A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Spis Rolny 2020
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 97/2020
» Przetarg nieograniczony - Dostawa oleju napędowego grzewczego typu EKOTERM PLUS w latach 2020-2023 dla kotłowni w budynku Urzędu Gminy oraz kotłowni w Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościelnym
» Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
» ZARZĄDZENIE NR 95/2020 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
» Projekt nr 5
UCHWAŁA NR XLIII/240/10 - w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Skarżysko Kościelne i jej jednostkom podległym

Z dnia: z dnia 22 kwietnia 2010 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240)


RADA GMINY uchwala, co następuje:

§ 1
Określa się zasady i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Skarżysko Kościelne i jej jednostkom podległym wobec osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”.

§ 2
Ilekroć w uchwale jest mowa o :
1. należności – rozumie się przez to należność główną wraz z należnymi odsetkami
za opóźnienie oraz kosztami dochodzenia należności ( należności uboczne)
2. ulgach – rozumie się przez to : umarzanie, odraczanie terminów spłaty należności oraz rozkładanie spłaty na raty.
§ 3
Należność pieniężna mająca charakter cywilnoprawny może zostać z urzędu umorzona w całości lub w części, jeżeli:

1) osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;

2) osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.
§ 4
1.Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, na wniosek dłużnika:
1) mogą być umarzane w całości lub w części;
2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności;
3) płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty.

2.Ulgi wymienione w pkt 1 mogą zostać udzielone, jeżeli:
1) wystąpią uzasadnione względy społeczne lub gospodarcze,
2) wystąpi uzasadniony interes gminy,
3) ściągnięcie należności pieniężnej zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji.

§ 5
1. W stosunku do dłużników, będących przedsiębiorcami, ubiegających się o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych stosowanie umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności stanowi pomoc publiczną, a jej udzielenie następuje w ramach pomocy
de minimis, z uwzględnieniem warunków określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE)
Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 rokuw sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu
do pomocy de minimis (Dz.U. WE L 379z 28.12.2006 r.).

2. Warunkiem skorzystania przez przedsiębiorcę z ulg, o których mowa w pkt 1, jest przedłożenie przez przedsiębiorcę, wraz z wnioskiem, następujących dokumentów:
1) zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w okresie trzech kolejnych lat, wystawionych przez organ udzielający pomocy; pod uwagę bierze się zaświadczenia
o udzielonej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym składany jest wniosek
o udzielenie ulgi oraz w dwóch poprzedzających latach podatkowych lub oświadczenia
o niekorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,
2) informacji o każdej pomocy innej niż de minimis (nie tylko w okresie trzyletnim)uzyskanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym związana jest pomoc de minimis,
3) oświadczenia, że przedsiębiorca nie jest w trudnej sytuacji ekonomicznej
(w rozumieniu wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw – Dz.Urz. UE C 244 z 1.10.2004).

3. Przedsiębiorca, na każde żądanie, zobowiązany jest także do składania innych niezbędnych informacji i dokumentów związanych z udzieloną pomocą.

§ 6
Do udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnej o charakterze cywilnoprawnym uprawniony
jest Wójt Gminy Skarżysko Kościelne.


§ 7
Udzielenie ulg w spłacie należności następuje na podstawie decyzji administracyjnej


§ 8
1.Wójt Gminy Skarżysko Kościelne przedstawia Radzie Gminy Skarżysko Kościelne zbiorcze zestawienie informacji dotyczących zakresu ulg należności pieniężnych, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Informacje, o których mowa w pkt 1, sporządzane są według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego i przedstawione Radzie Gminy wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu.
§ 9
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

§ 10
Traci moc uchwała Nr XLVI/236/2006 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Gminy Skarżysko Kościelne lub jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych
§ 11
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Uzasadnienie


Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),:
1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym, mogą być umarzane albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określi szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg, o których mowa w ust.1, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskaże organ lub osobę uprawnione do udzielania tych ulg.
3. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, postanowić o stosowaniu z urzędu ulg, o których mowa w ust.1, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust.1.

W związku z powyższym przedstawiam projekt uchwały do podjęcie przez Radę Gminy w Skarżysku Kościelnym w w/w sprawie.
Data wprowadzenia: 2011-04-12 1146
Data upublicznienia: 2011-04-12
Art. czytany: 786 razy

» załącznik nr 1 - rozmiar: 18432 bajtów
Typ pliku: application/vnd.ms-excel
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy
Skarżysko Kościelne


Godziny otwarcia:

Poniedziałek
8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek
7:30 - 15:30
Liczba ludności na dzień 31.12.2019


Grzybowa Góra - 933

Kierz Niedźwiedzi - 757

Lipowe Pole Plebańskie - 425

Lipowe Pole Skarbowe - 274

Majków - 899

Michałów - 266

Skarżysko Kościelne - 2258

Świerczek - 263Dyżur Dzielnicowego


Godziny:

Czwartek
14:00 - 15:00UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


Nowe numery kont
bankowych:Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

- subwencje, dotacje, dofinansowania,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dochody z Urzędów Skarbowych,
- 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


PODATKI I OPŁATY:
- podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
- zobowiązanie pieniężne,
- opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
- dzierżawy,
- najmy,
- zajęcie pasa drogowego,
- udostępnienie danych osobowych,
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu.Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


- wadia i kaucje

Bank Spółdzielczy w Wąchocku
SKRZYNKA PODAWCZADZIENNIK USTAW


MONITOR POLSKI
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne