A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Spis Rolny 2020
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 97/2020
» Przetarg nieograniczony - Dostawa oleju napędowego grzewczego typu EKOTERM PLUS w latach 2020-2023 dla kotłowni w budynku Urzędu Gminy oraz kotłowni w Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościelnym
» Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
» ZARZĄDZENIE NR 95/2020 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
» Projekt nr 5
UCHWAŁA NR XXXV/177/2009 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM - zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok.

Z dnia: z dnia 18 sierpnia 2009 r.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, ) oraz art. 165, i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 , ze zm. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę – 91 688,00 zł,
z tego:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 688,00
Rozdział 01095 Pozostała działalność 5 688,00
§ 2700- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( środki z OSP G. Góra na finansowanie wkładem własnym projektu „Remont zaplecza przy świetlicy w remizie OSP G. Góra „) 5 688,00
Dział 758 Różne rozliczenia 66 000,00
Rozdział 75801 Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 66 000,00
§ 2920- Subwencje ogólne z budżetu państwa 66 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie 20 000,00
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 20 000,00
§ 2710- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( dotacja od Marszałka woj. świętokrzyskiego na realizację zadania pn.” Doposażenie Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze w pomoce dydaktyczne” 20 000,00

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę – 91 688,00 zł,
z tego:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 688,00
Rozdział 01095 Pozostała działalność 5 688,00
§4210- Zakup materiałów i wyposażenia 5 140,00
§4300- Zakup usług pozostałych 548,00
Dział 801 Oświata i wychowanie 86 000,00
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 86 000,00
§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 20 000,00
§ 4270- Zakup usług remontowych (remont Sali gimnastycznej przy SP w Skarżysku Kościelnym) 66 000,00


§ 3
Zwiększa się plan przychodów budżetowych ogółem o kwotę – 80 000,00 zł,
z tego:
§ 957 – Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 80 000,00

§ 4
Zwiększa się plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę – 80 000,00 zł,
z tego:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00
§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport 30 000,00
Rozdział 92695 Pozostała działalność 30 000,00
§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00

§ 5

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/131/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok z dnia 30 grudnia 2008 r. pod nazwą ”Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/131/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok z dnia 30 grudnia 2008 r. pod nazwą „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2009 rok” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 7

Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr XXVI/131/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok z dnia 30 grudnia 2008 r. pod nazwą „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2009 rok” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 8

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/131/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok z dnia 30 grudnia 2008 r. pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 9

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/131/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok z dnia 30 grudnia 2008 r. pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Deficyt budżetu w wysokości 6 458 387,55 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętych kredytów w kwocie 4 960 459,00 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 497 928,55 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 6 458 387,55 zł, rozchody w wysokości 0 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Data wprowadzenia: 2011-04-08 1233
Data upublicznienia: 2011-04-08
Art. czytany: 740 razy

» załączniki - rozmiar: 65024 bajtów
Typ pliku: application/vnd.ms-excel
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy
Skarżysko Kościelne


Godziny otwarcia:

Poniedziałek
8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek
7:30 - 15:30
Liczba ludności na dzień 31.12.2019


Grzybowa Góra - 933

Kierz Niedźwiedzi - 757

Lipowe Pole Plebańskie - 425

Lipowe Pole Skarbowe - 274

Majków - 899

Michałów - 266

Skarżysko Kościelne - 2258

Świerczek - 263Dyżur Dzielnicowego


Godziny:

Czwartek
14:00 - 15:00UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


Nowe numery kont
bankowych:Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

- subwencje, dotacje, dofinansowania,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dochody z Urzędów Skarbowych,
- 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


PODATKI I OPŁATY:
- podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
- zobowiązanie pieniężne,
- opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
- dzierżawy,
- najmy,
- zajęcie pasa drogowego,
- udostępnienie danych osobowych,
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu.Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


- wadia i kaucje

Bank Spółdzielczy w Wąchocku
SKRZYNKA PODAWCZADZIENNIK USTAW


MONITOR POLSKI
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne