(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Kadencja 2018 - 2023 (2020 rok)
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 53/2022
» Zarządzenie Nr 52/2022
» Zarządzenie Nr 51/2022
» Zarządzenie Nr 50/2022
» 04.05.2022 r.
 • Zamówienia publiczne
 • 2017
 • Zamówienia w trybie ustawy
 • Przetarg nieograniczony - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przystanków komunikacji zbiorowej oraz z nieruchomości komunalnych zarządzanych przez Gminę Skarżysko Kościelne

  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przystanków komunikacji zbiorowej oraz z nieruchomości komunalnych zarządzanych przez Gminę Skarżysko Kościelne

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.ugskarzysko.bip.doc.pl ________________________________________ Ogłoszenie nr 47408 - 2017 z dnia 2017-03-20 r. Skarżysko Kościelne: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przystanków komunikacji zbiorowej oraz z nieruchomości komunalnych zarządzanych przez Gminę Skarżysko Kościelne OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających nie Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe: I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skarżysko Kościelne, krajowy numer identyfikacyjny 29101016800000, ul. ul. Kościelna , 27115 Skarżysko Kościelne, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 412 714 466, e-mail [email protected], faks 412 714 481. Adres strony internetowej (URL): www.skarzysko.com.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): nie dotyczy I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) tak www.ugskarzysko.bip.doc.pl Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak www.ugskarzysko.bip.doc.pl Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak Inny sposób: Oferty muszą być składane w formie pisemnej Adres: Urząd Gminy Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne (pokój nr 102 - sekretariat) Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przystanków komunikacji zbiorowej oraz z nieruchomości komunalnych zarządzanych przez Gminę Skarżysko Kościelne Numer referencyjny: In.III.271.12.2017 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny nie II.2) Rodzaj zamówienia: usługi II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Nie II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Świadczenie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z przystanków komunikacji zbiorowej oraz z nieruchomości komunalnych zarządzanych przez Gminę Skarżysko Kościelne w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2018 r. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy odbieranie, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz uzupełnianie koszy przystankowych w worki na śmieci z częstotliwością 1 raz w tygodniu. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia każdej wskazanej nieruchomości komunalnej zarządzanej przez Gminę Skarżysko Kościelne w worki oraz pojemniki do gromadzenia odpadów. Zakres zamówienia obejmuje odbiór odpadów komunalnych z częstotliwością przynajmniej 1 raz w miesiącu z następujących nieruchomości zarządzanych przez Gminę Skarżysko Kościelne (mapka w załączeniu do umowy): - teren posesji Urzędu Gminy zlokalizowanej w Skarżysku Kościelnym ul. Kościelna 2a, - teren Świetlic Środowiskowych zlokalizowanych w miejscowości Świerczek 47 oraz Skarżysko Kościelne ul. Kolonia 7, - teren placów zabaw i rekreacji w miejscowości Lipowe Pole Skarbowe ul. Wesoła 2, w miejscowości Michałów obiekt pn.: „Stanica”, w miejscowości Świerczek „teren sołtysówki”, teren ścieżki dydaktycznej i placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim oraz w miejscowości Skarżysko Kościelne teren wokół oczka wodnego ul. Urzędnicza. W zakresie powyższego zamówienia mieści się również dokonywanie przynajmniej jeden raz w miesiącu odebrania zebranych do worków przez Zamawiającego odpadów i śmieci z rowów przydrożnych i innych terenów będących w dyspozycji Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do odbierania wszystkich odpadów komunalnych zgodnie z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wprowadzonego uchwałą nr XXI/360/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia ,,Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2012 – 2018” oraz zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko Kościelne. Do zadań wykonawcy należy prowadzić w trakcie realizacji Umowy gospodarowanie odebranymi odpadami w sposób zapewniający wywiązanie się Gminy z obowiązków nałożonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 3b i art 3c ust. 2 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j Dz. U z 2016 roku poz. 250 ze zm.), ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676) Szacunkowa ilość wszystkich odpadów komunalnych przewidziana do odebrania z terenu Gminy Skarżysko Kościelne z przystanków komunikacji zbiorowej oraz z nieruchomości komunalnych zarządzanych przez Gminę Skarżysko Kościelne w terminie realizacji zamówienia, wyniesie około 10 Mg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale 2. II.5) Główny kod CPV: 90500000-2 Dodatkowe kody CPV:90510000-5, 90511000-2, 90511200-4, 90511300-5, 90511400-6, 90512000-9, 90513000-6, 90513100-7, 90514000-3, 90520000-8, 90533000-2 II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 31/03/2018 II.9) Informacje dodatkowe: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenia na podstawie art. 25a ust. 1, zgodnie z zapisami punkt 10.3 siwz Informacje dodatkowe Na wezwanie zezwolenie na zbieranie i transport odpadów, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Na podstawie oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu. Informacje dodatkowe W przypadku Wykonawcy wybranego do podpisania umowy o niniejsze zamówienie Zamawiający wymagał będzie przed podpisaniem Umowy posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 200.000 zł przez cały okres realizacji Umowy III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: a) wykaz wykonanych usług (załącznik nr 5) - Wykaz usług wykonanych, lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał lub wykonuje jedną usługę polegającą na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych (zbieranych w sposób selektywny i zmieszany), a każda z tych usług realizowana była minimum 12 miesięcy, b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 10.3. – Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań. c) zdolności techniczne Wykonawca winien dysponować: - co najmniej jednym pojazdem bezpylnym, przystosowanym do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z tylnym lub przednim mechanizm załadowczym z funkcją kompaktującą, - co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych o ładowności co najmniej 3,5 t, - co najmniej jednym pojazdem typu hakowiec lub bramowiec lub pojazdem skrzyniowym do odbioru odpadów wielkogabarytowych, - co najmniej jednym samochodem dostawczym lub terenowym przystosowanym do odbioru odpadów komunalnych z możliwością wjazdu na drogi gminne z tzw. „trudnym dojazdem”. Na potwierdzenie należy złożyć Załącznik Nr 1 Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ustawy wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz przedłoży na potwierdzenie następujące dokumenty: - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa składa odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, a) Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczy dokument, wskazany nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. a) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym - ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Przepis pkt b) stosuje się odpowiednio. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika z odrębnych przepisów. Na potwierdzenie należy złożyć: - zezwolenie na zbieranie i transport odpadów, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. - wykaz usług wykonanych, lub wykonywanych, (załącznik nr 5 do siwz) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał lub wykonuje jedną usługę polegającą na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych (zbieranych w sposób selektywny i zmieszany), a każda z tych usług realizowana była minimum 12 miesięcy, - wykaz narzędzi i urządzeń (załącznik Nr 1 do siwz) Wykonawca winien dysponować - co najmniej jednym pojazdem bezpylnym, przystosowanym do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z tylnym lub przednim mechanizm załadowczym z funkcją kompaktującą - co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych o ładowności co najmniej 3,5 t - co najmniej jednym pojazdem typu hakowiec lub bramowiec lub pojazdem skrzyniowym do odbioru odpadów wielkogabarytowych - co najmniej jednym samochodem dostawczym lub terenowym przystosowanym do odbioru odpadów komunalnych z możliwością wjazdu na drogi gminne z tzw. „trudnym dojazdem” III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności (załącznik nr 6 do siwz) lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie Informacje dodatkowe: IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców: nie dotyczy IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie Informacje dodatkowe: nie dotyczy Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie Informacje dodatkowe: nie dotyczy W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: nie Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: nie Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Aukcja wieloetapowa etap nr czas trwania etapu Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria Kryteria Znaczenie cena brutto 60 termin płatności 40 IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) tak IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: nie dotyczy Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: nie dotyczy Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nie Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: nie dotyczy Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Licytacja wieloetapowa etap nr czas trwania etapu Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe: IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następującej okoliczności: 1. Zamawiający, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadania, dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartych we wzorze umowy, w tym w szczególności dotyczy to przedmiotu zamówienia, terminu wykonania umowy, ustalonego wynagrodzenia, w następujących przypadkach: a) wystąpienia siły wyższej, powodującej konieczność wprowadzenia zmian do umowy. Przez działanie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron umowy, które istotnie utrudniają wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy, których strony umowy nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ, jakie zdarzenie ma na realizację przedmiotu umowy, b) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w systemie odbioru odpadów (np. zmiany częstotliwości odbioru odpadów, modyfikacji zakresu selektywnej zbiórki w aktach prawa miejscowego), c) zmiany przepisów dotyczących podatku VAT. Cena brutto będzie podlegać waloryzacji o różnicę w kwocie podatku VAT wynikającej ze zmiany stawki podatku na stawkę podatku obowiązującego w dniu powstania obowiązku podatkowego, 2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierającym stosowne uzasadnienie. Wniosek winien być złożony w formie pisemnej. 3. Zamawiający po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności sprawy dokona oceny zasadności zmiany umowy. 4. Wszelkie zmiany umowy muszą być dokonywane na podstawie obustronnie uzgodnionych pisemnych aneksów do umowy. 5. Zmiany terminu przewidzianego na rozpoczęcie i zakończenie świadczenia w przypadku niemożności rozpoczęcia świadczenia z przyczyn niezależnych od stron. W okolicznościach późniejszego rozpoczęcia świadczenia ulegnie wydłużeniu o ten okres zakończenie świadczenia IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): nie dotyczy Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 28/03/2017, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie IV.6.6) Informacje dodatkowe: Podpis na oryginale Wójt Gminy /-/ Zdzisław Woźniak

  Data wprowadzenia: 2017-03-20 1518
  Data upublicznienia: 2017-03-20
  Art. czytany: 2212 razy

  » Formularz ofertowy zał nr 2 - rozmiar: 19819 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu - rozmiar: 490126 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - rozmiar: 1499771 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » oświadczenie zał nr 4 - rozmiar: 23296 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Oświadczenie załącznik nr 3 - rozmiar: 21446 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Projekt umowy zał nr 7 - rozmiar: 27880 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - rozmiar: 247808 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Wykaz narzędzi i urzadzeń zał nr 1 - rozmiar: 15164 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Wykaz usług zał nr 5 - rozmiar: 19230 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 6 - rozmiar: 17998 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - rozmiar: 397197 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Skrzypczak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2021


  Grzybowa Góra - 903

  Kierz Niedźwiedzi - 749

  Lipowe Pole Plebańskie - 405

  Lipowe Pole Skarbowe - 255

  Majków - 887

  Michałów - 249

  Skarżysko Kościelne - 2216

  Świerczek - 253  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne