A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Spis Rolny 2020
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 97/2020
» Przetarg nieograniczony - Dostawa oleju napędowego grzewczego typu EKOTERM PLUS w latach 2020-2023 dla kotłowni w budynku Urzędu Gminy oraz kotłowni w Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościelnym
» Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
» ZARZĄDZENIE NR 95/2020 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
» Projekt nr 5
Nr XXXIX/214/09 - w sprawie: zmiany do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym.

Z dnia: z dnia 30 grudnia 2009r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. z 2009r Dz.U. Nr 175 poz.1362 ze zmianami)


RADA GMINY uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Uchwalonym uchwałą Nr XIX/108/04 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 19 lipca 2004 roku, z późn. zm. Uchwałą Nr XXVI/134/04 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 grudnia 2004 roku, Uchwałą Nr XXXVIII/211/05 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29 grudnia 2005roku, Uchwałą Nr XXXIX/214/06 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 25 stycznia 2006, uchwałą Nr XLVI/240/06 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 sierpnia 2006 roku, Uchwałą Nr XXVI/134/08 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 grudnia 2008 roku, wprowadza się następujące zmiany:


1. W Rozdziale II §7 ust. 2 skreśla się pkt 5 o brzmieniu:
„prowadzenie świetlicy profilaktyczno – środowiskowej”

2. W Rozdziale III §14 ust. 4 i w zał. Nr 1 skreśla się zadanie: świetlicę środowiskową.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy.

Uzasadnienie


W związku z uchwałą Nr XXXVII/201/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym
z dnia 29 października 2009r w sprawie utworzenia Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Skarżysko Kościelne i Uchwałą Nr XXXVII/202/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym
z dnia 29 października 2009r w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/145/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 16 lutego 2009r w sprawie utworzenia świetlicy środowiskowej w sołectwie Świerczek, czyni zasadnym skreślenie zadań w prowadzeniu tych świetlic ze Statutu GOPS, z uwagi na zmianę charakteru placówki, który w obecnym stanie prawnym prowadzi i nadzoruje Urząd Gminy.
Data wprowadzenia: 2011-04-12 1121
Data upublicznienia: 2011-04-12
Art. czytany: 795 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy
Skarżysko Kościelne


Godziny otwarcia:

Poniedziałek
8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek
7:30 - 15:30
Liczba ludności na dzień 31.12.2019


Grzybowa Góra - 933

Kierz Niedźwiedzi - 757

Lipowe Pole Plebańskie - 425

Lipowe Pole Skarbowe - 274

Majków - 899

Michałów - 266

Skarżysko Kościelne - 2258

Świerczek - 263Dyżur Dzielnicowego


Godziny:

Czwartek
14:00 - 15:00UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


Nowe numery kont
bankowych:Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

- subwencje, dotacje, dofinansowania,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dochody z Urzędów Skarbowych,
- 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


PODATKI I OPŁATY:
- podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
- zobowiązanie pieniężne,
- opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
- dzierżawy,
- najmy,
- zajęcie pasa drogowego,
- udostępnienie danych osobowych,
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu.Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


- wadia i kaucje

Bank Spółdzielczy w Wąchocku
SKRZYNKA PODAWCZADZIENNIK USTAW


MONITOR POLSKI
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne