  2) coroczne dokonywanie umorzeń środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  3) bieżące aktualizowanie stanu środków trwałych
  4) rozliczanie zakończonych inwestycji,
  5) nadzór nad sporządzaniem dokumentów przychodowych i rozchodowych majątku jednostki na podstawie dokumentów źródłowych.
  14. wycena arkuszy spisu z natury, porównywanie danych z arkuszy spisowych ze stanami ewidencyjnymi, sporządzanie zestawień różnic inwentaryzacyjnych, rozliczanie wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych,
  15. prowadzenie ogólnego nadzoru nad wyjaśnianiem przyczyn i rozliczaniem szkód powstałych w mieniu jednostki,
  16. sporządzanie sprawozdań w zakresie obrotu składnikami majątku,
  17. prowadzenie ewidencji dobrowolnych wpłat mieszkańców na realizację inwestycji,
  18. prowadzenie ewidencji roszczeń spornych,
  19. prowadzenie ewidencji udzielonych zaliczek i nadzór nad ich terminowym rozliczeniem,
  20. prowadzenie ewidencji kwot wpłaconych przez kontrahentów jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy (wadia itp.),
  21. naliczanie i sporządzanie list do wypłaty z tytułu zwrotów dobrowolnych wpłat w przypadku odstąpienia od realizacji inwestycji,
  22. prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej funduszy specjalnych i sum depozytowych,
  23. zatwierdzanie wstępne dokumentów księgowych do wypłaty pod nieobecność Skarbnika,
  24. przygotowywanie danych do projektów uchwał Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
  25. przygotowywanie danych do zarządzeń Wójta Gminy dotyczących zmian
  w budżecie lub zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy,
  26. czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej w poszczególnych okresach wykonywania budżetu oraz przestrzeganiem dyscypliny budżetowej,
  27. sporządzanie sprawozdań statystycznych, budżetowych i finansowych jednostkowych Urzędu Gminy i łącznych bilansów, rachunku zysku i strat, fundusz jednostki,
  28. sporządzanie sprawozdań budżetowych z realizacji budżetu w jednostce Urząd Gminy w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych,
  29. przygotowanie materiałów do sporządzenia informacji i sprawozdań o przebiegu wykonania budżetu Gminy,
  30. okresowe analizowanie wykonania budżetu i opracowywanie informacji
  i sprawozdań w tym zakresie dla potrzeb Rady Gminy i Wójta Gminy,
  31. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, bankami
  i innymi instytucjami w zakresie przypisanych kompetencji,
  32. prowadzenie kontroli wewnętrznych kasy i jednostek organizacyjnych Gminy wg przyjętego harmonogramu,
  33. wykonywanie obsługi finansowej – księgowej w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kont Komitetów Społecznych,
  34. prowadzeniem księgowości i ewidencji majątku gminy,
  35. prowadzenie bieżącej ewidencji środków trwałych (wyposażeń oraz wartości niematerialnych i prawnych),
  36. przeprowadzanie inwentaryzacji w Urzędzie i jednostkach podporządkowanych,
  37. wnioskowanie terminów i trybu przeprowadzania inwentaryzacji, organizowanie
  i nadzór przebiegu inwentaryzacji składników majątkowych gminy,
  38. rozliczanie inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  39. współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie naliczanie i odprowadzanie podatku VAT, sporządzanie deklaracji VAT,
  40. przygotowanie i przekazywanie materiałów z zakresu czynności do Biuletynu Informacji Publicznej,
  41. terminowe sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw wymaganych przepisami o rachunkowości, finansach publicznych, statystyce publicznej i innymi, oraz na potrzeby wewnętrzne jednostki,
  42. właściwe numerowanie, zabezpieczenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów. Okresowe archiwizowanie informacji zawartych w systemach informatycznych na trwałe nośniki danych,
  43. bieżące monitorowanie stopnia wykonania planu finansowego Urzędu, zaangażowania wydatków, stopnia wykonania dochodów i interweniowanie w przypadku stwierdzenia zagrożeń w jego realizacji, w tym szczególnie przekroczenia planu wydatków,
  44. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, informowanie Skarbnika o stwierdzonych nieprawidłowościach związanych z zakresem wykonywanych czynności.
  45. współpraca z pracownikami Referatu Finansowego, innych referatów, pracownikami na samodzielnych stanowiskach pracy i kierownikami jednostek organizacyjnych w zakresie prowadzonych spraw,
  46. znajomość i ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz uregulowań wewnętrznych jednostki w zakresie finansów publicznych, rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych i zasad (polityki) rachunkowości, gospodarowania i ewidencji składników majątku,
  47. stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez bieżące, samodzielne wdrażanie aktów normatywnych z zakresu prowadzonych spraw objętych zakresem czynności
  i uczestniczenie w szkoleniach i kursach,

  2.2. inne zadania:

  1) ponosi odpowiedzialność za powierzone mienie stałe i ruchome na stanowisku pracy,
  2) udział w szkoleniu obronnym w urzędzie,
  3) realizacja zadań obronnych określonych w regulaminie organizacyjnym urzędu
  w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
  4) przygotowanie i przekazywanie materiałów z zakresu czynności do Biuletynu Informacji Publicznej,
  5) przestrzeganie przepisów BHP o p-poż.,


  3.1. Do zadań stanowiska ds. wynagrodzeń i rozliczeń należy:

  1/ prowadzenie dokumentacji dotyczącej naliczania wynagrodzeń,
  2/ prawidłowe sporządzanie list płac – naliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy, świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego oraz świadczeń finansowanych
  z budżetu państwa,
  3/ sporządzanie list do wypłaty z tytułu umów cywilnoprawnych na podstawie przedstawionych rachunków,
  4/ sporządzanie list wypłat ryczałtów dla Radnych Rady Gminy, Przewodniczących Rad Sołeckich i sołtysów,
  5/ prawidłowe naliczanie świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie, w tym:
  a) naliczanie wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy, zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich – w okresie zatrudnienia,
  b) sporządzanie asygnat zasiłkowych, prowadzenie kart zasiłkowych,
  c) kompletowanie dokumentów o wypłaty zasiłków przez ZUS po ustaniu zatrudnienia,
  d) wystawianie zaświadczeń płatnika składek.
  6/ prawidłowe naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy,
  7/ prowadzenie spraw i dokumentacji składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie
  z ustawami o ubezpieczeniach społecznych :
  a) naliczanie i rozliczanie i odprowadzanie składek ZUS od wszelkich płatności objętych składką ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
  b) sporządzanie obowiązującej dokumentacji w tym zakresie,
  c) zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych osób objętych tym ubezpieczeniem oraz wszelkich zmian dotyczących danych osobowych,
  d) ustalanie obowiązku ubezpieczenia.
  e) terminowe przekazywanie składek.
  8/ terminowe sporządzanie i przekazywanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS,
  9/ prawidłowe naliczanie, potrącanie rozliczanie i odprowadzanie do Urzędu Skarbowego należnych podatków i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  10/ prowadzenie dokumentacji dotyczącej obliczania zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie deklaracji i informacji rocznych do Naczelnika Urzędu Skarbowego,
  11/ dokonywanie potrąceń z list płac na podstawie prawomocnych tytułów sądowych i administracyjnych oraz dobrowolnych deklaracji pracownika,
  12/ prowadzenie imiennych kart wynagrodzeń pracowników za pomocą programu komputerowego,
  13/ uzgadnianie obrotów i sald kont rozrachunkowych z tytułu wynagrodzeń
  i rozrachunków publicznoprawnych z pracownikiem ds. księgowości budżetowej,
  14/ przygotowywanie wraz z pracownikiem ds. kadr planu zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń,
  15/ monitorowanie potrzeb w zakresie środków finansowych na wypłatę należności osobowych,
  16/ sporządzanie wniosków o refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy, analiza dokonanych refundacji,
  17/ wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla pracowników Urzędu,
  18/ sporządzanie zaświadczeń do celów emerytalno - rentowych oraz ustalenia kapitału początkowego,
  19/ sporządzanie deklaracji, naliczanie składek na PFRON, rozliczanie z funduszem PFRON składek, sporządzanie deklaracji i naliczanie składek,
  20/ terminowe sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw wymaganych przepisami o rachunkowości, finansach publicznych, statystyce publicznej i innymi, oraz na potrzeby wewnętrzne jednostki,
  21/ właściwe numerowanie, zabezpieczenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów. Okresowe archiwizowanie informacji zawartych w systemach informatycznych na trwałe nośniki danych,
  22/ bieżące monitorowanie zaangażowania wydatków płacowych i interweniowanie w przypadku stwierdzenia zagrożeń przekroczenia planu wydatków Urzędu,
  23/ przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, informowanie Skarbnika o stwierdzonych nieprawidłowościach,
  24/ współpraca z pracownikami Referatu Finansowego oraz innych referatów, pracownikami na samodzielnych stanowiskach pracy i kierownikami jednostek organizacyjnych w zakresie prowadzonych spraw,
  25/ współpraca z Zakładem Ubezpieczeń społecznych, Urzędem Skarbowym, bankami oraz innymi instytucjami w zakresie przypisanych kompetencji,
  26/ znajomość przepisów dotyczących wynagrodzeń, podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
  27/ znajomość i ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz uregulowań wewnętrznych jednostki w zakresie finansów publicznych, rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych i zasad (polityki) rachunkowości,
  28/ stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez bieżące, samodzielne wdrażanie aktów normatywnych z zakresu prowadzonych spraw objętych zakresem czynności i uczestnictwo w szkoleniach i kursach,
  29/ koordynacja w zakresie wszystkich spraw ZUS wynikających na innych stanowiskach pracy w Urzędzie oraz postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami
  z zakresu ubezpieczeń społecznych,
  30/ sporządzanie poleceń przelewów bankowych na podstawie zatwierdzonych do wypłaty dowodów płacowych,
  31/ rozliczanie umów zlecenia i o dzieło, naliczanie potrąceń – podatku i składek ZUS, sporządzenie i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
  32/ terminowe sporządzanie informacji i sprawozdań oraz ich przekazywanie właściwym organom,
  33/ Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami grupowymi pracowników, prowadzenie i przechowywanie deklaracji ubezpieczeniowych pracowników, przygotowywanie wniosków o wypłatę należności z tytułu ubezpieczenia,
  34/ sporządzanie miesięcznych imiennych raportów dotyczących odprowadzania składek emerytalnych, rentowych, chorobowych, wypadkowych i zdrowotnych,
  35/ prowadzenie spraw z zakresu planowania i realizacji oraz ewidencji wydatków osobowych, nagród, kosztów podróży, przysługujących ekwiwalentów, w tym listy płac, kart wynagrodzeń, rozliczanie delegacji służbowych, ryczałtów, itp.
  36/ prowadzenie analityki do udzielonych pożyczek remontowo – budowlanych miesięczne potrącenia z tytułu zadłużenia pracowników,
  37/ wydawanie zaświadczeń z zakresu wynagrodzeń,
  38/ wykonywanie obsługi finansowej w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  39/ prowadzenie kontroli wewnętrznych kasy i w jednostkach organizacyjnych gminy wg przyjętego harmonogramu,
  40/ prowadzenie księgowości jednostki Urząd Gminy w systemie komputerowym
  w zakresie powierzonych zadań,
  41/ prowadzenie spraw związanych z udzielaniem, naliczaniem, przekazywaniem, rozliczaniem i kontrolą dotacji udzielanych z budżetu Gminy.

  3.2 inne zadania:

  1) ponosi odpowiedzialność za powierzone mienie stałe i ruchome na stanowisku pracy,
  2) udział w szkoleniu obronnym w urzędzie,
  3) realizacja zadań obronnych określonych w regulaminie organizacyjnym urzędu
  w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
  4) przygotowanie i przekazywanie materiałów z zakresu czynności do Biuletynu Informacji Publicznej,
  5) przestrzeganie przepisów BHP o p-poż.,


  4.1. Do zadań stanowiska ds. księgowości budżetowej i obsługi kasy należy:

  1/ realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy materialnej stypendiach
  i zasiłkach szkolnych,
  2/ przygotowywanie i przekazywanie decyzji o wypłatę stypendiów szkolnych,
  3/ przygotowanie list, dowodów wypłat i przelewów stypendiów szkolnych,
  4/ współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie realizacji ustawy
  o stypendiach szkolnych.
  5/ przyjmowanie faktur i rachunków na wypłatę stypendiów szkolnych,
  6/wypełnianie sprawozdań i okresowych analiz związanych z realizacją wypłat stypendiów szkolnych,
  7/ prowadzeniem księgowości i ewidencji majątku gminy w systemie komputerowym.
  8/ prowadzenie bieżącej ewidencji środków trwałych (wyposażeń oraz wartości niematerialnych i prawnych),
  9/ uzgodnienie zapisów analitycznych z syntetycznymi ewidencji środków trwałych,
  10/ wystawianie faktur VAT z tytułu sprzedaży majątku, dla najemców, dla podnajemców, użytkowników wieczystych oraz innych łącznie z windykacją tych należności,
  11/ ewidencja i windykacja dochodów Urzędu Gminy typu zajęcie pasa drogowego, najmu, podnajmu, dzierżawy, użytkowanie wieczyste, opłata eksploatacyjna,
  12/ sporządzanie list wypłat i rozliczeń ekwiwalentów dla jednostek OSP,
  13/ przygotowanie i przekazywanie materiałów z zakresu czynności do Biuletynu Informacji Publicznej,
  14/ przygotowanie materiałów do sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego
  i sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu,
  15/ sporządzanie wszelkich wynikających z obowiązujących przepisów, sprawozdań budżetowych jednostki Urząd Gminy w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych
  i rocznych wynikających z prowadzonej ewidencji księgowej,
  16/ inne zadania zlecone przez Skarbnika Gminy,
  17/ prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach indywidualnych wynikających z zakresu czynności,
  18/ przygotowanie niezbędnych zarządzeń wewnętrznych Wójta w zakresie spraw objętych zakresem czynności,
  19/ przygotowanie okresowych informacji i analiz spraw objętych zakresem czynności.
  20/ stosowanie procedur określonych w instrukcji kancelaryjnej,
  21/ przestrzeganie dyscypliny pracy.
  22/stałe pogłębianie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
  23/ współdziałanie ze stanowiskiem ds. promocji i rozwoju w zakresie opracowania projektów i przygotowania wniosków o dofinansowanie zadań ze środków pozabudżetowych oraz ich rozliczanie.
  24/prowadzenie kasy Urzędu Gminy,
  25/ prowadzenie operacji kasowej,
  26/ prowadzenie dokumentacji kasowej,

  4.2 inne zadania:

  1) ponosi odpowiedzialność za powierzone mienie stałe i ruchome na stanowisku pracy,
  2) udział w szkoleniu obronnym w urzędzie,
  3) realizacja zadań obronnych określonych w regulaminie organizacyjnym urzędu
  w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
  4) przygotowanie i przekazywanie materiałów z zakresu czynności do Biuletynu Informacji Publicznej,
  5) przestrzeganie przepisów BHP o p-poż.,


  5.1. Do zadań stanowiska ds. księgowości budżetowej i finansowej należy:

  1) Prowadzenie rachunkowości – ewidencji syntetycznej i analitycznej Urzędu za pomocą programu komputerowego zgodnie z ustawą o rachunkowości i polityką rachunkowości, w tym w szczególności:
  a) otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  b) prowadzenie ksiąg rachunkowych Urzędu rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie
  i na bieżąco,
  c) kompletowanie i przygotowywanie dokumentów do ujęcia w księgach rachunkowych,
  d) prawidłowe dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z zakładowym planem kont jednostki,
  e) sprawdzanie raportów kasowych,
  f) prowadzenie ewidencji analitycznej niepodatkowych dochodów budżetu
  i wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
  g) sporządzanie zestawień obrotów i sald na koniec każdego okresu sprawozdawczego,
  h) sporządzanie na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych zestawienia obrotów
  i sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych,
  i) sporządzanie niezbędnych wydruków ksiąg rachunkowych,
  j) sporządzanie terminowe i zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdań budżetowych wymaganych przepisami o finansach publicznych, rachunkowości, statystyce publicznej oraz na potrzeby wewnętrzne jednostki w zakresie rachunkowości Urzędu.
  2) Ewidencja w systemie komputerowym dowodów księgowych jednostki Urząd Gminy.
  3) Ewidencja analityczna wydatków budżetowych, zaangażowania, zobowiązań według klasyfikacji budżetowej, uzgodnienie z planem dla jednostki Urząd Gminy.
  4) Ewidencja kosztów według klasyfikacji budżetowej.
  5) Uzgodnienie zapisów analitycznych z syntetycznymi.
  6) Prowadzenie rejestru wierzycieli, uzgadnianie sald.
  7) Prowadzenie analityki rozrachunków jednostki Urząd Gminy.
  8) Przygotowanie materiałów do sporządzania informacji i sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu.
  9) Sporządzanie wszelkich wynikających z obowiązujących przepisów, sprawozdań budżetowych jednostki Urząd Gminy w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych wynikających z ewidencji księgowej.
  10) Prowadzenie rejestru faktur, umów.
  11) Przekazywanie faktur na stanowiska do potwierdzenia merytorycznego.
  12) Systematyczna kontrola i uzgadnianie obrotów i sald kont z pracownikiem prowadzącym księgowość budżetu.
  13) Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach indywidualnych wynikających z zakresu czynności.
  14) Przygotowanie niezbędnych zarządzeń wewnętrznych Wójta w zakresie spraw objętych zakresem czynności.
  15) Przygotowanie okresowych informacji i analiz spraw objętych zakresem czynności.
  16) Używanie przy oznaczaniu spraw symbolu Fn-V
  18) Inne zadania zlecone przez Skarbnika Gminy.
  19) Stosowanie procedur określonych w instrukcji kancelaryjnej.
  20) Przestrzeganie dyscypliny pracy.
  21) Stałe pogłębianie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
  22) Przestrzeganie przepisów prawnych obowiązujących na tym stanowisku.
  23) Przygotowanie zgodnie z danymi z ewidencji księgowej deklaracji VAT Gminy.
  24) Prowadzenie spraw związanych z centralizacją VAT Gminy i jednostek organizacyjnych.
  25) Prowadzenie w systemie księgowym rejestru sprzedaży i zakupu do celów rozliczenia VAT
  i tworzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego.
  26) Terminowe tworzenie plików JPK i odpowiedzialność za terminowe wysyłanie plików do ministerstwa.
  27) Prowadzenie zgodnie z prawem , przygotowanie i wysyłanie innych JPK na żądanie ministerstwa w tym:
  - JPK ksiąg podatkowych i rachunkowych,
  - JPK wyciągów bankowych,
  - JPK faktur i innych wymaganych prawem.

  5.2. inne zadania:

  1) ponosi odpowiedzialność za powierzone mienie stałe i ruchome na stanowisku pracy,
  2) udział w szkoleniu obronnym w urzędzie,
  3) realizacja zadań obronnych określonych w regulaminie organizacyjnym urzędu
  w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
  4) przygotowanie i przekazywanie materiałów z zakresu czynności do Biuletynu Informacji Publicznej,
  5) przestrzeganie przepisów BHP o p-poż.,


  6.1. Do zadań stanowiska ds. wymiaru podatków należy:

  1) dokonywanie wymiaru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego dla osób fizycznych i opłat lokalnych, stanowiących dochody gminy
  i należących do właściwości gminy,
  2) stosowanie zasad powszechności przedmiotowej i podmiotowej opodatkowania,
  3) wystawianie decyzji i nakazów płatniczych,
  4) prowadzenie dla potrzeb podatkowych ewidencji nieruchomości i gruntów rolnych oraz aktualizowanie danych w niej zawartych,
  5) zbieranie informacji będących podstawą wymiaru zobowiązań pieniężnych podatków
  i opłat lokalnych oraz sprawdzanie ich pod względem formalnej poprawności,
  6) zakładanie i prowadzenie kart gospodarstw, kart nieruchomości oraz bieżąca ich aktualizacja,
  7) prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów poszczególnych podatków oraz uzgadnianie ich z księgowością podatkową,
  8) bieżąca aktualizacja podstaw opodatkowania, w szczególności uwzględnianie zmian na podstawie informacji z ewidencji gruntów; ewidencji działalności gospodarczej itp.,
  9) prowadzenie spraw związanych z ulgami podatkowymi dotyczącymi zobowiązań podatkowych stanowiących dochód gminy – prowadzenie postępowania, zbieranie materiałów dowodowych, przygotowywanie decyzji,
  10) prowadzenie akt w sprawie udzielania odroczeń i umorzeń podatkowych,
  11) prowadzenie kontroli podatkowej dla celów ustalenia zobowiązań podatkowych i ustalenia właściwych wielkości podatków, kontroli zgodności informacji podatkowych składanych przez podatników ze stanem faktycznym,
  12) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i innych zaświadczeń z zakresu prowadzonych spraw, w tym kart ewidencyjnych do KRUS i ZUS,
  13) terminowe i wyczerpujące załatwianie spraw podatników w sprawie wymiaru podatków i opłat,
  14) terminowe przekazywanie decyzji do podatników,
  15) obliczanie skutków udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń podatków.
  16) realizacja przepisów o pomocy publicznej dla przedsiębiorców,
  17) współpraca przy sporządzaniu sprawozdawczości przez innych pracowników referatu finansowego -przygotowywanie danych w zakresie prowadzonych spraw,
  18) planowanie dochodów gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych,
  19) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i w sprawach określonych
  w ordynacji podatkowej,
  20) wydawanie zaświadczeń o przychodowości z gospodarstwa rolnego,
  21) wyliczanie skutków podatkowych do celów sprawozdawczych,
  22) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym informacji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
  23) wymiar podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz dokonywanie zmian
  w podatkach na podstawie składanych informacji oraz zawiadomień,
  24) przygotowywanie projektów uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych oraz wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
  25) prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej podatków,
  26) prowadzenie rejestru podań i odwołań w sprawie ulg i zaniechania poboru podatków .
  27) prowadzenie postępowania administracyjnego, a także orzekania w sprawach ulg, zaniechania poboru podatków,
  28) udział w prowadzeniu kontroli podatkowej podatników,
  29) współpraca z KRUS w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników,
  30) ewidencja i windykacja zaległości podatkowych wpłat za odpady i wodę,
  33) współdziałanie ze stanowiskiem ds. promocji i rozwoju w zakresie opracowania projektów i przygotowania wniosków o dofinansowanie zadań ze środków pozabudżetowych oraz ich rozliczanie.

  6.2. inne zadania:

  1) ponosi odpowiedzialność za powierzone mienie stałe i ruchome na stanowisku pracy,
  2) udział w szkoleniu obronnym w urzędzie,
  3) realizacja zadań obronnych określonych w regulaminie organizacyjnym urzędu
  w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
  4) przygotowanie i przekazywanie materiałów z zakresu czynności do Biuletynu Informacji Publicznej,
  5) przestrzeganie przepisów BHP o p-poż.,


  7. 1. Do zadań stanowiska ds. księgowości podatkowej, windykacji i kontroli należy:

  1.Prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób prawnych oraz z zakresu podatku od środków transportowych, osób fizycznych i prawnych dokonywanie aktualizacji ewidencji pojazdów w oparciu o dane rejestru pojazdów prowadzonego przez starostwo podatkowe w tym :
  1) stosowanie właściwych stawek podatku,
  2) stosowanie zasady powszechności opodatkowania,
  3) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu przez osoby prawne, wyjaśnianie niezgodności,
  4) przygotowanie wezwań do podatników, którzy nie dopełnili formalności zgłoszenia organowi podatkowemu: powstania i wygaśnięcia obowiązku podatkowego, zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania lub do złożenia niezbędnych wyjaśnień,
  5) prowadzenie ewidencji rachunkowości podatkowej Urzędu – podatków i opłat, tj. prowadzenie w księgach rachunkowych prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat
  i zwrotów (przerachowań) podatków i opłat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką rachunkowości jednostki, w tym z tytułu udzielonych ulg ustawowych i umorzeń.
  6) prowadzenie ewidencji podatników, nanoszenie zmian związanych
  z powstaniem i wygaśnięciem obowiązku podatkowego,
  7) gromadzenie materiałów dowodowych w postępowaniu podatkowym,
  8) przygotowywanie projektów decyzji, rozpatrywanie odwołań od decyzji,
  9) kierowanie spraw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
  10) wszczynanie postępowania zakończonego decyzją ostateczną, gromadzenie materiału dowodowego oraz przygotowanie projektów decyzji,
  11) przekazywanie informacji na stanowisko z-cy skarbnika celem dokonania przypisów
  i odpisów,
  12) przygotowywanie danych do planowania i projektów uchwał,
  13) rejestrowanie wydanych aktów administracyjnych,
  14) obliczanie skutków obniżenia górnych stawek podatku oraz zwolnień wprowadzonych przez Radę Gminy oraz umorzeń i rozłożenia na raty,
  15) pobieranie opłat skarbowych w sprawach indywidualnych w zakresie wydawanych zaświadczeń, pozostałe sprawy nie wymienione wyżej, a związane z wymiarem podatków dla osób prawnych i transportowego dla osób fizycznych,
  16) dokonywanie wymiaru podatku od środków transportowych dla osób fizycznych
  i prawnych oraz dokonywanie zmian w podatku na podstawie składanych deklaracji,
  17) kontrola prawidłowości składanych deklaracji podatkowych od osób prawnych.
  2. bieżące i rzetelne księgowanie wpłat, zwrotów, przypisów i odpisów w kartach kontowych,
  3. systematyczna kontrola i uzgadnianie obrotów i sald kont podatkowych z pracownikiem ds. księgowości budżetowej,
  4. zamykanie kont podatników i uzgadnianie z urządzeniami księgowymi,
  5. prowadzenie spraw organizacyjnych komisji nadzoru i kontroli nad gospodarką finansową Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy oraz poszczególnych stanowisk pracy w zakresie finansów publicznych,
  6. przygotowanie decyzji administracyjnych w przedmiocie umorzeń zobowiązań podatkowych, rozkładania płatności na raty i odraczania terminów płatności tych zobowiązań,
  7. prowadzenie rejestru dokumentacji przypisów i odpisów należnych zobowiązań pieniężnych,
  8. załatwianie indywidualnych spraw z zakresu zobowiązań podatkowych, skarg, wniosków i listów,
  9. wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości,
  10. Rozliczanie sołtysów z inkasa zobowiązań pieniężnych:
  1) egzekwowanie od inkasentów (sołtysów) obowiązku terminowego odprowadzenia na rachunek bankowy Gminy gotówki z tytułu pobranych podatków,
  2) prawidłowe naliczenie inkasentom prowizji za inkaso pobranych podatków.
  11. zabezpieczanie hipoteczne należności gminy,
  12. realizacja przepisów o pomocy publicznej dla przedsiębiorców,
  13. sporządzanie sprawozdań z zakresu udzielonej pomocy publicznej,
  14. przyjmowanie wniosków, sporządzanie decyzji o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  15. realizowanie powszechności opodatkowania poprzez dokonywanie wyrywkowych kontroli podatkowych,
  16. udział w przygotowywaniu projektów uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych oraz wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
  17. prowadzenie rejestru podań i odwołań w sprawie, umorzenia, obniżenia, ulg, rozkładania na raty podatków,
  18. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach umorzeń zobowiązań, odroczeń i rozkładania na raty należności podatkowych ,
  19. egzekwowanie należności podatkowych na podstawie przepisów o egzekucji
  w administracji, współdziałanie w tym zakresie z Urzędami Skarbowymi,
  20. terminowe wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych dla zalegających
  w zobowiązaniach podatkowych,
  21. niezwłoczne kierowanie tytułów do egzekucji i prowadzenie ich ewidencji,
  22. sporządzanie okresowych analiz dotyczących poziomu wpływów z tytułu podatków
  i opłat oraz terminowe naliczanie odpisów na Izbę Rolniczą,
  23. gospodarka drukami ścisłego zarachowania, ich zamawianie, ewidencja i rozliczanie,
  24. udział w razie konieczności w posiedzeniach Komisji i sesjach Rady Gminy,
  25. Prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem tajemnicy skarbowej,
  26. Wydawanie zaświadczeń w sprawach określonych w ordynacji podatkowej i ich rejestracji,
  27. Ponosi odpowiedzialność za powierzone mienie stałe i ruchome na stanowisku pracy,
  28. przygotowywanie postanowień o zarachowaniu wpłat, przerachowaniu lub zwrocie nadpłaty,
  29. terminowe wszczynanie postępowania zmierzającego do przymusowego ściągania należności – wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych,
  30. współpraca przy sporządzaniu sprawozdawczości przez innych pracowników referatu finansowego -przygotowywanie danych w zakresie prowadzonych spraw,
  31. sporządzanie okresowych analiz dotyczących poziomu wpływów z tytułu podatków
  i opłat,
  32. właściwe numerowanie, zabezpieczenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów. Okresowe archiwizowanie informacji zawartych w systemach informatycznych na trwałe nośniki danych,
  33. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, informowanie Skarbnika o stwierdzonych nieprawidłowościach związanych z zakresem wykonywanych czynności,
  34. współpraca z pracownikami Referatu Finansowego, innych referatów, pracownikami na samodzielnych stanowiskach pracy i kierownikami jednostek organizacyjnych w zakresie prowadzonych spraw,
  35 współpraca z instytucjami w zakresie przypisanych kompetencji,
  36. znajomość i ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz uregulowań wewnętrznych jednostki w zakresie prowadzonych przez siebie spraw,
  37. Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez bieżące, samodzielne wdrażanie aktów normatywnych z zakresu prowadzonych spraw objętych zakresem czynności
  i uczestniczenie w szkoleniach i kursach,
  38. współdziałanie ze stanowiskiem ds. promocji i rozwoju w zakresie opracowania projektów i przygotowania wniosków o dofinansowanie zadań ze środków pozabudżetowych oraz ich rozliczanie.

  7.2. inne zadania:

  1) ponosi odpowiedzialność za powierzone mienie stałe i ruchome na stanowisku pracy,
  2) udział w szkoleniu obronnym w urzędzie,
  3) realizacja zadań obronnych określonych w regulaminie organizacyjnym urzędu
  w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
  4) współdziałanie w redagowaniu Biuletynu Informacji Publicznej oraz aktualizacja informacji dotyczących zadań wynikających w tym zakresie na stanowisku pracy.
  5) przestrzeganie przepisów BHP o p-poż.,


  8. Do zadań stanowiska ds. ewidencji i rozliczeń opłat za odpady komunalne
  i księgowości budżetowej należy:

  8.1. w zakresie ewidencji i rozliczeń opłat za odpady komunalne:

  1/utworzenie i stała aktualizacja bazy danych systemu ewidencji opłat za odpady komunalne,
  2/prowadzenie spraw w zakresie ustalenia opłat za odpady komunalne,
  3/prowadzenie ewidencji księgowej należnych opłat oraz egzekwowanie ich terminowej realizacji,
  4/prowadzenie postepowań egzekucyjnych wobec dłużników
  5/prowadzenie rozliczeń oraz windykacja zadłużeń za odpady komunalne,
  6/prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
  7/przygotowanie przewidzianych prawem sprawozdań i informacji z wymienionego zakresu zadań,
  8/udostępnianie na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji wymaganych przepisami ustaw.

  8.2 w zakresie księgowości budżetowej

  2.1. Prowadzenie wydzielonej ewidencji księgowej projektów unijnych
  1) przygotowywanie niezbędnej dokumentacji do prowadzenia ewidencji projektów unijnych (zarządzeń, deklaracji i itp.)
  2) prowadzenie ewidencji księgowej projektów,
  3) monitoring finansowy projektów,
  4) sporządzanie sprawozdawczości projektów,
  5) rozliczanie projektów.

  2.2. Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej jednostki ORGAN:

  1) Prowadzenie rachunkowości – ewidencji syntetycznej i analitycznej budżetu (ORGAN) za pomocą programu komputerowego zgodnie z ustawą o rachunkowości i polityką rachunkowości, w tym w szczególności:
  a) otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych Organu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  b) prowadzenie ksiąg rachunkowych Organu rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco,
  c) kompletowanie i przygotowywanie dokumentów do ujęcia w księgach rachunkowych,
  d) prawidłowe dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z zakładowym planem kont jednostki,
  e) dokonywanie kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych,
  f) bieżąca kontrola operacji gospodarczych w wyciągach bankowych,
  g) przyjmowanie, kontrola z planem finansowym oraz ewidencja sprawozdań budżetowych jednostek organizacyjnych gminy,
  h) sporządzanie zestawień obrotów i sald na koniec każdego okresu sprawozdawczego,
  i) sporządzanie na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych zestawienia obrotów i sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych,
  j) sporządzanie niezbędnych wydruków ksiąg rachunkowych,
  k) okresowe archiwizowanie informacji zawartych w systemach informatycznych na trwałe nośniki danych,
  l) dokonywanie inwentaryzacji w drodze weryfikacji i potwierdzenia sald,
  m) sporządzanie terminowe i zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdań budżetowych i finansowych wymaganych przepisami o finansach publicznych, rachunkowości, statystyce publicznej oraz na potrzeby wewnętrzne jednostki w zakresie rachunkowości Organu .
  2) Przygotowywanie wstępne Uchwał Rady i Zarządzeń Wójta Gminy dotyczących budżetu i jego zmian oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
  3) Wstępne opracowywanie informacji i sprawozdań z zakresu wykonania budżetu dla potrzeb Rady Gminy i Wójta Gminy.
  4) Opracowywanie zarządzeń Wójta w zakresie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej , planu finansowego urzędu i zmian tych planów oraz informacji dla jednostek z zakresu zmian budżetu.

  4. Inne zadania:

  1) ponosi odpowiedzialność za powierzone mienie stałe i ruchome na stanowisku pracy,
  2) udział w szkoleniu obronnym w urzędzie,
  3) realizacja zadań obronnych określonych w regulaminie organizacyjnym urzędu
  w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
  4) przygotowanie i przekazywanie materiałów z zakresu czynności do Biuletynu Informacji Publicznej,
  5) przestrzeganie przepisów BHP o p-poż.,
  6) przygotowanie niezbędnych zarządzeń wewnętrznych Wójta w zakresie spraw objętych zakresem czynności,
  7) przygotowanie okresowych informacji i analiz spraw objętych zakresem czynności,
  8) używanie przy oznaczaniu spraw symbolu Fn- VIII,
  9) inne zadania zlecone przez Skarbnika Gminy,
  10) stosowanie procedur określonych w instrukcji kancelaryjnej,
  11) przestrzeganie dyscypliny pracy,
  12) stałe pogłębianie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
  13) przestrzeganie przepisów prawnych obowiązujących na tym stanowisku.  Data wprowadzenia: 2005-01-28 1338
  Data upublicznienia: 2005-01-28
  Art. czytany: 5042 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2021


  Grzybowa Góra - 903

  Kierz Niedźwiedzi - 749

  Lipowe Pole Plebańskie - 405

  Lipowe Pole Skarbowe - 255

  Majków - 887

  Michałów - 249

  Skarżysko Kościelne - 2216

  Świerczek - 253  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne