Projekt nr 7

2014-01-29 1343
Art. czytany: 2805 razy

z dnia 05 lutego 2014r

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oddział w Kielcach, na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanej w ramach PROW 2007-2013 pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 z póżn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w nawiązaniu do § 10 pkt 3 uchwały Rady Gminy Skarżysk Kościelne Nr XXXIX/241/2013 z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 rok wraz z jej zmianami.

RADA GMINY uchwala, co następuje:

§ 1.


1. Zaciąga się w 2014 roku pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne” realizowanej z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oddział w Kielcach do wysokości 290 629 złotych (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych).

2. Pożyczkę, o której mowa w ust. 1 zaciąga się do wysokości określonej w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 rok.

§ 2.

1. Spłata pożyczki, o której mowa w § 1 nastąpi po uzyskaniu zwrotów z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich operacji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00098-6921-UM1300103/11 zawartej dnia 21 grudnia 2011r.
2. Spłata odsetek od udzielonej pożyczki będzie następować z dochodów własnych budżetu Gminy na zasadach określonych w umowie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.U Z A S A D N I E N I E

Niniejszą uchwałę wywołuje się w związku z koniecznością zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne”. Spłata pożyczki nastąpi po uzyskaniu dofinansowania.