Obwieszczenie - o przyjęciu zmiany studium

2015-06-09 1350
Art. czytany: 3542 razy

Obwieszczenie - o przyjęciu zmiany studium

Skarżysko Kościelne 09.06.2015r. In.I.6720.2.2015 O B W I E S Z C Z E N I E o przyjęciu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarżysko Kościelne” Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (jt. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o uchwaleniu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarżysko Kościelne”, uchwałą Nr V/32/2015 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 marca 2015r. Jednocześnie informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o przyjęciu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarżysko Kościelne” wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski oraz – z podsumowaniem zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu oraz in formacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę ustalenia określone w art.55 ust.3 pkt.1-5 powołanej na wstępie ustawy z dnia 3 października 2008r. Z treścią przyjętego dokumentu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok.118 w godz. 7.30 – 15.30. oraz na stronie Biuletynu informacji publicznej tj: http://www.ugskarzysko.bip.doc.pl/index.php?dz=4&id=35199 Wójt Gminy (-) Zdzisław Woźniak Data zamieszczenia obwieszczenia w B.I.P. i na tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy : 09.06.2015r.