A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Spis Rolny 2020
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 97/2020
» Przetarg nieograniczony - Dostawa oleju napędowego grzewczego typu EKOTERM PLUS w latach 2020-2023 dla kotłowni w budynku Urzędu Gminy oraz kotłowni w Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościelnym
» Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
» ZARZĄDZENIE NR 95/2020 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
» Projekt nr 5
UCHWAŁA NR XXXVI/187/2009 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM - ustanowienia pomnika przyrody.

Z dnia: z dnia 30 września 2009r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 1, 2 i 3a, art. 45 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.).


RADA GMINY u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e:

§ 1

1. W celu ochrony tworów przyrody o wyjątkowych walorach przyrodniczych, wyróżniających się cechami osobniczymi, rozmiarami i wiekiem ustanawia się pomnikami przyrody następujące drzewa gatunku :

a. Dąb szypułkowy (Quercus robur), o proponowanej nazwie „Partyzant” o obwodzie pnia 340 cm mierzonym na wysokości 130 cm, wysokości 28 m, w wieku około 320 lat, rosnący w miejscowości Majków, na działce nr 152/1200 obręb Majków, oddział leśny 152g, stanowiącej własność Nadleśnictwa Skarżysko-Kamienna.
b. Dąb szypułkowy (Quercus robur), o proponowanej nazwie „Cysters” o obwodzie pnia 410 cm mierzonym na wysokości 130 cm, wysokości 28 m, w wieku około 350 lat, rosnące w miejscowości Majków, na działce nr 152/1200, obręb Majków, oddział leśny 152g, stanowiącej własność Nadleśnictwa Skarżysko-Kamienna.
c. Dąb szypułkowy (Quercus robur), o proponowanej nazwie „Boruta” o obwodzie pnia 345 cm mierzonym na wysokości 130 cm, wysokości 29m, w wieku około 340 lat, rosnące w miejscowości Majków, na działce nr 152/1200 obręb Majków, oddział leśny 152g, stanowiącej własność Nadleśnictwa Skarżysko-Kamienna.
d. Dąb szypułkowy (Quercus robur), o proponowanej nazwie „Gwarek” o obwodzie pnia 370 cm mierzonym na wysokości 130 cm, wysokości 30m, w wieku około 350 lat, rosnące w miejscowości Majków, na działce nr 152/1200 obręb Majków, oddział leśny 152g, stanowiącej własność Nadleśnictwa Skarżysko-Kamienna.

§ 2

1. Drzewa opisane w ust. 1 podlegają wyłączeniu z gospodarki leśnej i objęte są ochroną prawną w celu zapewnienia im niezakłóconego wzrostu i rozwoju.


§ 3

W stosunku do wyżej wymienionych pomników przyrody wprowadza się następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej lub wodnej
5) umieszczania tablic reklamowych.

§ 4

Zakazy, o których mowa w paragrafie 3, nie dotyczą:
1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody
2) realizacji inwestycji celu publicznego
3) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa
4) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.

§ 5

Wszelkie prace związane z pielęgnacją pomników przyrody mogą być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

§ 6

Nadzór nad wymienionymi wyżej pomnikami przyrody sprawuje Wójt Gminy Skarżysko Kościelne.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójt Gminy Skarżysko Kościelne.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.U z a s a d n i e n i e:

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody – pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.
Zaproponowane drzewa spełniają kryteria pozwalające uznać je za pomnik przyrody. Odznaczają się okazałym wzrostem, pięknym pokrojem i sędziwym wiekiem. Okazy o takich cechach spotyka się bardzo rzadko, dlatego zasługują na objęcie ich ochroną. Przedstawione drzewa są ważnym elementem składowym współtworzącym krajobraz wsi Majków oraz Michałów i zwiększającym bioróżnorodność naszych ekosystemów. Na uwagę zasługuje również ich wartość kulturowa i historyczna. Drzewa te są często pozostałością dawnych nasadzeń i współtworzą zabytkowa strukturę lasów. Mogą one pełnić również funkcje dydaktyczne, sprzyjają poznaniu piękna i bogactwa świata przyrody. Majestatyczny wygląd drzew pozwala na kształtowanie wrażliwości estetycznej, świadomości ekologicznej i szacunku dla przyrody. Uznanie ich za pomniki przyrody jest wyrazem naszej kultury i odpowiedzialności za otaczający nas świat.
Na podjęcie przedmiotowej uchwały pozwala nam uzyskana pozytywna opinia Nadleśnictwa Skarżysko (dęby znajdują się na terenie Leśnictwa Nad Kamienną oddział 152g) oraz uzgodniony w całości z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Kielcach projekt przedmiotowej uchwały.
Data wprowadzenia: 2011-04-08 1251
Data upublicznienia: 2011-04-08
Art. czytany: 859 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy
Skarżysko Kościelne


Godziny otwarcia:

Poniedziałek
8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek
7:30 - 15:30
Liczba ludności na dzień 31.12.2019


Grzybowa Góra - 933

Kierz Niedźwiedzi - 757

Lipowe Pole Plebańskie - 425

Lipowe Pole Skarbowe - 274

Majków - 899

Michałów - 266

Skarżysko Kościelne - 2258

Świerczek - 263Dyżur Dzielnicowego


Godziny:

Czwartek
14:00 - 15:00UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


Nowe numery kont
bankowych:Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

- subwencje, dotacje, dofinansowania,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dochody z Urzędów Skarbowych,
- 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


PODATKI I OPŁATY:
- podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
- zobowiązanie pieniężne,
- opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
- dzierżawy,
- najmy,
- zajęcie pasa drogowego,
- udostępnienie danych osobowych,
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu.Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


- wadia i kaucje

Bank Spółdzielczy w Wąchocku
SKRZYNKA PODAWCZADZIENNIK USTAW


MONITOR POLSKI
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne