Projekt nr 6

2014-01-29 1344
Art. czytany: 2983 razy

z dnia 05 lutego 2014r

w sprawie: zmian do programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U z 2012 r. poz. 1356 ze zm.) i art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 205 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.)


RADA GMINY uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/239/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2014 załącznik Nr 2 przyjmuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE


W związku z rozliczeniem wydatków roku 2013, zrealizowanych zgodnie z Programem Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz koniecznością wprowadzenia ich do planu rzeczowo-finansowego roku 2014, konieczne jest podjęcie powyższej uchwały.