Informacja o miejscu zagospodarowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zebranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Skarżysko Kościelne.

2014-12-22 1441
Art. czytany: 2592 razy

Informacja o miejscu zagospodarowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zebranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Skarżysko Kościelne.

Informacja o miejscu zagospodarowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zebranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Skarżysko Kościelne.

Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany przekazać odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami regionalną instalacją przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) dla gminy Skarżysko Kościelne (region VI) jest:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Łazienna 8, 26-200 Końskie