Projekt nr 4

2013-09-23 1312
Art. czytany: 3228 razy

z dnia 30 września 2013r

UCHWAŁA NR XXXV/…../2013
RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
z dnia 30 września 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/191/2013 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanej w ramach PROW 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oddział w Kielcach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) w nawiązaniu do § 9 pkt 4 uchwały Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym Nr XXVIII/178/2012 z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 rok wraz z jej zmianami.

RADA GMINY uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXI/191/2013 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanej w ramach PROW 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oddział w Kielcach, wprowadza się zmiany treści § 1 i § 2 uchwały, które otrzymują brzmienie:

§ 1.

1. Zaciąga się w 2013 roku pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne” realizowanej z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oddział w Kielcach do wysokości 580 148 złotych (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy sto czterdzieści osiem złotych).
2. Pożyczkę, o której mowa w ust. 1 zaciąga się do wysokości określonej w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 rok.

§ 2.
1. Spłata pożyczki, o której mowa w § 1 nastąpi po uzyskaniu zwrotów z Europejskiego Funduszu Rolnego operacji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne” w ramach ziałania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00098-6921-UM1300103/11 zawartej dnia 21 grudnia 2011r.
2. Spłata odsetek od udzielonej pożyczki będzie następować z dochodów własnych budżetu Gminy na zasadach określonych w umowie.

§ 2.

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U Z A S A D N I E N I E

Niniejszą uchwałę wywołuje się w związku z koniecznością dokonania zmian podjętej uchwały Nr XXXI/191/2013 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanej w ramach PROW 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oddział w Kielcach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne”.