Projekt nr 9

2014-01-29 1336
Art. czytany: 3296 razy

z 05 lutego 2014r

w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie ożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. , poz .594, z późn. zm.), w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.),
RADA GMINY uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania ,, Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od dnia 2 stycznia 2014 r.


UZASADNIENIE

Przyjęty przez Radę Gminy wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ma na celu ograniczenie m. in. zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży. Program ten przewiduje wsparcie gmin, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach, będą udzielały pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku a odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób , nie może przekroczyć 20% liczby i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.
Warunkiem przyznania takiej pomocy, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, jest przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, który takie rozwiązania na terenie gminy będzie przewidywał. Ustawa o pomocy społecznej daje możliwość tworzenia i realizacji programów osłonowych o zasięgu gminnym.
W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.