Zapytanie ofertowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach projektu pn. „Doposażenie placu zabaw oraz wykonanie boiska do gier zesp. w Grzybowej G.

2014-03-17 0940
Art. czytany: 3391 razy

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach projektu pn. „Doposażenie placu zabaw oraz wykonanie boiska do gier zespołowych w Grzybowej Górze”

Skarżysko Kościelne, dnia 2014-03-13 In.III.271.7.2014 Wszyscy zainteresowani ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14000 euro. Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami.) Zamawiający - Gmina Skarżysko Kościelne zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14000 euro na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach projektu pn. „Doposażenie placu zabaw oraz wykonanie boiska do gier zespołowych w Grzybowej Górze” Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Ofertę należy złożyć na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Skarżysku Kościelnym ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne, (pok. 102 Sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie składania ofert, który upływa w dniu 28.03.2014 r. do godz. 10:00. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej zaklejonej kopercie opatrzonej napisem: „Oferta na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach projektu pn. „Doposażenie placu zabaw oraz wykonanie boiska do gier zespołowych w Grzybowej Górze” – nie otwierać przed dniem 28.03.2014 r. godz. 10:30”. Wójt Gminy /-/ Zdzisław Woźniak