Projkt nr 5

2014-07-07 1021
Art. czytany: 2913 razy

z dnia 14 lipca 2014

- projekt nr 5 -

UCHWAŁA NR XLV/…./2014
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 14 lipca 2014r


w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego dot. Podziału Powiatu Skarżyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu Skarżyskiego.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 89 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 454 § 6 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.),


RADA GMINY uchwala, co następuje:


§ 1

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie połączenia Gminy Suchedniów, Gminy Bliżyn, Łączna i Gminy Skarżysko Kościelne w celu utworzenia jednego okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Skarżyskiego.

§ 2

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do przekazania egzemplarza uchwały Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przygotowała M. Mączyńska


Uzasadnienie


W dniu 11 czerwca 2014r Starosta Skarżyski zwrócił się z prośbą o zaopiniowanie uchwały w sprawie podziału Powiatu Skarżyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu Skarżyskiego.
Opinia Rady Gminy jest niezbędna do podjęcia przez Radę Powiatu Skarżyskiego powyższego projektu uchwały.