Projekt nr 2

2014-01-29 1356
Art. czytany: 2827 razy

z dnia 05 lutego 2014r

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2014 do 2028.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)


RADA GMINY, uchwala co następuje:


§ 1

W uchwale Nr XXXIX/240/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2014 do 2028 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/240/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia
2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2014
do 2028 pod nazwą „ Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do
niniejszej uchwały.

2. Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2028 Gminy
Skarżysko Kościelne zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/240/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia
2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2014
do 2028 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej
uchwały.

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

Zmiana uchwały wynika ze zmiany dochodów, wydatków i przychodów w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 rok, jak również ze zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF.