A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Spis Rolny 2020
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 97/2020
» Przetarg nieograniczony - Dostawa oleju napędowego grzewczego typu EKOTERM PLUS w latach 2020-2023 dla kotłowni w budynku Urzędu Gminy oraz kotłowni w Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościelnym
» Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
» ZARZĄDZENIE NR 95/2020 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
» Projekt nr 5
UCHWAŁA NR XL/221/10 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r.

Z dnia: z dnia 27 stycznia 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art.166 ust. 1, art. 184 ust. 1, pkt 10 lit. a i b, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zmianami) oraz w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,8,9,10, ust 2 pkt 1,2, art.214 pkt 1, art.222 ust.1, ust.2 pkt 1,3,art. 235, art. 236, art. 237, ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 258 ust 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)


RADA GMINY UCHWALA, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę –234 593,77 zł,
z tego:

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 176,00
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4 176,00
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 176,00
Dział 801 Oświata i wychowanie 135 194,00
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 135 194,00
§ 0960- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4 000,00
§ 6298- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin) powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 131 194,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 627,77
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 627,77
§ 0690- Wpływy z różnych opłat 2 200,00
§ 0970- Wpływy z różnych dochodów 1 427,77
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 91 596,00
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 91 596,00
§ 6298- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin) powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 91 596,00§ 2

Zwiększa się plan przychodów budżetowych ogółem o kwotę – 470 321,96 zł,
z tego:

§ 952- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 200 000,00
§ 957- Nadwyżka z lat ubiegłych 270 321,96

§ 3

Zwiększa się plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę – 704 915,73 zł,
z tego:

Dział 600 Transport i łączność 25 000,00
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 25 000,00
§ 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 25 000,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 176,00
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4 176,00
§ 3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (z dotacji na zadania zlecone) 2 860,00
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne (z dotacji na zadania zlecone) 79,26
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy (z dotacji na zadania zlecone) 12,86
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe (z dotacji na zadania zlecone) 525,00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia ( z dotacji na zadania zlecone) 275,64
§ 4300- Zakup usług pozostałych (z dotacji na zadania zlecone ) 53,00
§ 4410- Podróże służbowe krajowe (z dotacji na zadania zlecone) 150,44
§ 4740 –Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (z dotacji na zadania zlecone) 130,50
§ 4750 –Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (z dotacji na zadania zlecone ) 89,30
Dział 801 Oświata i wychowanie 478 553,00
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 336 690,00
§ 4270- Zakup usług remontowych 175 000,00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00
§ 4300- Zakup usług pozostałych 1 500,00
§ 6058-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 131 194,00
§ 6059-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 168 359,00
Dział 851 Ochrona zdrowia 5 628,96
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 628,96
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 4 028,96
§ 4410 –Podróże służbowe krajowe 100,00
Dział 900 Ochrona zdrowia 3 627,77
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 627,77
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00
§ 4300- Zakup usług pozostałych 1 627,77
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 187 930,00
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 187 930,00
§ 6058-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 91 596,00
§ 6059-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 96 334,00

§ 4

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w 2010 r.

Dział Rozdz. § Treść Zmniejszenia Zwiększenia
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3 500,00
40095 Pozostała działalność 3 500,00
4580 Pozostałe odsetki 1 000,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 3 500,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 500,00
4430 Różne opłaty i składki 3 500,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10,00 10,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10,00
4430 Różne opłaty i składki 10,00
90095 Pozostała działalność 10,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10,00
OGÓŁEM 3 510,00 3 510,00

§ 5

Paragraf 1 Uchwały Nr XXXIX/210/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu gminy w wysokości 17 717 436,77 zł,
z tego:
a) dochody bieżące 13 003 532,77 zł
b) dochody majątkowe 4 713 904 ,00zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6

Paragraf 2 Uchwały Nr XXXIX/210/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 23 717 025,73 zł,
z tego:
a) wydatki bieżące 12 951 446,73 zł

b) wydatki majątkowe 10 765 579,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 (i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne ) do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 8 932 255 zł
a) wydatki bieżące 428 676 zł
b) wydatki majątkowe 8 503 579 zł
zgodnie z załącznikami nr 4 , 4a i 4b do niniejszej uchwały.

4. Limity wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zgodnie
z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Paragraf 3 Uchwały Nr XXXIX/210/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009 otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 999 588,96 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętych kredytów w kwocie - 5 729 267,00 zł,
- pożyczek w kwocie - 0,00 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 270 321,96 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżet gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 0 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 6 649 588,96 zł, rozchody w wysokości 650 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Paragraf 4 Uchwały Nr XXXIX/210/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009 otrzymuje brzmienie:

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 120 000 zł,
2) celową w wysokości - 30 000 zł,
z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe - 30 000 zł,

§ 9

Paragraf 5 Uchwały Nr XXXIX/210/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.


§ 10

Paragraf 6 Uchwały Nr XXXIX/210/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 28 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 33 628,96 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11

Paragraf 7 Uchwały Nr XXXIX/210/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009 otrzymuje brzmienie:

1. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnej instytucji kultury na łączną kwotę - 60 000 zł,
2) innych podmiotów w wysokości - 90 000 zł,
w tym:
- ( OSP ) w wysokości - 90 000 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe na łączną kwotę – 970 800 zł, zgodnie załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 12

1. Paragraf 8 Uchwały Nr XXXIX/210/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009 otrzymuje brzmienie:

Dochody należne gminie na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie
3 627,77 zł oraz wydatki na zadania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska
w kwocie 3 627,77 zł”.
2. Uchyla się załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIX/210/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009.

§ 13

Paragraf 9 Uchwały Nr XXXIX/210/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009 otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000 zł;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane (emitowane) w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej
- w kwocie 1 000 000 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 5 729 267 zł;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane (emitowane) w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 3 759 918 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 650 000 zł;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane (emitowane) w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej
- w kwocie 350 000 zł
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 608 344 zł;

§ 14

Paragraf 10 Uchwały Nr XXXIX/210/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009 otrzymuje brzmienie:

Wydatki w ramach fundusz sołeckiego w wysokości 119 601 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 12 do niniejszej uchwały.
§ 15

Paragraf 12 Uchwały Nr XXXIX/210/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009 otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
do kwoty 2 000 000 zł,

w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej do wysokości 1 000 000 zł

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 5 729 267 zł,

w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej
- w kwocie 3 759 918 zł
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 650 000 zł,

w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej
w kwocie 350 000 zł

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 608 344 zł,

2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich oraz finansowanie wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego do wysokości określonej w załącznikach nr 3, nr 4
i nr 5,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku,
3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich programach inwestycyjnych,
4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Data wprowadzenia: 2011-04-12 1126
Data upublicznienia: 2011-04-12
Art. czytany: 741 razy

» załączniki - rozmiar: 180224 bajtów
Typ pliku: application/vnd.ms-excel
» załącznik nr 1 - rozmiar: 222720 bajtów
Typ pliku: application/vnd.ms-excel
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy
Skarżysko Kościelne


Godziny otwarcia:

Poniedziałek
8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek
7:30 - 15:30
Liczba ludności na dzień 31.12.2019


Grzybowa Góra - 933

Kierz Niedźwiedzi - 757

Lipowe Pole Plebańskie - 425

Lipowe Pole Skarbowe - 274

Majków - 899

Michałów - 266

Skarżysko Kościelne - 2258

Świerczek - 263Dyżur Dzielnicowego


Godziny:

Czwartek
14:00 - 15:00UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


Nowe numery kont
bankowych:Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

- subwencje, dotacje, dofinansowania,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dochody z Urzędów Skarbowych,
- 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


PODATKI I OPŁATY:
- podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
- zobowiązanie pieniężne,
- opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
- dzierżawy,
- najmy,
- zajęcie pasa drogowego,
- udostępnienie danych osobowych,
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu.Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


- wadia i kaucje

Bank Spółdzielczy w Wąchocku
SKRZYNKA PODAWCZADZIENNIK USTAW


MONITOR POLSKI
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne