Projekt 10

2012-06-21 1440
Art. czytany: 3611 razy

w sprawie zatwierdzenia Statutu sołectwa Michałów.

- projekt nr 10-
UCHWAŁA Nr XXI/…/12
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 28 czerwca 2012 r.w sprawie zatwierdzenia Statutu sołectwa Michałów.Na podstawie art.35, art.40 ust.2, pkt.1 oraz art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r -
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591ze zmianami), oraz
§ 10 Statutu Gminy Skarżysko Kościelne ( ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 31 poz. 425 ze zmianami)


RADA GMINY u c h w a l a, co następuje:


§ 1 Uchwala się Statut sołectwa Michałów stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3 Traci moc Uchwała Nr XXVI/179/01 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym
z dnia 29 października 2001r w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Michałów.

§ 4 Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i na stronach BIP.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Sporządziła : M. MączyńskaUZASADNIENIE


W związku z dostosowaniem treści statutu sołectwa Michałów do obowiązujących przepisów prawa należy dokonać jego aktualizacji.
Statut ten, zgodnie z art.35 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym był konsultowany z mieszkańcami sołectwa, a jego zatwierdzenia dokonało zebranie wiejskie sołectwa Michałów w dniu 16 czerwca 2012r. Zatem Rada Gminy może podjąć decyzje o jego uchwaleniu zgodnie z art.41 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym.