Projekt nr 1

2013-09-23 1323
Art. czytany: 2950 razy

z dnia 30 września 2013r

- projekt nr 1-

UCHWAŁA NR XXXV/…./2013
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 30 września 2013r.


w sprawie: przyjęcia rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącej Rady Gminy Skarżysko Kościelne.Na podstawie art. 19 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2013 r. Dz. U. poz. 594 ze zmianami ).


RADA GMINY uchwala, co następuje:


§ 1

Przyjmuje się rezygnację radnej Alicji Pasis z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Gminy
Skarżysko Kościelne.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE
W dniu 14 września 2013r radna Alicja Pasis złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Skarżysko Kościelne.

Zgodnie z art. 19 ust 5 ustawy o samorządzie gminnym rada powinna przyjąć stosowną
uchwałę nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.