A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Spis Rolny 2020
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 97/2020
» Przetarg nieograniczony - Dostawa oleju napędowego grzewczego typu EKOTERM PLUS w latach 2020-2023 dla kotłowni w budynku Urzędu Gminy oraz kotłowni w Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościelnym
» Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
» ZARZĄDZENIE NR 95/2020 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
» Projekt nr 5
UCHWAŁA NR II/ 7 /2006 - w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień tego podatku.

Z dnia: z dnia 4 grudnia 2006.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz.128) i art. 10 ust. 1 i art. 12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844, ze zm. )

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy:

1. Od samochodu ciężarowego o którym mowa w art. 8 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita Stawka podatku w złotych
Wyprodukowane przed i w 1990 roku Wyprodukowane po 1990 roku Dla pojazdów posiadających katalizator
Od 3,5 t do 5,5 t włącznie 530 490 480
Powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 765 770 754
Powyżej 9 t i poniżej 12 ton 1187 1100 1077


2. Od samochodu ciężarowego o którym mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi , dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:
Dopuszczalna masa całkowita w tonach Liczba osi Stawka podatku w złotych
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4 5
12 13 2 1200 1550
13 14 2 1300 1600
14 15 2 1350 1650
15 2 1400 1700
12 17 3 1200 1550
17 19 3 1300 1600
19 21 3 1350 1650
21 23 3 1400 1700
23 25 3 1450 1750
25 3 1500 1800
12 25 4 i więcej 1400 1850
25 27 4 i więcej 1550 2100
27 29 4 i więcej 1600 2200
29 31 4 i więcej 1700 2300
31 4 i więcej 1700 2400


3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o którym mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita Stawka podatku w złotych
Wyprodukowane przed i w 1990 roku Wyprodukowane po 1990 roku Dla pojazdów posiadających katalizator
Od 3,5 t do 5,5 t włącznie 682 650 619
Powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 903 860 819
Powyżej 9 t i poniżej 12 ton 1207 1100 1095

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o którym mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy +naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach) Liczba osi Stawka podatku w złotych
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
12 18 2 1250 1290
18 25 2 1400 1678
25 31 2 1500 1700
31 2 1600 1750
12 40 3 1650 1750
40 3 1750 2400
12 40 4 i więcej 1700 1750
40 4 i więcej 1900 2400

5. Od przyczep lub naczep o których mowa w art. 8 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Dopuszczalna masa całkowita Stawka podatku w złotych
Od 7 ton i poniżej 12 ton 600

6. Od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach) Liczba osi Stawka podatku w złotych
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
12 18 1 500 550
18 25 1 650 700
25 1 800 850
12 28 2 700 750
28 33 2 850 900
33 38 2 1100 1300
38 2 1300 1700
12 38 3 i więcej 1200 1450
38 3 i więcej 1400 1800
.
7. Od autobusów o których mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

Liczba miejsc siedzących Stawka podatku w złotych
Wyprodukowane przed i w 1990 roku Wyprodukowane po 1990 roku Dla pojazdów posiadających katalizator
Do 30 miejsc włącznie 653 605 592
Powyżej 30 miejsc 1306 1210 1184

§ 2.

Podatek od środków transportowych płatny jest w kasie Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

§ 3.

Zwalnia się z podatku od środków transportowych:
1. Samochody ciężarowe będące w posiadaniu ochotniczych straży pożarnych i stanowiące ich własność z wyjątkiem zawartych w art. 8 pkt.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
2. Samochody ciężarowe wykorzystywane do działalności komunalnej, stanowiące własność gminy lub będące w posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2007 r


Data wprowadzenia: 2011-03-28 1318
Data upublicznienia: 2011-03-28
Art. czytany: 647 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy
Skarżysko Kościelne


Godziny otwarcia:

Poniedziałek
8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek
7:30 - 15:30
Liczba ludności na dzień 31.12.2019


Grzybowa Góra - 933

Kierz Niedźwiedzi - 757

Lipowe Pole Plebańskie - 425

Lipowe Pole Skarbowe - 274

Majków - 899

Michałów - 266

Skarżysko Kościelne - 2258

Świerczek - 263Dyżur Dzielnicowego


Godziny:

Czwartek
14:00 - 15:00UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


Nowe numery kont
bankowych:Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

- subwencje, dotacje, dofinansowania,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dochody z Urzędów Skarbowych,
- 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


PODATKI I OPŁATY:
- podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
- zobowiązanie pieniężne,
- opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
- dzierżawy,
- najmy,
- zajęcie pasa drogowego,
- udostępnienie danych osobowych,
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu.Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


- wadia i kaucje

Bank Spółdzielczy w Wąchocku
SKRZYNKA PODAWCZADZIENNIK USTAW


MONITOR POLSKI
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne