Projkt nr 4

2014-07-07 1202
Art. czytany: 3517 razy

z dnia 14 lipca 2014r


- projekt Nr 4-
UCHWAŁA NR XLV/…../2014
RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
z dnia 14 lipca 2014r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanej w ramach PROW 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oddział w Kielcach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 ze zm.) w nawiązaniu do § 9 pkt 4 uchwały Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym Nr XXXIX/241/2013 z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 rok wraz z jej zmianami .

RADA GMINY uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zaciąga się w 2014 roku z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oddział w Kielcach pożyczkę na wyprzedzające finansowanie operacji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Skarżysko Kościelne w miejscowościach : Skarżysko Kościelne, Grzybowa Góra , Majków, Michałów Rudka”, realizowanej z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 do wysokości 428 595,00 (słownie: czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych )
na zadania:
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Michałów „Rudka””, do wysokości 219 437 złotych (słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych),
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Skarżysko Kościelne (ul. Polna) i Grzybowa Góra (ul. Sosnowa)” do wysokości 209 158 złotych (słownie: dwieście dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych).

2. Pożyczkę, o której mowa w ust. 1 zaciąga się do wysokości określonej w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 rok.

§ 2.

1. Spłata pożyczki, o której mowa w § 1 nastąpi przez Agencję Płatniczą tj. Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po uzyskaniu zwrotów dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich operacji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Skarżysko Kościelne w miejscowościach : Skarżysko Kościelne, Grzybowa Góra , Majków, Michałów Rudka „ w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00179-6921-UM1300182/13 zawartej dnia 27 lutego 2014r. i jej późniejszymi zmianami.

2. Spłata odsetek od udzielonej pożyczki będzie następować z dochodów własnych budżetu Gminy na zasadach określonych w umowie.

§ 3.

Zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przygotowała:
Danuta Barwicka


U Z A S A D N I E N I E

Niniejszą uchwałę wywołuje się w związku z koniecznością zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oddział w Kielcach, pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Skarżysko Kościelne w miejscowościach : Skarżysko Kościelne, Grzybowa Góra , Majków, Michałów Rudka”, na zadania inwestycyjne:
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Michałów „Rudka”,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Skarżysko Kościelne (ul. Polna) i Grzybowa Góra (ul. Sosnowa)”.
Spłata pożyczki nastąpi po uzyskaniu dofinansowania.