Zapytanie ofertowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Skarżysko Kościelne

2014-03-12 0837
Art. czytany: 2873 razy

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Skarżysko Kościelne w miejscowościach: S-ko, G.G. Majków, Michałów

Skarżysko Kościelne, dnia 2014-03-11 In.III.271.5.2014 Wszyscy zainteresowani ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14000 euro. Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami.) Zamawiający - Gmina Skarżysko Kościelne zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14000 euro na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Skarżysko Kościelne w miejscowościach: Skarżysko Kościelne, Grzybowa Góra, Majków, Michałów Rudka” Zadanie jw. współfinansowane jest w ramach działania 3.3. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach PROW na lata 2007-2013 z udziałem środków EFRROW. Ofertę należy złożyć na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Skarżysku Kościelnym ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne, (pok. 102 Sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie składania ofert, który upływa w dniu 26.03.2014 r. do godz. 10:00. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej zaklejonej kopercie opatrzonej napisem: „Oferta na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Skarżysko Kościelne w miejscowościach: Skarżysko Kościelne, Grzybowa Góra, Majków, Michałów Rudka” – nie otwierać przed dniem 26.03.2014 r. godz. 10:30”. Wójt Gminy /-/ Zdzisław Woźniak