A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Spis Rolny 2020
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 97/2020
» Przetarg nieograniczony - Dostawa oleju napędowego grzewczego typu EKOTERM PLUS w latach 2020-2023 dla kotłowni w budynku Urzędu Gminy oraz kotłowni w Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościelnym
» Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
» ZARZĄDZENIE NR 95/2020 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
» Projekt nr 5
UCHWAŁA NR XXXIII/164/2009 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM - zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok.

Z dnia: z dnia 28 maja 2009 r.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) oraz art. 165, i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 , ze zm. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę – 360 039,40 zł,
z tego:
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 57,00
Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 57,00
§ 0010- Podatek dochodowy od osób fizycznych 57,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 26 982,40
Rozdział 85395 Pozostała działalność 26 982,40
§ 2008- Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Finansowanie programów i projektów z funduszu Unii Europejskiej) 26 982,40
Dział 926 Kultura fizyczna i sport 333 000,00
Rozdział 92601 Obiekty sportowe 333 000,00
§ 6290- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 333 000,00

§ 2

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę – 27 039,40 zł,
z tego:
Dział 750 Administracja publiczna 57,00
Rozdział 75095 Pozostała działalność 57,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 57,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 26 982,40
Rozdział 85395 Pozostała działalność 26 982,40
§ 4018- Wynagrodzenia osobowe pracowników 947,00
§ 4128 –Składki na Fundusz Pracy 24,00
§ 4178- Wynagrodzenia bezosobowe 6 491,00
§ 4308- Zakup usług pozostałych 19 373,00
§ 4378-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 9,40
§ 4748- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 138,00

§ 3

Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę –335 265,40 zł,
z tego:
Dział 852 Pomoc społeczna 500,00
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 500,00
§ 2910- Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 400,00
§ 0900- Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 765,40
Rozdział 85395 Pozostała działalność 1 765,40
§ 2009-Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ( Współfinansowanie programów i projektów z budżetu państwa) 1 765,40
Dział 926 Kultura fizyczna i sport 333 000,00
Rozdział 92601 Obiekty sportowe 333 000,00
§ 6300- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 333 000,00

§ 4
Zwiększa się plan przychodów budżetowych ogółem o kwotę – 944 650 ,00 zł,
z tego:
§ 952 – Przychody z pożyczek i kredytów na rynku krajowym 700 000,00
§ 957 – Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 244 650,00

§ 5
Zwiększa się plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę – 946 915,40 zł,
z tego:
Dział 750 Administracja publiczna 107 770,00
Rozdział 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 7 770,00
§ 3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 420,00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia 500,00
§ 4300- Zakup usług pozostałych 850,00
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 100 000,00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00
§ 4300- Zakup usług pozostałych 80 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie 6 880,00
Rozdział 80195 Pozostała działalność 6 880,00
§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 880,00
Dział 852 Pomoc społeczna 500,00
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 500,00
§ 2910- Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 400,00
§ 4580- Pozostałe odsetki 100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 765,40
Rozdział 85395 Pozostała działalność 1 765,40
§ 4019- Wynagrodzenia osobowe pracowników 908,00
§ 4049- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58,00
§ 4119- Składki na ubezpieczenia społeczne 159,00
§ 4129- Składki na Fundusz Pracy 23,00
§ 4179- Wynagrodzenia bezosobowe 191,00
§ 4219- Zakup materiałów i wyposażenia 264,00
§ 4309- Zakup usług pozostałych 93,00
§ 4449- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23,00
§ 4749- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3,00
§ 4759- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 43,40
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 120 000,00
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 50 000,00
§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00
Rozdział 90095 Pozostała działalność 70 000,00
§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000,00
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10 000,00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00
§ 4260- Zakup energii 5 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport 700 000,00
Rozdział 92601 Obiekty sportowe 700 000,00
§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 000,00

§ 6

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w 2009 r.

Dział Rozdz. § Treść Zmniejszenia Zwiększenia
600 Transport i łączność 150 000,00 50 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 150 000,00 50 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00
750 Administracja publiczna 3 000,00 3 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 000,00 3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000,00
801 Oświata i wychowanie 7 245,00 7 245,00
80101 Szkoły podstawowe 3 370,00 4 498,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 370,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00
4260 Zakup energii 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 498,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 458,00 330,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 128,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 330,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 330,00
80104 Przedszkola 730,00 730,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 730,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 730,00
80110 Gimnazja 1 500,00 1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 500,00
80148 Stołówki szkolne 187,00 187,00
4300 Zakup usług pozostałych 187,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 187,00
851 Ochrona zdrowia 100 000,00
85121 Lecznictwo ambulatoryjne 100 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00
852 Pomoc społeczna 3 000,00 9 527,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6 527,00
3110 Świadczenia społeczne ( środki budżetu gminy) 6 527,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 000,00 3 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 117,60 1 590,60
85395 Pozostała działalność 8 117,60 1 590,60
3119 Świadczenia społeczne (środki budżetu gminy) 6 527,00
4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 305,00
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 48,00
4218 Zakup materiałów i wyposażenia 305,00
4309 Zakup usług pozostałych 45,00
4378 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 573,60
4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 17,00
4418 Podróże służbowe krajowe 972,00
4419 Podróże służbowe krajowe 28,00
4448 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71,00
4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 816,60
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000,00 2 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 000,00 2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00
4260 Zakup energii 2 000,00
926 Kultura fizyczna i sport 2 100,00 2 100,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2 100,00 2 100,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 100,00
OGÓŁEM 175 462,60 175 462,60

§ 7

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/131/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok z dnia 30 grudnia 2008 r. pod nazwą „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 8

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXVI/131/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok z dnia 30 grudnia 2008 r. pod nazwą „Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 9

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/131/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok z dnia 30 grudnia 2008 r. pod nazwą „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 10

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXVI/131/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok z dnia 30 grudnia 2008 r. pod nazwą „Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 11

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/131/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok z dnia 30 grudnia 2008 r. pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 12

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/131/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok z dnia 30 grudnia 2008 r. pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 13

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVI/131/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok z dnia 30 grudnia 2008 r. pod nazwą „Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.


§ 14

1. Deficyt budżetu w wysokości 6 288 387,55 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętych kredytów w kwocie 4 960 459,00 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 327 928,55 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 6 288 387,55 zł, rozchody w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 15

Paragraf 9 Uchwały Nr XXVI/131/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok z dnia 30 grudnia 2008 r. otrzymuje brzmienie:
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 300 000 zł
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane (emitowane) w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 1 156 541 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4 960 459 zł
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane (emitowane) w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 796 459 zł

§ 16
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Data wprowadzenia: 2011-04-08 1221
Data upublicznienia: 2011-04-08
Art. czytany: 1000 razy

» załączniki - rozmiar: 52224 bajtów
Typ pliku: application/vnd.ms-excel
» załącznik nr1 - rozmiar: 266240 bajtów
Typ pliku: application/vnd.ms-excel
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy
Skarżysko Kościelne


Godziny otwarcia:

Poniedziałek
8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek
7:30 - 15:30
Liczba ludności na dzień 31.12.2019


Grzybowa Góra - 933

Kierz Niedźwiedzi - 757

Lipowe Pole Plebańskie - 425

Lipowe Pole Skarbowe - 274

Majków - 899

Michałów - 266

Skarżysko Kościelne - 2258

Świerczek - 263Dyżur Dzielnicowego


Godziny:

Czwartek
14:00 - 15:00UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


Nowe numery kont
bankowych:Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

- subwencje, dotacje, dofinansowania,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dochody z Urzędów Skarbowych,
- 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


PODATKI I OPŁATY:
- podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
- zobowiązanie pieniężne,
- opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
- dzierżawy,
- najmy,
- zajęcie pasa drogowego,
- udostępnienie danych osobowych,
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu.Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


- wadia i kaucje

Bank Spółdzielczy w Wąchocku
SKRZYNKA PODAWCZADZIENNIK USTAW


MONITOR POLSKI
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne