A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Spis Rolny 2020
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 97/2020
» Przetarg nieograniczony - Dostawa oleju napędowego grzewczego typu EKOTERM PLUS w latach 2020-2023 dla kotłowni w budynku Urzędu Gminy oraz kotłowni w Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościelnym
» Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
» ZARZĄDZENIE NR 95/2020 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
» Projekt nr 5
UCHWAŁA NR XXVI/132/2008 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM - zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2008 rok.

Z dnia: z dnia 30 grudnia 2008 r.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 , ze zm. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę – 38 367,00 zł,
z tego:

Dział 758 Różne rozliczenia 38 367,00
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 38 367,00
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa (rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli) 8 367,00
§ 2920- Subwencje ogólne z budżetu państwa ( rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny) 30 000,00

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę – 38 367,00 zł,
z tego:

Dział 801 Oświata i wychowanie 38 367,00
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 30 000,00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia (dofinansowanie z rezerwy subwencji oświatowej wyposażenia w sprzęt szkolny) 30 000,00
Rozdział 80110 Gimnazja 8 367,00
§ 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie z rezerwy subwencji oświatowej kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli) 8 367,00


§ 3

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w 2008 r.


Dział Rozdz § Treść Zmniejszenia Zwiększenia
750 Administracja publiczna
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4260 Zakup energii
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4280 Zakup usług zdrowotnych
4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
801 Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4430 Różne opłaty i składki
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych
80104 Przedszkola
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410 Podróże służbowe krajowe
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
80148 Stołówki szkolne
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
852 Pomoc społeczna 9 414,70 9 414,70
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 344,90
3110 Świadczenia społeczne ( środki budżetu gminy) 3 600,00
85295 Pozostała działalność 5 814,70 9 414,70
3110 Świadczenia społeczne ( środki z dotacji na posiłek) 4 741,20
3110 Świadczenia społeczne ( środki budżetu gminy na posiłek) 4 673,50
4210 Zakup materiałów i wyposażenia ( środki budżetu gminy na posiłek) 350,00
4220 Zakup środków żywności ( środki z dotacji na posiłek) 1 241,20
4220 Zakup środków żywności ( środki z budżetu gminy na posiłek) 723,50
4300 Zakup usług pozostałych ( środki z dotacji na dowóz) 3 500,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
85415 Pomoc materialna dla uczniów
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
OGÓŁEM


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Data wprowadzenia: 2011-04-08 1113
Data upublicznienia: 2011-04-08
Art. czytany: 942 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy
Skarżysko Kościelne


Godziny otwarcia:

Poniedziałek
8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek
7:30 - 15:30
Liczba ludności na dzień 31.12.2019


Grzybowa Góra - 933

Kierz Niedźwiedzi - 757

Lipowe Pole Plebańskie - 425

Lipowe Pole Skarbowe - 274

Majków - 899

Michałów - 266

Skarżysko Kościelne - 2258

Świerczek - 263Dyżur Dzielnicowego


Godziny:

Czwartek
14:00 - 15:00UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


Nowe numery kont
bankowych:Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

- subwencje, dotacje, dofinansowania,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dochody z Urzędów Skarbowych,
- 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


PODATKI I OPŁATY:
- podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
- zobowiązanie pieniężne,
- opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
- dzierżawy,
- najmy,
- zajęcie pasa drogowego,
- udostępnienie danych osobowych,
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu.Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


- wadia i kaucje

Bank Spółdzielczy w Wąchocku
SKRZYNKA PODAWCZADZIENNIK USTAW


MONITOR POLSKI
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne