(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE - Zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego
» Zarządzenie Nr 70/2022
» Zarządzenie Nr 69/2022
» Zarządzenie Nr 68/2022
» Zarządzenie Nr 67/2022
 • Urząd Gminy
 • Komórki organizacyjne i ich zadania
 • Referat Organizacyjny

  Komórki organizacyjne i ich zadania

  Do zakresu zadań Referatu Organizacyjnego należy:

  1. Do obowiązków kierownika Referatu Organizacyjnego należy:

  1. koordynacja spraw z zakresu oświaty w gminie wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (tekst jedn. z 2015r., poz.2156,), a mianowicie;
  1/ prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły, placówki oświatowe, a w szczególności spraw dotyczących:
  a/ nadzór nad funkcjonowaniem tych placówek,
  b/współdziałanie z nadzorem pedagogicznym oraz instytucjami i stowarzyszeniami działającymi w zakresie oświaty (związkami zawodowymi, radami szkół), a także z dyrektorami placówek oświatowych,
  c/opracowywanie wniosków w sprawach zakładania przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych,
  d/kształtowania sieci szkół i przedszkoli na terenie gminy,
  e/koordynacja działań w zakresie spraw związanych z uzyskaniem stopni awansu zawodowego nauczycieli,
  2/ opracowanie programów gospodarczych w tym wykonywanie prac studialnych
  i prognostycznych,
  3/ analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na obszarze Gminy i sąsiednich,
  4/ gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących gminę, na zewnątrz, uczestnictwo w misjach gospodarczych, targach, wystawach,
  5/ nawiązywanie kontaktów i bieżąca współpraca z jednostkami zagranicznymi,

  2. w zakresie kultury:
  1) tworzenie, łączenie i przekształcanie i znoszenie bibliotek,
  2) nadawanie statutów bibliotekom,
  3) nadzorowanie działalność biblioteki publicznej,
  4) zapewnienie bibliotekom odpowiednich warunków działania i rozwoju,
  a w szczególności dostosowanie lokalu z odpowiednim wyposażeniem środków finansowych na prowadzenie bibliotek, w tym na zakup materiałów bibliotecznych doskonalenia pracowników oraz pomoc metodyczną i bibliograficzną;
  3. prowadzenie spraw socjalnych pracowników urzędu;
  4.Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  i Narkomanii w zakresie działań profilaktycznych i pomocowych.

  2. Do zadań stanowiska ds. kadrowych i obsługi organów gminy należy:

  2. 1. w zakresie spraw kadrowych należy prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu, a w szczególności:

  1/ prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  2/ bieżąca analiza dokumentacji pracowniczych pod względem zgodności z prawem i kompletności,
  3/ przestrzeganie wszelkich zmian prawa w zakresie spraw pracowniczych i przedkładanie propozycji wójtowi,
  4/ przygotowanie dokumentów z zakresu spraw osobowych, przestrzeganie wszelkich terminów w tym zakresie,
  5/ prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy w Urzędzie,
  6/ prowadzenie rejestru upoważnień,
  7/ wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa, oraz zadań wynikających z poleceń wójta i sekretarza,
  8/ organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,
  9/ przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
  10/ przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,
  11/ przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
  12/ prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
  13/ kompletowanie wniosków emerytalno - rentowych,
  14/ współpraca z referatem finansowym w sprawach wynagrodzeń pracowniczych oraz etatyzacji urzędu,
  15/ organizowanie i dokumentowanie narad wójta z pracownikami i sołtysami,
  16/ organizowanie i zapewnienie odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp
  i ppoż. przed dopuszczeniem do pracy i szkoleń okresowych,
  17/ organizowanie profilaktycznych badań pracowników - wstępnych, okresowych
  i kontrolnych, prowadzenie w tym zakresie stosownej dokumentacji,
  18/ przygotowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzaniem konkursów na kierowników jednostek organizacyjnych.
  19/ prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, współpraca w tym zakresie ze stanowiskiem ds. obronnych.

  2. 2. w zakresie obsługi organów gminy:

  1/ zabezpieczenie organizacyjne sesji rady i posiedzeń komisji;
  2/ przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami materiałów dotyczących projektów uchwał rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów;
  3/ nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał sprawozdań i informacji oraz innych materiałów potrzebnych na sesję;
  4/ protokołowanie posiedzeń sesji rady gminy;
  5/ opracowywanie projektów planów pracy rady gminy;
  6/ prowadzenie ewidencji uchwał rady gminy oraz przedkładanie ich wojewodzie i RIO;
  7/ prowadzenie ewidencji wniosków, postulatów i interpelacji radnych oraz przekazywanie do realizacji;
  8/ prowadzenie rejestru uchwał, wniosków z zebrań wiejskich;
  9/ przekazywanie - za pośrednictwem sekretariatu - korespondencji do i od rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych;
  10/ organizowanie szkoleń radnych i członków komisji rady nie będących radnymi;
  11/ doręczenie radnym kompletu materiałów na sesję rady, tj. zawiadomień o terminie, porządku obrad, projektów uchwał i niezbędnych materiałów pomocniczych;
  12/ przesyłanie do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym aktów prawa miejscowego;
  13/ odbieranie od radnych pisemnych interpelacji i nadawanie im biegu, włącznie
  z doręczeniem odpowiedzi;
  14/ organizowanie współpracy pomiędzy radą gminy, a radami sołeckimi;
  15/ gromadzenie dokumentacji zebrań wiejskich, rad sołeckich, nadawanie biegu uchwałom podjętym przez te organy;
  16/ na wniosek przewodniczących komisji zawiadamianie członków komisji o terminach
  i tematyce posiedzeń;
  17/ kierowanie projektów uchwał rady do zaopiniowania przez komisje rady;
  18/ przekazywanie, wójtowi wniosków z posiedzeń komisji rady gminy;
  19/ przedstawianie przewodniczącemu rady protokołów z posiedzeń komisji rady gminy
  i nadanie biegu wnioskom i postulatom;
  20/ gromadzenie dokumentacji z działalności poszczególnych komisji;
  21/ obsługa kancelaryjna działalności przewodniczącego rady gminy;
  22/ prowadzenie rejestru i dokumentacji skarg rozpatrywanych przez radę;
  23/ prowadzenie spraw związanych z wyborami jednostek pomocniczych gminy (rady sołeckie i sołtysi) i ławników sądowych oraz gromadzenie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie;
  24/ wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń wójta i sekretarza gminy;
  25/ współdziałanie w redagowaniu Biuletynu Informacji Publicznej oraz aktualizacja informacji dotyczących zadań wynikających w tym zakresie na stanowisku pracy;
  26/ realizacja zadań obronnych określonych w regulaminie organizacyjnym urzędu
  w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz udział
  w szkoleniu obronnym w urzędzie.


  3. Do zadań stanowiska ds. administracyjno – gospodarczych, należy:

  1) prowadzenie kancelarii urzędu;
  2) obsługa sekretariatu wójta oraz obsługa techniczna narad organizowanych przez wójta;
  3) odbieranie wiadomości z głównej skrzynki elektronicznej Urzędu Gminy,
  4) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji, czuwanie nad terminowością załatwiania spraw,
  5) prowadzenie dziennika korespondencji w formie elektronicznej w ramach elektronicznego obiegu dokumentów (EDICTA),
  6) obsługa elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP
  7) prowadzenie ewidencji i kierowanie do załatwienia skarg i wniosków składanych do urzędu;
  8) załatwianie spraw pieczęci urzędu – ustalanie treści zamówienia, wydawanie, zwroty, ewidencja;
  9) prowadzenie zbiorów przepisów prawnych oraz zbiorów aktów prawnych wydawanych przez wójta (zarządzeń, postanowień),
  10) prowadzenie Centralnego Rejestru Umów,

  11) organizowanie obiegu informacji wewnętrznej w urzędzie;

  12) prowadzenie rejestru delegacji służbowych;

  13) wykonywanie zadań z zakresu gospodarki materiałowej – bieżąca aktualizacja spisów wyposażenia w poszczególnych pomieszczeniach Urzędu Gminy, przygotowywanie wniosków
  o likwidacji rzeczowych składników majątkowych w Urzędzie Gminy,
  14) prowadzenie gospodarki drukami i formularzami;
  15) planowanie i organizacja zaopatrzenia urzędu w środki trwałe, materiały biurowe
  i środki czystości oraz prowadzenie stosownej ewidencji w tym zakresie, dokonywanie zakupów
  i inwestycji zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych;
  16) nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w urzędzie;
  17) dbałość o właściwy stan techniczny budynku;
  18) techniczna obsługa tablic informacyjnych urzędu;
  19) dekorowanie urzędu z okazji świąt państwowych i lokalnych;
  20) obsługa i dbałość o właściwą eksploatację maszyn i urządzeń oraz lokali biurowych;
  21) prenumerata dzienników i czasopism;
  22) współdziałanie w redagowaniu Biuletynu Informacji Publicznej oraz aktualizacja informacji dotyczących zadań wynikających w tym zakresie na stanowisku pracy;
  23) z zakresu współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy - prowadzenie spraw osobowych pracowników prac interwencyjnych i prac publicznych przyjmowanych do Urzędu Gminy;
  24) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie odbywania staży oraz wykonywania prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne,
  25) prowadzenie spraw z zakresu zdrowia publicznego;
  26) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń wójta i sekretarza,
  27) udział w szkoleniu obronnym w urzędzie;
  28) realizacja zadań obronnych określonych w regulaminie organizacyjnym urzędu
  w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.


  4. Do zadań stanowiska ds. obywatelskich należy:

  4. 1. W zakresie ewidencji ludności:

  1/ prowadzenie rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz aktualizacja danych w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności zgodnie
  z ustawą z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 722 ze zmianami),
  2/ występowanie o nadanie nr PESEL w stosunku do osób nieposiadających numery PESEL w związku z zameldowaniem na pobyt stały lub pobyt czasowy,
  3/ przeprowadzanie postępowań administracyjnych na wniosek lub z urzędu
  o wymeldowanie osób z pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy,
  4/ przyjmowanie informacji od właścicieli (zarządcy) nieruchomości o stałym lub czasowym pobycie osób w ich lokalach,
  5/ organizowanie i udział w kontrolach dyscypliny meldunkowej,
  6/ prowadzenie stałego rejestru wyborców i dokonywanie odpowiednich sprawozdań
  i wydruków związanych z przeprowadzeniem powszechnych wyborów,
  7/ wydawanie, na wniosek zainteresowanych mieszkańców, urzędów i instytucji zaświadczeń z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców.

  4.2.W zakresie dowodów osobistych:

  1/ przyjmowanie zgłoszenia, weryfikacja danych osobowych z wniosku na podstawie dostępnych rejestrów oraz wydanie dowodu osobistego zgodnie z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010r. Nr 167 poz. 1131 ze zmianami),
  2/ aktualizacja danych o wydanych dowodach osobistych.
  3/ archiwizacja dokumentacji dowodowej.

  4.3. W zakresie działalności gospodarczej:

  1/ przyjmowanie wniosków o wpis, aktualizację wpisu i wykreślenie podmiotu z CEIDG,
  2/ wydawanie zaświadczeń z zakresu ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez wójta Gminy Skarżysko Kościelne prowadzonej do dnia 31.12.2011r.,
  3/ prowadzenie spraw dotyczących wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz spraw związanych z ustaleniem opłat za te zezwolenia w danym roku kalendarzowym,
  4/ przygotowanie projektów uchwał w zakresie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

  4.4. W zakresie statystyki publicznej:

  1/ realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 28 czerwca 1995r – o statystyce publicznej (t.j. Dz.U. z 2012 poz.591 ze zmianami),
  2/ przekazywanie służbom statystyki publicznej zgromadzonych danych w zakresie, formach i terminach określonych każdorazowo w programie badań statystycznych statystyki publicznej,
  3/ wykonywanie obowiązku przekazywania informacji do badań statystycznych statystyki publicznej oraz krajowych rejestrów urzędowych prowadzonych na podstawie ustawy.


  5. Do zadań stanowiska ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i OC należy:

  5.1. W zakresie spraw obronnych, a w szczególności:

  1/planowanie i wykonywanie przedsięwzięć związanych z opracowaniem i utrzymaniem
  w stałej aktualności dokumentacji dotyczącej osiągania wyższych stanów gotowości obronnej
  i funkcjonowania gminy w okresie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
  2/ planowanie i wykonywanie przedsięwzięć w zakresie przygotowania systemu kierowania obroną gminy oraz realizacja przedsięwzięć związanych z jego funkcjonowaniem w czasie pokoju, zagrożenia bezpieczeństwa państwa, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń i w czasie wojny;
  3/ prowadzenie spraw dotyczących zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych, w tym związanych z doręczeniem kart powołania w trybie natychmiastowego stawiennictwa;
  4/ prowadzenie spraw związanych z planowaniem, nakładaniem i realizacją świadczeń na rzecz obrony, opracowywanie i aktualizacja określonej dokumentacji w tym zakresie, a także przygotowywanie projektów decyzji w sprawie świadczeń;
  5/ planowanie i wykonywanie przedsięwzięć związanych z realizacja zadań wynikających
  z obowiązków państwa – gospodarza /HNS/ w tym prowadzenie dokumentacji punktu kontaktowego HNS i bazy danych na potrzeby HNS;
  6/ prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i wykorzystaniem służby zdrowia na potrzeby obronne, w tym sporządzanie i aktualizowanie planów rozwinięcia i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych;
  7/ prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i prowadzeniem rejestracji
  i kwalifikacji wojskowej na potrzeby obronne, współpraca w tym zakresie z właściwym WKU;
  8/ współpraca z komórką kadrową w zakresie spraw związanych z reklamowaniem pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji
  w czasie wojny;
  9/ realizacja świadczeń wynikających ze szczególnych uprawnień żołnierzy i ich rodzin;
  10/ sporządzanie programów i planów szkolenia obronnego, ich uzgadnianie z organem nadrzędnym oraz uczestniczenie w szkoleniu obronnym organizowanym przez gmin, a także przez organy nadrzędne;
  11/ opracowywanie dokumentacji gier i ćwiczeń obronnych, przedstawianie opracowanej dokumentacji do uzgodnienia z WBiZK ŚUW oraz uczestniczenie w prowadzonych grach ćwiczeniach obronnych;
  12/ dokonywanie okresowych analiz i ocen stanu realizacji zadań obronnych w gminie, opracowywanie sprawozdań, przedstawianie wniosków i propozycji rozwiązań w tym zakresie.

  5. 2. W zakresie obrony cywilnej, a w szczególności:

  1/ koordynowanie przygotowań i realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, w tym opracowywanie planów obrony cywilnej, uzgadnianie i przedstawianie do zatwierdzenia organowi nadrzędnemu;
  2/ planowanie, opracowywanie dokumentacji zabezpieczenia ujęć i urządzeń wodnych, zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i zakładów przemysłu spożywczego oraz wody do urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i celów przeciwpożarowych oraz utrzymanie jej
  w aktualności;
  3/ przygotowanie i zapewnienie działania systemu wczesnego ostrzegania;
  4/ tworzenie i kierowanie przygotowaniem do działania formacji obrony cywilnej;
  5/ organizowanie i kierowanie przegotowaniem w zakresie ratownictwa, udzielanie pomocy poszkodowanym oraz ewakuacja ludności ze strefy zagrożeń;
  6/ opracowanie wniosków w zakresie świadczeń osobistych i rzeczowych na wykonanie zadań obrony cywilnej;
  7/ planowanie zabezpieczeń materiałowo-technicznych akcji ratunkowych i ewakuacji ludności;
  8/ planowanie i realizacja zaopatrzenia w sprzęt i środki, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konwersacji, eksploatacji sprzętu oraz środków obrony cywilnej;
  9/ zapewnienie przygotowania i realizacji zaciemnienia i wygaszania oświetlenia ulicznego na wsiach, zakładach pracy i instytucjach oraz środkach transportu;
  10/ planowanie zaopatrzenia załóg, zakładów oraz służby zdrowia w materiały do udzielania pomocy dla ludności poszkodowanej;
  11/ planowanie, wyposażenie formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki i umundurowanie,
  a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji
  i wymiany sprzętu, środków i umundurowania;
  12/dokonywanie rocznych i półrocznych ocen stanu przygotowań obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań w tej dziedzinie,

  5. 3. Prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego, a w szczególności:

  1/ opracowywanie i przedkładanie wójtowi do akceptacji gminnego planu zarządzania kryzysowego;
  2/ utrzymanie w aktualności gminnego planu zarządzenia kryzysowego wraz
  z załącznikami funkcjonalnymi planu głównego;
  3/ ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
  4/ koordynacja działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem
  i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy;
  5/ organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia;
  6/ przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
  7/ realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.


  5.4. Prowadzenie spraw z zakresu zadań powszechnego obowiązku obrony, a w szczególności:

  1/ wskazywanie priorytetów zadań obronnych w działalności urzędu i podległych jednostek organizacyjnych oraz przygotowanie propozycji podziału tych zadań na poszczególnych wykonawców;
  2/ wykonywanie przedsięwzięć związanych z opracowaniem i utrzymaniem w stałej aktualności dokumentacji dotyczącej podwyższania gotowości obronnej i funkcjonowania gminy w okresie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny opracowywanie
  i aktualizowanie w tym zakresie:
  a/ planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz uzgadnianie go z WBiZK ŚUW,
  b/ regulaminu organizacyjnego urzędu na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czas wojny,
  c/ dokumentacji stałego dyżuru wójta;
  3/ planowanie i wykonywanie przedsięwzięć związanych z jego funkcjonowaniem
  w czasie pokoju, zagrożenia bezpieczeństwa państwa, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń i w czasie wojny;
  4/ opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji zapewniającej funkcjonowanie urzędu na stanowiskach kierowania, w tym określonych planów, instrukcji i regulaminów;
  5/ prowadzenie spraw dotyczących zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych, w tym związanych z doręczeniem kart powołania w trybie natychmiastowego stawiennictwa – opracowanie i aktualizowanie dokumentacji Akcji Kurierskiej;
  6/ prowadzenie spraw związanych z planowaniem, nakładaniem i realizacja świadczeń na rzecz obrony, opracowywanie i aktualizacja określonej dokumentacji w tym zakresie, a także przygotowywanie projektów decyzji w sprawie świadczeń;
  7/ planowanie i wykonywanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań wynikających z obowiązków państwa - gospodarza /HNS/ w tym prowadzenie dokumentacji punktu kontaktowego HNS i bazy danych na potrzeby HNS;
  8/ prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i wykorzystywaniem służby zdrowia na potrzeby obronne, w tym sporządzanie i aktualizowanie planów rozwinięcia i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych;
  9/ prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i prowadzeniem rejestracji
  i kwalifikacji wojskowej na potrzeby obronne, współpraca w tym zakresie z właściwym WKU;
  10/ współpraca z komórką kadrową w zakresie spraw związanych z reklamowaniem pracowników od obowiązku pełnienie czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji
  w czasie wojny;
  11/ realizacja świadczeń wynikających ze szczególnych uprawnień żołnierzy i ich rodzin,
  12/ sporządzenie programów i planów szkolenia obronnego, ich uzgadnianie oraz prowadzenie pozostałej dokumentacji szkoleniowej /dzienników lekcyjnych, konspektów itp./;
  13/ opracowywanie dokumentacji gier i ćwiczeń obronnych, przedstawienie opracowanej dokumentacji do uzgodnienia z WBiZK ŚUW oraz uczestniczenie w prowadzonych grach
  i ćwiczeniach obronnych;
  14/ prowadzenie szkolenia obronnego oraz uczestniczenie w szkoleniu obronnym organizowanym przez organy nadrzędne;
  15/ dokonywanie okresowych analiz i ocen stanu realizacji zadań obronnych w gminie, opracowywanie sprawozdań, przedstawianie wniosków i propozycji rozwiązań w tym zakresie.

  5.5. Administrator bezpieczeństwa informacji realizuje zadania w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza:

  1/sprawuje nadzór na wdrożeniem stosownych środków organizacyjnych, technicznych i fizycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych;
  2/ sprawuje nadzór na funkcjonowaniem systemu zabezpieczeń, w tym także nad prowadzeniem ewidencji z zakresu ochrony danych osobowych;
  3/ nadzoruje udostępnianie danych osobowych odbiorcom danych i innym podmiotom oraz współpracuje w tym zakresie z osobami udostępniającymi dane;
  4/ dokonuje, na wniosek pracowników merytorycznych lub kierowników referatów zgłoszeń rejestracyjnych i aktualizacyjnych zbiorów danych oraz prowadzi inną korespondencję
  w tym zakresie z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych;
  5/ zatwierdza wzory dokumentów dotyczące ochrony danych osobowych przygotowane przez komórki organizacyjne administratora danych osobowych;
  6/ nadzoruje działania komórek organizacyjnych pod względem zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych;
  7/prowadzi oraz aktualizuje dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych;
  8/prowadzi pozostałą dokumentację z zakresu ochrony danych;
  9/podejmuje odpowiednie działania w wypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia systemu ochrony danych osobowych;
  10/prowadzi dziennik zdarzeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
  11/inicjuje i podejmuje przedsięwzięcia w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne;
  12/przeprowadza okresowe kontrole systemów zabezpieczeń zarówno organizacyjnych jak
  i fizycznych.

  5.6. Prowadzenie spraw z zakresu archiwum zakładowego, koordynowanie
  i nadzorowanie archiwizacji dokumentów tworzonych w urzędzie zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1998r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum (tj. z 2016r., poz. 1506) poprzez:

  1/ współpracę z komórkami organizacyjnymi w zakresie odpowiedniego przygotowania dokumentacji podlegającej przekazaniu do archiwum zakładowego,
  2/ przyjmowanie uporządkowanych materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej od poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu,
  3/ przechowywanie i zabezpieczenie przyjętej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
  4/ udostępnianie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej osobom upoważnionym,
  5/ przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego, zgodnie
  z obowiązującymi terminami,
  6/ inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej, udział w komisyjnym brakowaniu oraz przekazanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę lub zniszczenie, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia właściwego archiwum państwowego,
  7/ dbanie o całość i bezpieczeństwo archiwum zakładowego, a w szczególności zabezpieczenie dokumentacji przed pożarem, wilgocią, mechanicznym zniszczeniem, wpływami niszczących środków chemicznych i przed szkodnikami.
  8/ składanie rocznych sprawozdań z wykonywania czynności i zadań archiwum zakładowego,
  9/ znajomość struktury organizacyjnej urzędu, instrukcji kancelaryjnej dla urzędów gmin
  i związków międzygminnych oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt, według którego komórki organizacyjne prowadzą akta,
  10/ ponosi odpowiedzialność za powierzone mienie stałe i ruchome na stanowisku pracy.


  6. Do zadań informatyka, administratora systemu informatycznego należy:

  6.1. Do zadań informatyka należy:

  1/ help-desk w zakresie oprogramowania i sprzętu;
  2/ zapewnienie serwisu w zakresie oprogramowania i sprzętu, sprawowanie nadzoru
  w zakresie prawidłowej eksploatacji oprogramowania i sprzętu;
  3/ dokonywanie analiz infrastruktury sieciowej;
  4/ kontrolowanie funkcjonowania infrastruktury sieciowej w zakresie sprzętowym;
  5/ śledzenie technologii sieciowych oraz analiza możliwości ich wykorzystania;
  6/ dokonywanie zakupów oraz zaopatrzenia dotyczącego części zamiennych, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych;
  7/ kontrolowanie stanów magazynowych dotyczących zasobów informatycznych;
  8/ prowadzenie ewidencji sprzętu i infrastruktury informatycznej;
  9/ prowadzenie ewidencji oprogramowania i licencji;
  10/ administracja i zarządzanie kontami użytkowników;
  11/ zarządzanie bezpieczeństwem danych i systemów;
  12/ kontrolowanie, modyfikacja oraz aktualizacja zabezpieczeń informatycznych;
  13/ śledzenie postępu technologii informatycznych szczególnie w zakresie zagadnień bezpośrednio związanych z procesami informatyzacji i administracji publicznej;
  14/ bieżąca współpraca w zakresie wprowadzania danych (informacji) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i stronie Urzędu Gminy;
  15/ współdziałanie ze stanowiskiem ds. promocji i rozwoju gminy w zakresie opracowania projektów i przygotowywania wniosków o dofinansowanie zadań ze środków pozabudżetowych.

  6.2. Do zadań administratora systemu informatycznego należy:

  1.administrator systemu informatycznego realizuje zadania w zakresie zarządzania
  i bieżącego nadzoru nad systemem informatycznym administratora danych, w tym zwłaszcza:

  1) zarządza systemem informatycznym, w którym przetwarzane są dane osobowe poprzez stosowanie zabezpieczeń i przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe;
  2) podejmuje działania w zakresie ustalania i kontroli identyfikatorów dostępu do systemu informatycznego; przydziela każdemu użytkownikowi identyfikator oraz hasło do systemu informatycznego, dokonuje ewentualnych modyfikacji uprawnień, a także blokuje konta użytkowników zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych;
  3) zmienia w poszczególnych stacjach roboczych hasła dostępu, ujawniając je wyłącznie danemu użytkownikowi oraz, w razie potrzeby, administratorowi danych, zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych;
  4) prowadzi dziennik zdarzeń systemu informatycznego w którym przetwarzane są dane osobowe;
  5) prowadzi szczegółową dokumentację naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym;
  6) w sytuacji stwierdzenia naruszenia zabezpieczeń systemu informatycznego informuje ABI o naruszeniu i współdziała z nim przy usuwaniu skutków naruszenia;
  7) sprawuje nadzór nad wykonywaniem napraw, konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych, na których zapisane są dane osobowe, nad wykonywaniem kopii zapasowych, ich przechowywaniem oraz okresowym sprawdzaniem pod kątem ich dalszej przydatności do odtwarzania danych w przypadku awarii systemu informatycznego;
  8) podejmuje działania służące zapewnieniu niezawodności zasilania komputerów, innych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych oraz zapewnieniu bezpiecznej wymiany danych w sieci wewnętrznej i bezpiecznej teletransmisji;
  9) dba o bieżące uaktualnienie instrukcji dotyczących systemów informatycznych stosownie do zmieniających się technologii informatycznych, zagrożeń bezpieczeństwa tych systemów i przepisów prawa;
  10) określa potrzeby w zakresie zabezpieczenia systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe oraz motywuje działania wdrożonych zabezpieczeń;
  11) prowadzi bieżącą kontrolę zgodności funkcjonowania sieci lub systemu teleinformatycznego ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa;
  12) opracowanie i uzupełnianie w fazie wdrażania oraz modyfikacja w fazie eksploatacji przed dokonaniem zmian w systemie lub sieci teleinformatycznej procedur bezpiecznej eksploatacji.


  7. Do zadań stanowiska ds. funduszu sołeckiego, turystyki kultury i sportu i promocji
  i należy:

  7.1. z zakresu funduszu sołeckiego należy:

  1) nadzór nad realizacją zadań z zakresu funduszu sołeckiego, przyjmowanie zapotrzebowań na zakup materiałów, sprawozdawczość finansowa (rozliczanie faktur, wystawianie zleceń) zgodnie z obowiązującymi procedurami i regulaminem funduszu sołeckiego;
  2) prowadzenie dokumentacji związanej z funduszem sołeckim oraz rozliczanie tzw. projektów miękkich finansowanych z funduszu sołeckiego.

  7.2. z zakresu turystyki:

  1) podejmowanie działań dla upowszechniania wiedzy o zabytkach, interesujących
  i ważnych dla naszej historii i kultury miejscach i obiektach związanych z rozwojem turystyki
  i agroturystki w gminie;
  2) prowadzenie działań promocyjnych odzwierciedlających wytyczone w dokumentach strategicznych kierunki rozwoju Gminy, przygotowywanie tekstów, prezentacji multimedialnych oraz innych materiałów;
  3) organizacja imprez promujących gminę, udział w targach, wystawach, prezentacjach
  i innych imprezach promujących gminę i jej walory turystyczne;
  4) prowadzenie działań zmierzających do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania dla działań w zakresie tworzenia i rozbudowy oferty turystycznej;
  5) prowadzenie ewidencji i spraw związanych z utrzymaniem szlaków turystycznych przebiegającymi przez gminę oraz bazy turystycznej.  7.3. z zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu:

  1) organizacja i współpraca przy organizacji imprez kulturalnych i rekreacji ruchowej,
  a) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
  b) organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo – rekreacyjnych;
  2) współpraca z zespołami sportowymi i klubami działającymi na terenie gminy;
  3) zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez sportowo – rekreacyjnych;
  4) organizuje i prowadzi działalność kulturalną,


  7. 4. w zakresie kultury fizycznej:

  1/ współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz udzielanie pomocy w realizacji zadań,
  2/ administrowanie środkami funduszy terenowych w odniesieniu do funduszy gminnych,
  3/ przedstawienie radzie projektów planów funduszy gminnych oraz sprawozdań
  z wykonania planów,
  4/ realizacja zadań związanych z budową urządzeń kultury fizycznej na terenie gminy,
  5/ przedkładanie Radzie Gminy planów w zakresie upowszechnienia kultury sportu
  i turystyki oraz rozwoju bazy materialnej tych placówek.
  6/ organizowanie współdziałania w zakresie upowszechnienia kultury i rekreacji z innymi jednostkami organizacyjnymi spółdzielczymi i społecznymi działającymi na terenie gminy.

  7.5. z zakresu promocji:

  1. gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących gminę, na zewnątrz,
  2. podejmowanie działań i kreowanie inicjatyw lokalnych na rzecz programów zmierzających do aktywizacji gospodarczych.

  7.6. Inne zadania:

  1) przygotowywanie i redagowanie artykułów do gazety gminnej,
  2) współpraca z organizacjami pozarządowymi, zlecanie zadań w ramach otwartych konkursów;
  3) przygotowanie i przekazywanie materiałów z zakresu czynności do Biuletynu Informacji Publicznej;
  4) przygotowanie niezbędnych zarządzeń wewnętrznych Wójta w zakresie spraw objętych zakresem czynności;
  5) ponosi odpowiedzialność za powierzone mienie stałe i ruchome na stanowisku pracy;
  6) stosowanie procedur określonych w instrukcji kancelaryjnej;
  7) przestrzeganie przepisów BHP i p-poż.;
  8) przestrzeganie przepisów prawnych obowiązujących na tym stanowisku;
  9) współdziałanie ze stanowiskiem ds. promocji i rozwoju gminy w zakresie opracowania projektów i przygotowania wniosków o dofinansowanie zadań ze środków pozabudżetowych oraz ich rozliczanie;
  10) udział w szkoleniu obronnym w urzędzie;
  11) realizacja zadań obronnych określonych w regulaminie organizacyjnym urzędu
  w warunkach zewnętrznych zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

  8. Do zadań stanowiska ds. oświaty i działań profilaktycznych należy:

  8.1. z zakresu oświaty:

  1. Realizacja zadań gminy wynikających z przepisów oświatowych, w tym m.in. z ustawy
  o systemie oświaty oraz ustawy - Karta Nauczyciela, a w szczególności zabezpieczenie
  i tworzenie warunków prawnoorganizacyjnych i ekonomicznych dla szkolnictwa gminnego:
  1/prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidacją szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina,
  2/ prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora i odwoływaniem dyrektorów szkół i przedszkola,
  3/ prowadzenie spraw organizacyjnych i sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych,
  4/ prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przez nauczycieli zatrudnionych w placówkach dla których organem prowadzącym jest gmina,
  2. Analizy planów oraz sprawozdań finansowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina oraz sporządzanie sprawozdań i opracowań dotyczących demografii szkolnej.
  3. Prowadzenie spraw z zakresu programów pomocowych i stypendialnych dla uczniów:
  1/ program „Wyprawka szkolna”
  2/ program „dotacja podręcznikowa”
  3/ programy stypendialne.
  4. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników:
  1/ prowadzenie rejestru umów o pracę z młodocianymi pracownikami zawartych w celu przygotowania zawodowego
  2/ sporządzanie planów dofinansowania, zapotrzebowani i sprawozdań związanych
  z wykorzystaniem przeznaczonych na ten cel środków funduszu pracy
  3/ wydawanie decyzji administracyjnych o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania.
  5. Prowadzenie spraw w zakresie zapotrzebowania i rozliczania tzw. „dotacji przedszkolnej”.
  6. Prowadzenie spraw i sporządzanie sprawozdań w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3.
  7. Nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
  8. Prowadzenie ewidencji szkół i placówek publicznych i niepublicznych.
  9. Prowadzenie systemu informacji oświatowej (SIO) w zakresie przypisanym dla organu prowadzącego.

  8.2. z zakresu profilaktyki:

  1/ Realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
  2/ Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  i Narkomanii w zakresie działań profilaktycznych i pomocowych.
  3/ Współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie realizacji przyjętych przez te placówki szkolnych programów profilaktycznych.

  8.3. z zakresu spraw pracowniczych:

  1/Prowadzenie spraw socjalnych pracowników urzędu finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
  2/Prowadzenie spraw z zakresu funkcjonowania Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

  8.4. Inne zadania:

  1/odpowiedzialność za powierzone mienie stałe i ruchome na stanowisku pracy,
  2/udział w szkoleniu obronnym w urzędzie.
  3/realizacja zadań obronnych określonych w regulaminie organizacyjnym urzędu
  w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.


  9. 1. Do zadań stanowisk sprzątaczek należy:

  1) sprzątanie pomieszczeń budynku, mycie okien oraz dbanie o czystość mienia znajdującego się w budynku Urzędu Gminy;
  2) otwieranie i zamykanie budynku przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy;
  3) utrzymanie czystości schodów wejściowych do budynku,
  4) dbałość o sprzęt, sprawdzanie zamknięcia drzwi i okien,
  5) dbałość o stan techniczny budynku, konserwacja instalacji wodnej,
  6) udział w szkoleniu obronnym w urzędzie,
  7) realizacja zadań obronnych określonych w regulaminie organizacyjnym urzędu
  w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.


  9.2. Do zakresu zadań stanowiska pracownika gospodarczego należy:

  1) dbanie oraz wykonywanie prac konserwatorskich na obiektach:
  a) w budynku Urzędu Gminy,
  b) scena koncertowa przy Urzędzie Gminy,
  c) koszenie trawy, odśnieżanie i sprzątanie wokół powyższych obiektach.
  2) dbałość o sprzęt, sprawdzanie zamknięcia drzwi i okien w w/w obiektach,
  3) dokonywanie bieżącej i systematycznej kontroli i dbałość o stan techniczny budynków, konserwacja instalacji wodnej i centralnego ogrzewania znajdujących się w pomieszczeniach,
  4) codzienne kontrolowanie sprawności urządzeń wodno - kanalizacyjnych
  w pomieszczeniach sanitarnych w/w budynków,
  5) wykonywanie różnego rodzaju drobnych napraw sprzętu i urządzeń wodno -kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz urządzeń metalowych i drewnianych,
  6) zgłaszanie pracownikowi administracyjno - gospodarczemu wszelkich poważniejszych uszkodzeń i awarii,
  7) naprawianie, montowanie zamków, dorabianie kluczy, zakładanie tablic informacyjnych oraz znaków p.pożarowych,
  8) dbałość o powierzone materiały i narzędzia,
  9) bieżąca pielęgnacja zieleni wokół budynku,
  10) techniczne i logistyczne zabezpieczenie imprez organizacyjnych na obiekcie sceny koncertowej przy Urzędzie Gminy,
  11) dbałość o zabezpieczenie obiektu (operator monitoringu) poprzez:
  - wykonywanie czynności związanych z ochroną obiektu,
  - wykonywanie wszelkich prac remontowych związanych z obiektem,
  12) dystrybuowanie wszelkich materiałów i ogłoszeń związanych z działalnością promocyjną Gminy (plakaty, zaproszenia),
  13) utrzymanie porządku na tablicach ogłoszeniowych na terenie gminy,
  14) udział w szkoleniu obronnym w urzędzie,
  15) realizacja zadań obronnych określonych w regulaminie organizacyjnym urzędu
  w warunkach zewnętrznych zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.


  Data wprowadzenia: 2005-01-28 1328
  Data upublicznienia: 2005-01-28
  Art. czytany: 5465 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2021


  Grzybowa Góra - 903

  Kierz Niedźwiedzi - 749

  Lipowe Pole Plebańskie - 405

  Lipowe Pole Skarbowe - 255

  Majków - 887

  Michałów - 249

  Skarżysko Kościelne - 2216

  Świerczek - 253  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne