A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Spis Rolny 2020
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 97/2020
» Przetarg nieograniczony - Dostawa oleju napędowego grzewczego typu EKOTERM PLUS w latach 2020-2023 dla kotłowni w budynku Urzędu Gminy oraz kotłowni w Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościelnym
» Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
» ZARZĄDZENIE NR 95/2020 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
» Projekt nr 5
U C H W A Ł A Nr XII/52/07 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM - ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy i uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Z dnia: z dnia 28 grudnia 2007r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz § 3 ust. 4 i § 2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 ze zm. z 2006r. Nr 38, poz.261) w zw. z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm. z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2005r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz.192, Nr 122 poz. 1020, z 2006r. Nr 79 poz.549, Nr 169, poz. 1201, Nr 170, poz. 1218)RADA GMINY u c h w a l a, co następuje :

§ 1

Ustala się kwotę najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych w I kategorii zaszeregowania zatrudnionych w jednostkach budżetowych, gospodarstwach pomocniczych tych jednostek i zakładach budżetowych Gminy na 600 zł (sześćset złotych).

§ 2

Wyraża się zgodę na ustalenie wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w następujących jednostkach organizacyjnych Gminy:
1. w Publicznym Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym - na kwotę 6zł,
2. w Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościelnym - na kwotę 6zł,
3. w Szkole Podstawowej w Lipowym Polu - na kwotę 6zł,
4. w Publicznej Szkole Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim - na kwotę 6zł,
5. w Szkole Podstawowej w Grzybowej Górze- na kwotę 6zł,
6. w Szkole Podstawowej w Majkowie - na kwotę 6zł,
7. w Przedszkolu Samorządowym w Skarżysku Kościelnym - na kwotę 6zł,
8. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym - na kwotę 6zł,

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4

Tracą moc uchwały:
- Nr VIII/42/03 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 17 czerwca 2003r w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracownika Gminnej Biblioteki Publicznej,
- Nr XXVI/181/01 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29 października 2001r w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników oświatowych nie będącymi nauczycielami zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Skarżysko Kościelne.
- Nr IV/28/03 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 19.02.2003r w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z dnia 4 sierpnia 2005 r. z późniejszymi zmianami) reguluje zasady wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego.
Niniejszą uchwałą Rady Gminy Skarżysko Kościelne porządkuje się zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy.
Data wprowadzenia: 2011-04-08 0849
Data upublicznienia: 2011-04-08
Art. czytany: 760 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy
Skarżysko Kościelne


Godziny otwarcia:

Poniedziałek
8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek
7:30 - 15:30
Liczba ludności na dzień 31.12.2019


Grzybowa Góra - 933

Kierz Niedźwiedzi - 757

Lipowe Pole Plebańskie - 425

Lipowe Pole Skarbowe - 274

Majków - 899

Michałów - 266

Skarżysko Kościelne - 2258

Świerczek - 263Dyżur Dzielnicowego


Godziny:

Czwartek
14:00 - 15:00UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


Nowe numery kont
bankowych:Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

- subwencje, dotacje, dofinansowania,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dochody z Urzędów Skarbowych,
- 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


PODATKI I OPŁATY:
- podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
- zobowiązanie pieniężne,
- opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
- dzierżawy,
- najmy,
- zajęcie pasa drogowego,
- udostępnienie danych osobowych,
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu.Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


- wadia i kaucje

Bank Spółdzielczy w Wąchocku
SKRZYNKA PODAWCZADZIENNIK USTAW


MONITOR POLSKI
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne