A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Spis Rolny 2020
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 97/2020
» Przetarg nieograniczony - Dostawa oleju napędowego grzewczego typu EKOTERM PLUS w latach 2020-2023 dla kotłowni w budynku Urzędu Gminy oraz kotłowni w Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościelnym
» Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
» ZARZĄDZENIE NR 95/2020 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
» Projekt nr 5
UCHWAŁA NR III/9/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2006 rok.

Z dnia: z dnia 29 grudnia 2006 r.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 ) oraz art. 165, i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 , ze zm. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę 26 069,00–zł,
z tego:
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 263,00
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 263,00
§ 0480 – Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 263,00
Dział 801 Oświata i wychowanie 7 855,00
Rozdział 80104 Przedszkola 475,00
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 475,00
Rozdział 80110 Gimnazja 7 380,00
§ 0750 –Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 380,00
Dział 852 Pomoc społeczna 2 000,00
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 000,00
§ 2010 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 000,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 15 951,00
Rozdział 85401 Świetlice szkolne 15 951,00
§ 0830 – Wpływy z usług 15 951,00
§ 2.
Zwiększa się plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 26 069,00 –zł,
z tego:
Dział 801 Oświata i wychowanie 7 855,00
Rozdział 80104 Przedszkola 475,00
§ 4210– Zakup materiałów i wyposażenia 475,00
Rozdział 80110 Gimnazja 7 380,00
§ 4210– Zakup materiałów i wyposażenia 7 380,00
Dział 852 Pomoc społeczna 2 000,00
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 000,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne 2 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia 263,00
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 263,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 4,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 189,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe 70,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 15 951,00
Rozdział 85401 Świetlice szkolne 15 951,00
§ 4220 – Zakup środków żywności 15 951,00

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w 2006r.

Dział Rozdz § Treść Zmniejszenia Zwiększenia
010 Rolnictwo i łowiectwo
01018 Rolnictwo ekologiczne
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00
01030 Izby rolnicze
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 100,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
40002 Dostarczanie wody
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 3 000,00
600 Transport i łączność
60016 Drogi publiczne gminne
4270 Zakup usług remontowych 10 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00
4430 Różne opłaty i składki 2 000,00
710 Działalność usługowa
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 600,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00
750 Administracja publiczna
75011 Urzędy wojewódzkie
4300 Zakup usług pozostałych 254,00
4410 Podróże służbowe krajowe 254,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 576,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 700,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 152,62
4300 Zakup usług pozostałych 152,62
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00
4260 Zakup energii 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 650,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 601,00
801 Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 487,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 600,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 350,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 176,00
4270 Zakup usług remontowych 4 584,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 760,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 270,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 315,00
4410 Podróże służbowe krajowe 702,00
4430 Różne opłaty i składki 4 100,00
4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 692,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 68 500,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 68 500,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 889,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 291,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 656,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 46,00
4260 Zakup energii 39,00
4440 Odpis na zak. fundusz świadczeń socjalnych 633,00
80104 Przedszkola
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 852,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 466,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 970,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 72,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 68,00
4260 Zakup energii 3 071,00
4300 Zakup usług pozostałych 7 455,00
80110 Gimnazja
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 543,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 455,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 416,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 609,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 836,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 869,00
4260 Zakup energii 27 110,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 080,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 071,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 332,00
4410 Podróże służbowe krajowe 631,00
4430 Różne opłaty i składki 1 402,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 300,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
4300 Zakup usług pozostałych 8 769,00
80195 Pozostała działalność
4440 Odpis na zak. fundusz świadczeń socjalnych 1 206,00
851 Ochrona zdrowia
85121 Lecznictwo ambulatoryjne
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 500,00
85153 Zwalczanie narkomanii
4300 Zakup usług pozostałych 144,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 869,00
4220 Zakup środków żywności 2 870,00
4300 Zakup usług pozostałych 378,00
4430 Różne opłaty i składki 477,00
852 Pomoc społeczna
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 220,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 514,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 453,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 61,00
85295 Pozostała działalność
3110 Świadczenia społeczne 12 430,00
4300 Zakup usług pozostałych 12 430,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85333 Powiatowe Urzędy Pracy
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 782,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
85401 Świetlice szkolne
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 183,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 199,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 277,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 343,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 216,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 43,00
4260 Zakup energii 4 049,00
4270 Zakup usług remontowych 86,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 215,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 563,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90002 Gospodarka odpadami
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) jednostkami samorządu terytorialnego 20 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
4260 Zakup energii 9 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00
OGÓŁEM 262 217,62 262 217,62
§ 4.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/217/2006 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2006 rok z dnia 20 marca 2006 r. pod nazwą „Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego 2006 ” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XLI/217/2006 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2006 rok z dnia 20 marca 2006 r. pod nazwą „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/217/2006 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2006 rok z dnia 20 marca 2006 r. pod nazwą „Plan przychodów i wydatków funduszy celowych ”otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/217/2006 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2006 rok z dnia 20 marca 2006 r. pod nazwą „Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2006 ” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/217/2006 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2006 rok z dnia 20 marca 2006 r. pod nazwą „Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2006 roku dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych ” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI/217/2006 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2006 rok z dnia 20 marca 2006 r. pod nazwą „Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2006 roku ( za wyjątkiem dotacji dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych ” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Data wprowadzenia: 2011-03-28 1321
Data upublicznienia: 2011-03-28
Art. czytany: 746 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy
Skarżysko Kościelne


Godziny otwarcia:

Poniedziałek
8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek
7:30 - 15:30
Liczba ludności na dzień 31.12.2019


Grzybowa Góra - 933

Kierz Niedźwiedzi - 757

Lipowe Pole Plebańskie - 425

Lipowe Pole Skarbowe - 274

Majków - 899

Michałów - 266

Skarżysko Kościelne - 2258

Świerczek - 263Dyżur Dzielnicowego


Godziny:

Czwartek
14:00 - 15:00UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


Nowe numery kont
bankowych:Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

- subwencje, dotacje, dofinansowania,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dochody z Urzędów Skarbowych,
- 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


PODATKI I OPŁATY:
- podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
- zobowiązanie pieniężne,
- opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
- dzierżawy,
- najmy,
- zajęcie pasa drogowego,
- udostępnienie danych osobowych,
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu.Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


- wadia i kaucje

Bank Spółdzielczy w Wąchocku
SKRZYNKA PODAWCZADZIENNIK USTAW


MONITOR POLSKI
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne