Projekt nr 5

2014-01-29 1348
Art. czytany: 2628 razy

z dnia 05 lutego 2014r

w sprawie: uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarżysko Kościelne”.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 594, z późn. zm.) w związku z art.18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1232, z późn. zm.)

RADA GMINY uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarżysko Kościelne” stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3

Traci moc uchwała Rady Gminy Skarżysko Kościelne Nr XXIV/150/12 w sprawie: przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarżysko Kościelne”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skarżysko Kościelne.


Uzasadnienie

Przyjęta przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 marca 2010r. uchwała zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą 'Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032' nałożyła szereg obowiązków na organy administracji publicznej, w tym również na organy gmin. Wskazany w tym programie wojewoda, na poziomie województwa odpowiada za nadzór nad realizacją zadań gmin a dotyczących m.in. opracowania gminnych programów usuwania azbestu.
Dla realizacji tych zadań został opracowany „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarżysko Kościelne. Dokument ten ujmuje zagadnienia ściśle związane z realizacją nałożonych na gminy obowiązków. Wskazuje m.in. cele i zadania, ramy prawne w tym zakresie, główne tezy wynikające z „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 2032” i ich odniesienie do zagadnień gospodarowania azbestem na terenie gminy. Wskazuje ponadto aktualny stan w zakresie wyrobów zawierających azbest, określa harmonogram realizacji programu i wskazuje na środki finansowe, niezbędne do jego realizacji.
Realizacja programu ma na celu przyspieszenie procesu usuwania materiałów zawierających azbest i ich odpowiedniego unieszkodliwienia, m. in. usunięcia pokryć dachowych zawierających azbest. ”. Przyjęcie Programu pozwoli również na podjęcie starań w zakresie pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na jego realizację.
W stosunku do poprzednio obowiązującego „Programu ……” zmianie ulega jedynie regulacja dot. dofinansowania przysługującego od Gminy.
Projekt zmian do „Programu ...” został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach pismem znak: SEV.9022.5.89.2013 z dnia 18.12.2013r, i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach pismem znak: WPN-II.410.92.2013.EL z dnia 28.11.2013r.,
Ze względu na charakter i skalę zmian w „Programie usuwania azbestu…” nie przewiduje się zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz dla zdrowia i życia ludzi. Realizacja planowanych zmian przyniesie pozytywne skutki dla środowiska oraz wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców gminy.
Przed zakładaną zmianą właściciele nieruchomości, na których znajdowały się wyroby zawierające azbest mogli uzyskać jedynie 80% kosztów związanych z usuwaniem płyt azbestowo-cementowych tylko z budynków mieszkalnych.
W proponowanych zmianach do „Programu usuwania wyrobów …..” właściciele nieruchomości uzyskają od Urzędu Gminy dofinansowanie w wysokości 100% kosztów związanych z usuwaniem płyt azbestowo-cementowych znajdujących się na terenie Gminy Skarżysko Kościelne, bez względu na lokalizację.
Można również przypuszczać, że znacznie wzrośnie zainteresowanie demontażem wyrobów zawierających azbest, co przyniesie pozytywne skutki dla środowiska.
Jednocześnie w celu przejrzystości procedur postanowiono uchylić całość poprzedniej uchwały wprowadzając w jej miejsce nową w zmienionej treści.
Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej Uchwały i wdrożenie jej do realizacji.