Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Skarżysko Kościelne do wysokości 3.335.028,00 zł

2013-09-13 0825
Art. czytany: 2751 razy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skarżysko Kościelne, dnia 2013-09-12

In.III.271.12.2013

wg rozdzielnikaZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami.) Wójt Gminy Skarżysko Kościelne informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy jw. dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej spośród ofert nie podlegających odrzuceniu złożonych przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym na zadanie pn.: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Skarżysko Kościelne do wysokości 3.335.028,00 zł”
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 euro, ofertę Nr 1tj.:

Getin Noble Bank S.A.
CENTRALA
ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta w/w Wykonawcy zawierała najniższą cenę a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj. cena brutto – 100 %.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Numer oferty, Nazwa (firma) i adres wykonawcy, Punktacja

Numer oferty Nazwa i adres wykonawcy Przyznana punktacja (pkt=%) zgodnie z kryterium cena -100%
1 Genin Noble Bank S.A.
CENTRALA
ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa
100,00
2 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A
Regionalne Centrum Korporacyjne w Kielcach
ul. Sienkiewicza 33/35
25-005 Kielce 96,04
3 Bank Spółdzielczy w Wąchocku
ul. Wielkowiejska 1A
27-215 Wąchock 89,96Podpisanie umowy na wykonanie przedmiotowego zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a w dniu 24-09-2013r. o godz.10.00.
Jednocześnie zgodnie z art. 27 ust. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający wzywa adresatów niniejszego pisma do niezwłocznego potwierdzenia faktu jego otrzymania w formie faksu zwrotnego na numer faksu Zamawiającego tj. (41) 271-44-81 z adnotacją „przyjąłem do wiadomości treść niniejszego pisma” wraz z datą otrzymania i podpisem osoby potwierdzającej przyjęcie pisma.


(podpis na oryginale)
Wójt Gminy

/-/ Zdzisław WoźniakOtrzymują wg rozdzielnika:

1. Getin Noble Bank S.A.
ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa
2. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A
Regionalne Centrum Korporacyjne w Kielcach
ul. Sienkiewicza 33/35
25-005 Kielce
3. Bank Spółdzielczy w Wąchocku,
ul. Wielkowiejska 1A,
27-215 Wąchock

Niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.ugskarzysko.bip.doc.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.