A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Spis Rolny 2020
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 97/2020
» Przetarg nieograniczony - Dostawa oleju napędowego grzewczego typu EKOTERM PLUS w latach 2020-2023 dla kotłowni w budynku Urzędu Gminy oraz kotłowni w Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościelnym
» Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
» ZARZĄDZENIE NR 95/2020 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
» Projekt nr 5
UCHWAŁA NR XXII/113/2008 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM - zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2008 rok.

Z dnia: z dnia 23 października 2008 r.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 , ze zm. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560)


RADA GMINY uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę – 391 317,99 zł,
z tego:

Dział 750 Administracja publiczna 6 000,00
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 000,00
§ 0970- Wpływy z różnych dochodów 6 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie 26 825,00
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 24 288,00
§ 0970- Wpływy z różnych dochodów 13 800,00
§ 2700- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 10 488,00
Rozdział 80195 Pozostała działalność 2 537,00
§ 2030- Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2 537,00
Dział 852 Pomoc społeczna 4 260,00
Rozdział 85295 Pozostała działalność 4 260,00
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 4 260,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 111 944,99
Rozdział 85395 Pozostała działalność 111 944,99
§ 2008- Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (finansowanie programów i projektów z funduszy unijnych) 90 841,00
§ 2009- Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ( współfinansowanie programów i projektów ze środków z budżetu państwa) 4 331,99
§ 6208- Dotacje rozwojowe (finansowanie programów i projektów z funduszy unijnych) 16 008,00
§ 6209- Dotacje rozwojowe ( współfinansowanie programów i projektów ze środków z budżetu państwa) 764,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 223 288,00
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 223 288,00
§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 148 777,00
§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 74 431,00
§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 80,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 19 000,00
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 19 000,00
§ 2700- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 800,00
§ 2710- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 15 200,00

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę – 391 317,99 zł,
z tego:

Dział 750 Administracja publiczna 6 000,00
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 000,00
§ 4300- Zakup usług pozostałych 6 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie 26 825,00
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 19 288,00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00
§ 4260 –Zakup energii 4 800,00
§ 4270- Zakup usług remontowych 10 488,00
§ 4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00
§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 500,00
Rozdział 80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych 5 000,00
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 500,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00
Rozdział 80195 Pozostała działalność 2 537,00
§ 4300- Zakup usług pozostałych ( środki z dotacji na zadania własne na dofinansowanie kosztów pracodawcom) 2 537,00
Dział 852 Pomoc społeczna 4 260,00
Rozdział 85295 Pozostała działalność 4 260,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne (środki z dotacji na zadania własne – posiłek) 4 260,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 111 944,99
Rozdział 85395 Pozostała działalność 111 944,99
§ 4018- Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PO- Kapitał Ludzki) 28 994,00
§ 4019- Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PO- Kapitał Ludzki) 1 383,00
§ 4118- Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PO- Kapitał Ludzki) 4 657,00
§ 4119- Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PO- Kapitał Ludzki) 222,00
§ 4128- Składki na Fundusz Pracy (środki na PO- Kapitał Ludzki) 710,00
§ 4129- Składki na Fundusz Pracy (środki na PO- Kapitał Ludzki) 34,00
§ 4178- Wynagrodzenia bezosobowe (środki na PO- Kapitał Ludzki) 11 645,00
§ 4179- Wynagrodzenia bezosobowe (środki na PO- Kapitał Ludzki) 555,00
§ 4218- Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PO- Kapitał Ludzki) 3 646,00
§ 4219- Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PO- Kapitał Ludzki) 174,00
§ 4308- Zakup usług pozostałych (środki na PO- Kapitał Ludzki) 39 344,00
§ 4309- Zakup usług pozostałych (środki na PO- Kapitał Ludzki) 1 876,00
§ 4748- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (środki na PO- Kapitał Ludzki) 382,00
§ 4749- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (środki na PO- Kapitał Ludzki) 18,00
§ 4758- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (środki na PO- Kapitał Ludzki) 1 463,00
§ 4759- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (środki na PO- Kapitał Ludzki) 69,99
§ 6068- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na PO- Kapitał Ludzki) 16 008,00
§ 6069- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na PO- Kapitał Ludzki) 764,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 223 288,00
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 223 288,00
§ 3240- Stypendia dla uczniów ( środki z dotacji na zadania własne- stypendia) 141 347,00
§ 3260- Inne formy pomocy dla uczniów ( środki z dotacji na zadania własne- stypendia) 7 430,00
§ 3260- Inne formy pomocy dla uczniów (środki z dotacji na wyprawkę szkolną) 80,00
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne (środki z dotacji na program wyrównywanie szans edukacyjnych) 948,00
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy (środki z dotacji na program wyrównywanie szans edukacyjnych) 152,00
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe (środki z dotacji na program wyrównywanie szans edukacyjnych) 13 579,00
§ 4210- - Zakup materiałów i wyposażenia (środki z dotacji na program wyrównywanie szans edukacyjnych) 5 756,00
§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (środki z dotacji na program wyrównywanie szans edukacyjnych) 14 227,00
§ 4260 –Zakup energii (środki z dotacji na program wyrównywanie szans edukacyjnych) 10 011,00
§ 4300- Zakup usług pozostałych (środki z dotacji na program wyrównywanie szans edukacyjnych) 29 758,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 19 000,00
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 19 000,00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia (środki na realizację projektu pod nazwą: „Alternatywa dla nudy”) 19 000,00

§ 3

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę – 34 400,00 zł,
z tego:

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 34 400,00
Rozdział 85401 Świetlice szkolne 34 400,00
§ 0830- Wpływy z usług 34 400,00

§ 4

Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę – 34 400,00 zł,
z tego:

Dział 801 Oświata i wychowanie 34 400,00
Rozdział 80148 Stołówki szkolne 34 400,00
§ 0830- Wpływy z usług 34 400,00

§ 5

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w 2008 r.

Dział Rozdz § Treść Zmniejszenia Zwiększenia
600 Transport i łączność
60016 Drogi publiczne gminne
4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00
60095 Pozostała działalność
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00
710 Działalność usługowa
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75421 Zarządzanie kryzysowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00
4810 Rezerwy 15 000,00
801 Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 800,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 411,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 500,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 850,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 902,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 800,00
4260 Zakup energii 10 670,00
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 232,00
80104 Przedszkola
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 804,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 267,00
4260 Zakup energii 63,00
4300 Zakup usług pozostałych 804,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 400,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 804,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00
80148 Stołówki szkolne
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 476,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 102 855,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 106,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 050,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 680,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 382,00
4220 Zakup środków żywności 34 400,00
4260 Zakup energii 15 000,00
4270 Zakup usług remontowych 1 619,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 275,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 940,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 400,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 626,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 375,00
852 Pomoc społeczna
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
3110 Świadczenia społeczne ( środki budżetu gminy) 13 760,00
85215 Dodatki mieszkaniowe
3110 Świadczenia społeczne 3 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 245,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 713,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 468,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85333 Powiatowe urzędy pracy
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00
85395 Pozostała działalność
3119 Świadczenia społeczne ( środki budżetu gminy) 13 760,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
85401 Świetlice szkolne
3020 Świadczenia społeczne 1 282,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73 934,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 695,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 274,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 946,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 700,00
4220 Zakup środków żywności 34 400,00
4260 Zakup energii 3 700,00
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 200,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 400,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 012,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90095 Pozostała działalność
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00
4260 Zakup energii 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00
OGÓŁEM 318 830,00 318 830,00

§ 6

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/57/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2008 rok z dnia 31 stycznia 2008 r. pod nazwą „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/57/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2008 rok z dnia 31 stycznia 2008 r. pod nazwą „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2008 rok” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XIII/57/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2008 rok z dnia 31 stycznia 2008 r. pod nazwą „Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2008 rok” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9

Do Uchwały Nr XIII/57/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2008 rok z dnia 31 stycznia 2008 r. dodaje się załącznik Nr 4b pod nazwą „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2008 rok” który otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10

Paragraf 10 ust 2) Uchwały Nr XIII/57/08 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2008 rok z dnia 31 stycznia 2008 r. otrzymuje brzmienie:
Upoważnia się Wójta do:
2. zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 1 , 2 , 3 i 4 do niniejszej uchwały,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Data wprowadzenia: 2011-04-08 1051
Data upublicznienia: 2011-04-08
Art. czytany: 745 razy

» załączniki - rozmiar: 39936 bajtów
Typ pliku: application/vnd.ms-excel
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy
Skarżysko Kościelne


Godziny otwarcia:

Poniedziałek
8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek
7:30 - 15:30
Liczba ludności na dzień 31.12.2019


Grzybowa Góra - 933

Kierz Niedźwiedzi - 757

Lipowe Pole Plebańskie - 425

Lipowe Pole Skarbowe - 274

Majków - 899

Michałów - 266

Skarżysko Kościelne - 2258

Świerczek - 263Dyżur Dzielnicowego


Godziny:

Czwartek
14:00 - 15:00UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


Nowe numery kont
bankowych:Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

- subwencje, dotacje, dofinansowania,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dochody z Urzędów Skarbowych,
- 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


PODATKI I OPŁATY:
- podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
- zobowiązanie pieniężne,
- opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
- dzierżawy,
- najmy,
- zajęcie pasa drogowego,
- udostępnienie danych osobowych,
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu.Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


- wadia i kaucje

Bank Spółdzielczy w Wąchocku
SKRZYNKA PODAWCZADZIENNIK USTAW


MONITOR POLSKI
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne