A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Spis Rolny 2020
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 97/2020
» Przetarg nieograniczony - Dostawa oleju napędowego grzewczego typu EKOTERM PLUS w latach 2020-2023 dla kotłowni w budynku Urzędu Gminy oraz kotłowni w Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościelnym
» Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
» ZARZĄDZENIE NR 95/2020 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
» Projekt nr 5
UCHWAŁA NR XXXVIII/207/2009 - zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok.

Z dnia: z dnia 3 grudnia 2009 r.


Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 , ze zm. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 88, poz. 587, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666)

RADA GMINY uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę – 277 767,64 zł,
z tego:
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 895,00
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 4 895,00
§ 0480- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 4 895,00
Dział 758 Różne rozliczenia 71 122,00
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 71 122,00
§ 2920- Subwencje ogólne z budżetu państwa 71 122,00
Dział 801 Oświata i wychowanie 18 200,00
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 3 740,00
§ 0750- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 300,00
§ 0920- Pozostałe odsetki 265,00
§ 0970- Wpływy z różnych dochodów 3 175,00
Rozdział 80104 Przedszkola 13 110,00
§ 0690- Wpływy z różnych opłat 13 110,00
Rozdział 80110 Gimnazja 1 350,00
§ 0750- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 880,00
§ 0920- Pozostałe odsetki 255,00
§ 0970- Wpływy z różnych dochodów 215,00
Dział 852 Pomoc społeczna 27 367,00
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 26 907,00
§ 0900- Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 3 000,00
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 13 559,00
§ 2910- Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 10 348,00
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 460,00
§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 460,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 156 183,64
Rozdział 85395 Pozostała działalność 156 183,64
§ 2008- Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (finansowanie programów i projektów z funduszy unijnych) 96 365,89
§ 2009- Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ( współfinansowanie programów i projektów ze środków z budżetu państwa) 17 005,75
§ 6208- Dotacje rozwojowe (finansowanie programów i projektów z funduszy unijnych) 36 390,20
§ 6209- Dotacje rozwojowe ( współfinansowanie programów i projektów ze środków z budżetu państwa) 6 421,80

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę – 277 767,64 zł,
z tego:
Dział 801 Oświata i wychowanie 89 322,00
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 76 212,00
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 122,00
§ 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne 2 090,00
§ 4270- Zakup usług remontowych 50 000,00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia 628,00
§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 992,00
§ 4300- Zakup usług pozostałych 110,00
§ 4740- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 30,00
§ 4750- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 240,00
Rozdział 80104 Przedszkola 13 110,00
§ 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 120,00
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 154,00
§ 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne 3 106,00
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy 730,00
Dział 851 Ochrona zdrowia 4 895,00
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4 895,00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia 4 895,00
Dział 852 Pomoc społeczna 27 367,00
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 26 907,00
§ 2910- Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 10 348,00
§ 3110- Świadczenia społeczne (dotacji na zadania zlecone) 12 559,00
§ 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne (dotacji na zadania zlecone) 1 000,00
§ 4580- Pozostałe odsetki 3 000,00
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 460,00
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników ( z dotacji na zadania własne) 460,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 156 183,64
Rozdział 85395 Pozostała działalność 156 183,64
§ 4118- Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PO- Kapitał Ludzki przez Zespół Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym) 4 053,82
§ 4119- Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PO- Kapitał Ludzki przez Zespół Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym) 715,40
§ 4128- Składki na Fundusz Pracy (środki na PO- Kapitał Ludzki przez Zespół Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym) 653,85
§ 4129- Składki na Fundusz Pracy (środki na PO- Kapitał Ludzki przez Zespół Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym) 115,37
§ 4178- Wynagrodzenia bezosobowe (środki na PO- Kapitał Ludzki przez Zespół Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym) 35 357,50
§ 4179- Wynagrodzenia bezosobowe (środki na PO- Kapitał Ludzki przez Zespół Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym) 6 239,56
§ 4218- Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PO- Kapitał Ludzki przez Zespół Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym) 13 201,47
§ 4219- Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PO- Kapitał Ludzki przez Zespół Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym) 2 329,67
§ 4248- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (środki na PO- Kapitał Ludzki przez Zespół Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym) 16 549,84
§ 4249- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (środki na PO- Kapitał Ludzki przez Zespół Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym) 2 920,56
§ 4308- Zakup usług pozostałych (środki na PO- Kapitał Ludzki przez Zespół Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym) 2 850,05
§ 4309- Zakup usług pozostałych (środki na PO- Kapitał Ludzki przez Zespół Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym) 502,95
§ 4758- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (środki na PO- Kapitał Ludzki przez Zespół Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym) 23 699,36
§ 4759- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (środki na PO- Kapitał Ludzki przez Zespół Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym) 4 182,24
§ 6068- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na PO- Kapitał Ludzki przez Zespół Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym) 36 390,20
§ 6069- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na PO- Kapitał Ludzki przez Zespół Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym) 6 421,80§ 3

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę – 10 819,00 zł,
z tego:
Dział 852 Pomoc społeczna 10 819,00
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7 395,00
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 33,00
§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 362,00
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 424,00
§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 424,00

§ 4

Zmniejsza się plan przychodów budżetowych ogółem o kwotę –2 014 000,00 zł,
z tego:
§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2 014 000,00

§ 5

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę – 2 024 819,00 zł,
z tego:
Dział 852 Pomoc społeczna 10 819,00
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7 395,00
§ 4130- Składki na ubezpieczenie zdrowotne ( z dotacji na zadania zlecone) 33,00
§ 4130- Składki na ubezpieczenie zdrowotne ( z dotacji na zadania własne) 7 362,00
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 424,00
§ 3110- Świadczenia społeczne ( z dotacji na zadania własne) 3 424,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 314 000,00
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 314 000,00
§ 6010- Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 1 314 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport 700 000,00
Rozdział 92601 Obiekty sportowe 700 000,00
§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 000,00
§ 6

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w 2009 r.
Dział Rozdz. § Treść Zmniejszenia Zwiększenia
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 000,00
40002 Dostarczanie wody 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00
600 Transport i łączność 10 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 10 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00
710 Działalność usługowa 73 459,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 73 459,00
4300 Zakup usług pozostałych 73 459,00
750 Administracja publiczna 3 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00
801 Oświata i wychowanie 75 988,00 99 988,00
80101 Szkoły podstawowe 51 000,00 92 460,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 160,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 500,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 800,00
4270 Zakup usług remontowych (SP Sko-Kość) 51 000,00
4270 Zakup usług remontowych (SP Majków) 75 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 590,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 570,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 902,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 58,00
80104 Przedszkola 4 938,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 938,00
80110 Gimnazja 24 988,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 988,00
851 Ochrona zdrowia 2 634,00 2 634,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 634,00 2 634,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 252,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 634,00
4300 Zakup usług pozostałych 932,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 450,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 30 409,00
85333 Powiatowe urzędy pracy 30 409,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 409,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 505,00 505,00
85401 Świetlice szkolne 505,00 505,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 242,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 313,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 179,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 13,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 202,00
4300 Zakup usług pozostałych 61,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 050,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 3 050,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 050,00
OGÓŁEM 153 586,00 153 586,00


§ 7

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/131/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok z dnia 30 grudnia 2008 r. pod nazwą ”Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 8

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXVI/131/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok z dnia 30 grudnia 2008 r. pod nazwą ”Zadania inwestycyjne roczne w 2009 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/131/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok z dnia 30 grudnia 2008 r. pod nazwą „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2009 rok” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 10

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXVI/131/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok z dnia 30 grudnia 2008 r. pod nazwą „Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2009 rok” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§11

Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr XXVI/131/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok z dnia 30 grudnia 2008 r. pod nazwą „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2009 rok” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 12

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/131/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok z dnia 30 grudnia 2008 r. pod nazwą „Limity wydatków do spółek prawa handlowego w latach 2009 - 2011.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 13

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/131/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok z dnia 30 grudnia 2008 r. pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.§ 14

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/131/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok z dnia 30 grudnia 2008 r. pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 15
1. Deficyt budżetu w wysokości 4 444 387,55 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętych kredytów w kwocie 2 946 459,00 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 497 928,55 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 4 444 387,55 zł, rozchody w wysokości 0 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 16

Paragraf 9 Uchwały Nr XXVI/131/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok z dnia 30 grudnia 2008 r. otrzymuje brzmienie:
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 300 000 zł
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane (emitowane) w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 1 156 541 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2 946 459 zł
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane (emitowane) w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 914 459 zł

§ 17
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Data wprowadzenia: 2011-04-12 1104
Data upublicznienia: 2011-04-12
Art. czytany: 723 razy

» załącznik - rozmiar: 275968 bajtów
Typ pliku: application/vnd.ms-excel
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy
Skarżysko Kościelne


Godziny otwarcia:

Poniedziałek
8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek
7:30 - 15:30
Liczba ludności na dzień 31.12.2019


Grzybowa Góra - 933

Kierz Niedźwiedzi - 757

Lipowe Pole Plebańskie - 425

Lipowe Pole Skarbowe - 274

Majków - 899

Michałów - 266

Skarżysko Kościelne - 2258

Świerczek - 263Dyżur Dzielnicowego


Godziny:

Czwartek
14:00 - 15:00UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


Nowe numery kont
bankowych:Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

- subwencje, dotacje, dofinansowania,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dochody z Urzędów Skarbowych,
- 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


PODATKI I OPŁATY:
- podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
- zobowiązanie pieniężne,
- opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
- dzierżawy,
- najmy,
- zajęcie pasa drogowego,
- udostępnienie danych osobowych,
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu.Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


- wadia i kaucje

Bank Spółdzielczy w Wąchocku
SKRZYNKA PODAWCZADZIENNIK USTAW


MONITOR POLSKI
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne