Projekt nr 2

2014-07-07 1207
Art. czytany: 3087 razy

z dnia 14 lipca 2014

- projekt nr 2 -
UCHWAŁA NR XLV/…/2014
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 14 lipca 2014 r.


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2014 do 2028.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

RADA GMINY, uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXIX/240/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2014 do 2028 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/240/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2014 do 2028 pod nazwą „ Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2028 Gminy Skarżysko Kościelne zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przygotowała:
Danuta BarwickaUZASADNIENIE

Zmiana uchwały wynika ze zmiany dochodów , wydatków , przychodów i rozchodów w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 rok.