A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Spis Rolny 2020
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 97/2020
» Przetarg nieograniczony - Dostawa oleju napędowego grzewczego typu EKOTERM PLUS w latach 2020-2023 dla kotłowni w budynku Urzędu Gminy oraz kotłowni w Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościelnym
» Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
» ZARZĄDZENIE NR 95/2020 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
» Projekt nr 5
UCHWAŁA NR XV/63/2008 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM - zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2008 rok.

Z dnia: z dnia 31 marca 2008 r.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 , ze zm. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560)Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę –96 303,00 zł,
z tego:
Dział 758 Różne rozliczenia 93 303,00
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 93 303,00
§ 2920- Subwencje ogólne z budżetu państwa 93 303,00
Dział 852 Pomoc społeczna 3 000,00
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 000,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 000,00
§ 2.


Zmniejsza się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę –118,00 zł,
z tego:

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 118,00
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa 118,00
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 118,00

§ 3.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę –96 303,00 zł,
z tego:
Dział 801 Oświata i wychowanie 93 303,00
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 61 803,00
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników 61 803,00
Rozdział 80110 Gimnazja 31 500,00
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 500,00
Dział 852 Pomoc społeczna 3 000,00
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 000,00
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotacja na zadania własne) 3 000,00

§ 4.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę –118,00 zł,
z tego:
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 118,00
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa 118,00
§ 4300- Zakup usług pozostałych (z dotacji na zadania zlecone) 118,00

§ 5.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w 2008 r.

Dział Rozdz § Treść Zmniejszenia Zwiększenia
750 Administracja publiczna
75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 481,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 481,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75414 Obrona cywilna
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150,00
4300 Zakup usług pozostałych 150,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
75647 Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00
801 Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe
4260 Zakup energii 3 750,00
4270 Zakup usług remontowych 3 750,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 100,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 400,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 400,00
852 Pomoc społeczna
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
4410 Podróże służbowe krajowe 60,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej
4410 Podróże służbowe krajowe 323,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 323,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 200,00
4410 Podróże służbowe krajowe 287,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 87,00
85295 Pozostała działalność
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
4270 Zakup usług remontowych 1 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85333 Powiatowe urzędy pracy
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
4430 Różne opłaty i składki 12,00
90002 Gospodarka odpadami
4430 Różne opłaty i składki 12,00
926 Kultura fizyczna i sport
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
4270 Zakup usług remontowych 645,00
4300 Zakup usług pozostałych 645,00
OGÓŁEM 29 708,00 29 708,00

§ 6.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/57/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2008 rok z dnia 31 stycznia 2008 r. pod nazwą „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-1010” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/57/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2008 rok z dnia 31 stycznia 2008 r. pod nazwą „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2008 rok” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XIII/57/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2008 rok z dnia 31 stycznia 2008 r. pod nazwą „Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2008 rok” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/57/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2008 rok z dnia 31 stycznia 2008 r. pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10.
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/57/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2008 rok z dnia 31 stycznia 2008 r. pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r..” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Data wprowadzenia: 2011-04-08 0903
Data upublicznienia: 2011-04-08
Art. czytany: 720 razy

» załączniki - rozmiar: 46592 bajtów
Typ pliku: application/vnd.ms-excel
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy
Skarżysko Kościelne


Godziny otwarcia:

Poniedziałek
8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek
7:30 - 15:30
Liczba ludności na dzień 31.12.2019


Grzybowa Góra - 933

Kierz Niedźwiedzi - 757

Lipowe Pole Plebańskie - 425

Lipowe Pole Skarbowe - 274

Majków - 899

Michałów - 266

Skarżysko Kościelne - 2258

Świerczek - 263Dyżur Dzielnicowego


Godziny:

Czwartek
14:00 - 15:00UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


Nowe numery kont
bankowych:Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

- subwencje, dotacje, dofinansowania,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dochody z Urzędów Skarbowych,
- 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


PODATKI I OPŁATY:
- podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
- zobowiązanie pieniężne,
- opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
- dzierżawy,
- najmy,
- zajęcie pasa drogowego,
- udostępnienie danych osobowych,
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu.Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


- wadia i kaucje

Bank Spółdzielczy w Wąchocku
SKRZYNKA PODAWCZADZIENNIK USTAW


MONITOR POLSKI
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne