A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Spis Rolny 2020
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 97/2020
» Przetarg nieograniczony - Dostawa oleju napędowego grzewczego typu EKOTERM PLUS w latach 2020-2023 dla kotłowni w budynku Urzędu Gminy oraz kotłowni w Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościelnym
» Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
» ZARZĄDZENIE NR 95/2020 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
» Projekt nr 5
UCHWAŁA NR XIV/58/2008 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM - zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2008 rok.

Z dnia: z dnia 29 lutego 2008 r

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 , ze zm. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560)RADA GMINY uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę –100 945,00 zł,
z tego:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 51 000,00
Rozdział 01095 Pozostała działalność 51 000,00
§ 0770- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 26 000,00
§ 2710- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących 20 000,00
§ 2700- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. 5 000,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 27 475,00
Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 27 475,00
§ 0310- Podatek od nieruchomości 27 475,00
Dział 801 Oświata i wychowanie 5 995,00
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 5 995,00
§ 2705- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. 5 995,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 475,00
Rozdział 90095 Pozostała działalność 16 475,00
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 16 475,00

§ 2


Zmniejsza się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę – 44 539,00 zł,
z tego:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 000,00
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 000,00
§ 0770- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie 24 243,00
Rozdział 80195 Pozostała działalność 24 243,00
§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) 24 243,00
Dział 852 Pomoc społeczna 14 296,00
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 14 296,00
§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) 14 296,00


§ 3


Zmniejsza się plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę – 38 539,00 zł,
z tego:

Dział 801 Oświata i wychowanie 24 243,00
Rozdział 80195 Pozostała działalność 24 243,00
§ 4300- Zakup usług pozostałych 24 243,00
Dział 852 Pomoc społeczna 14 296,00
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 14 296,00
§ 3110- Świadczenia społeczne ( z dotacji na zadania własne) 14 296,00

§ 4

Zwiększa się plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę –94 945,00 zł,
z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 35 000,00
Rozdział 01095 Pozostała działalność 20 000,00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00
§ 4300- Zakup usług pozostałych 15 000,00
Dział 600 Transport i łączność 20 000,00
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 20 000,00
§ 4300- Zakup usług pozostałych 20 000,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3 380,00
Rozdział 40002 Dostarczanie wody 3 380,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 574,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 222,00
§ 4120 –Składki na Fundusz Pracy 36,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 1 464,00
§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) 1 084,00
Dział 801 Oświata i wychowanie 32 064,00
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 26 976,00
§ 4175- Wynagrodzenia bezosobowe 1 830,00
§ 4215- Zakup materiałów i wyposażenia 1 965,00
§ 4218- Zakup materiałów i wyposażenia 4 960,32
§ 4219- Zakup materiałów i wyposażenia 1 651,79
§ 4305-Zakup usług pozostałych 1 586,00
§ 4308- Zakup usług pozostałych 10 777,85
§ 4309- Zakup usług pozostałych 3 591,04
§ 4415- Podróże służbowe krajowe 234,00
§ 4745- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 380,00
Rozdział 80195 Pozostała działalność 5 088,00
§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 088,00
Dział 851 Ochrona zdrowia 4 501,00
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4 501,00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
§ 4300-Zakup usług pozostałych 3 501,00


§ 5


Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w 2008 r.


Dział Rozdz § Treść Zmniejszenia Zwiększenia
801 Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe
4118 Składki na ubezpieczenie społeczne 621,06
4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 207,35
4128 Składki na Fundusz Pracy 84,69
4129 Składki na Fundusz Pracy 26,90
4178 Wynagrodzenia bezosobowe 1 580,01
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 527,34
4218 Zakup materiałów i wyposażenia 1 431,83
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 478,94
4308 Zakup usług pozostałych 851,50
4309 Zakup usług pozostałych 285,08
80104 Przedszkola
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 494,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 494,00
851 Ochrona zdrowia
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00
4300 Zakup usług pozostałych 600,00
852 Pomoc społeczna
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
3110 Świadczenie społeczne (środki budżetu gminy) 10 000,00
85295 Pozostała działalność
3110 Świadczenie społeczne (środki budżetu gminy na posiłek) 10 000,00
OGÓŁEM 15 141,35 15 141,35


§ 6


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/57/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2008 rok z dnia 31 stycznia 2008 r. pod nazwą „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2008 rok” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XIII/57/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2008 rok z dnia 31 stycznia 2008 r. pod nazwą „Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2008 rok” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Data wprowadzenia: 2011-04-08 0859
Data upublicznienia: 2011-04-08
Art. czytany: 714 razy

» załączniki - rozmiar: 24576 bajtów
Typ pliku: application/vnd.ms-excel
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy
Skarżysko Kościelne


Godziny otwarcia:

Poniedziałek
8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek
7:30 - 15:30
Liczba ludności na dzień 31.12.2019


Grzybowa Góra - 933

Kierz Niedźwiedzi - 757

Lipowe Pole Plebańskie - 425

Lipowe Pole Skarbowe - 274

Majków - 899

Michałów - 266

Skarżysko Kościelne - 2258

Świerczek - 263Dyżur Dzielnicowego


Godziny:

Czwartek
14:00 - 15:00UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


Nowe numery kont
bankowych:Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

- subwencje, dotacje, dofinansowania,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dochody z Urzędów Skarbowych,
- 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


PODATKI I OPŁATY:
- podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
- zobowiązanie pieniężne,
- opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
- dzierżawy,
- najmy,
- zajęcie pasa drogowego,
- udostępnienie danych osobowych,
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu.Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


- wadia i kaucje

Bank Spółdzielczy w Wąchocku
SKRZYNKA PODAWCZADZIENNIK USTAW


MONITOR POLSKI
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne