Projekt nr 4

2013-11-07 1346
Art. czytany: 2900 razy

z dnia 14 listopada 2013r

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2013 r. poz. 594 ; zm.: Dz. U. z r.2013, poz.645) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U.2012.391; zm.: Dz. U. z r.2011 Nr 152, poz.897; z r.2012, poz.951; z r.2013, poz.21 i 228; z r.2011, poz.897; z r.2013, poz.888 );


RADA GMINY uchwala, co następuje:

§ 1

1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, raz na dwa miesiące w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe, w następujących terminach:
1/ do 28 lutego danego roku za miesiące styczeń i luty,
2/ do 30 kwietnia danego roku za miesiące marzec i kwiecień,
3/ do 30 czerwca danego roku za miesiące maj i czerwiec,
4/ do 31 sierpnia danego roku za miesiące lipiec i sierpień,
5/ do 31 października danego roku za miesiące wrzesień i październik,
6/ do 31 grudnia za miesiące listopad i grudzień

2. Opłatę uiszczać należy wpłatą gotówkową w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany na stronie BIP Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym.

§ 2

1. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w § 1 oraz sposób obliczenia opłaty i wzór deklaracji stanowiącej podstawę jej obliczenia określa odrębna uchwała Rady Gminy Skarżysko Kościelne.

2. Przez właściciela nieruchomości o którym mowa w § 1 rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

§ 3

Uchyla się uchwałę Nr XXVI/166/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 listopada 2012r.
w sprawie „Określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014r.


Sporz:
Grzegorz Pypeć

UZASADNIENIE


Stosownie do art. 6l znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.) Rada Gminy zobowiązana jest do określenia w drodze uchwały terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe.
Uchwała przewiduje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane bez wezwania w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe.
Taki tryb uiszczania opłat został przyjęty z uwzględnieniem wniosków mieszkańców gminy i ich możliwości finansowych oraz w celu zapewnienia płynności budżetu gminy.
Ustalając termin i częstotliwość wnoszenia opłaty uwzględniono również treść przepisu art. 6m ust. 1 i 2 stanowi: Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych”. Dlatego też opłatę wnosi się w miesiącu następującym po miesiącu, którego obowiązek dotyczy.
Stawki opłaty oraz sposób jej naliczania zostały podane w uchwale w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast wzór deklaracji, na podstawie, którego będzie naliczana opłata, został podany w uchwale w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości.