A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Spis Rolny 2020
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 97/2020
» Przetarg nieograniczony - Dostawa oleju napędowego grzewczego typu EKOTERM PLUS w latach 2020-2023 dla kotłowni w budynku Urzędu Gminy oraz kotłowni w Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościelnym
» Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
» ZARZĄDZENIE NR 95/2020 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
» Projekt nr 5
UCHWAŁA NR XXIV/122/2008 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM - zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2008 rok.

Z dnia: z dnia 5 grudnia 2008 r.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 , ze zm. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111)

RADA GMINY uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę –16 297,00 zł,
z tego:

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 585,00
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 585,00
§ 0480-Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 1 585,00
Dział 801 Oświata i wychowanie 14 712,00
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 1 790,00
§ 0920 – Pozostałe odsetki 92,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 1 698,00
Rozdział 80104 Przedszkola 4 841,00
§ 0690- Wpływy z różnych opłat 4 376,00
§ 0920 – Pozostałe odsetki 17,00
§ 0960- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 448,00
Rozdział 80195 Pozostała działalność 8 081,00
§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 8 081,00

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę – 16 297,00 zł,
z tego:

Dział 801 Oświata i wychowanie 14 712,00
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 1 790,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 120,00
§ 4260 – Zakup energii 50,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych 370,00
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 250,00
Rozdział 80104 Przedszkola 4 841,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4 824,00
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 17,00
Rozdział 80195 Pozostała działalność 8 081,00
§ 4300- Zakup usług pozostałych ( środki z dotacji na zadania własne na dofinansowanie kosztów pracodawcom) 8 081,00
Dział 851 Ochrona zdrowia 1 585,00
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 585,00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia 1 585,00

§ 3

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w 2008 r.

Dział Rozdz § Treść Zmniejszenia Zwiększenia
801 Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00
4260 Zakup energii 909,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 264,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 345,00
80104 Przedszkola
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 200,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 497,00
4260 Zakup energii 350,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 617,00
80110 Gimnazja
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 160,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 160,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 020,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 670,00
4260 Zakup energii 335,00
4270 Zakup usług remontowych 4 818,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 044,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 512,00
4410 Podróże służbowe krajowe 116,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 971,00
80148 Stołówki szkolne
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 174,00
4260 Zakup energii 92,00
4270 Zakup usług remontowych 976,00
4300 Zakup usług pozostałych 658,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 400,00
80195 Pozostała działalność
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 86,00
852 Pomoc społeczna
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego( dotacja na zadania zlecone)
3110 Świadczenia społeczne 11 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 110,00
4300 Zakup usług pozostałych 75,00
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 35,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 160,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 160,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
85401 Świetlice szkolne
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 300,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58,86
4120 Składki na Fundusz Pracy 18,19
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21,56
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 189,66
4300 Zakup usług pozostałych 288,27
OGÓŁEM 61 320,27 61 320,27


§ 4

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/57/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2008 rok z dnia 31 stycznia 2008 r. pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Data wprowadzenia: 2011-04-08 1103
Data upublicznienia: 2011-04-08
Art. czytany: 711 razy

» załączniki - rozmiar: 25088 bajtów
Typ pliku: application/vnd.ms-excel
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy
Skarżysko Kościelne


Godziny otwarcia:

Poniedziałek
8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek
7:30 - 15:30
Liczba ludności na dzień 31.12.2019


Grzybowa Góra - 933

Kierz Niedźwiedzi - 757

Lipowe Pole Plebańskie - 425

Lipowe Pole Skarbowe - 274

Majków - 899

Michałów - 266

Skarżysko Kościelne - 2258

Świerczek - 263Dyżur Dzielnicowego


Godziny:

Czwartek
14:00 - 15:00UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


Nowe numery kont
bankowych:Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

- subwencje, dotacje, dofinansowania,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dochody z Urzędów Skarbowych,
- 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


PODATKI I OPŁATY:
- podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
- zobowiązanie pieniężne,
- opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
- dzierżawy,
- najmy,
- zajęcie pasa drogowego,
- udostępnienie danych osobowych,
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu.Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


- wadia i kaucje

Bank Spółdzielczy w Wąchocku
SKRZYNKA PODAWCZADZIENNIK USTAW


MONITOR POLSKI
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne