Projekt nr 9

2012-06-21 1439
Art. czytany: 2624 razy

w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Skarżysko Kościelne do podjęcia działań

- projekt nr 9 -
UCHWAŁA NR XXI/…./2012
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 28 czerwca 2012r.


w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Skarżysko Kościelne do podjęcia działań
i podpisania umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu pn. „LIDER w samorządzie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).


RADA GMINY uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) podjęcia działań zmierzających do utworzenia partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. „LIDER w samorządzie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2) zawarcia Umowy Partnerskiej z Gminami: Bliżyn, Mniów, Nagłowice i Waśniów oraz instytucją szkoleniowo – doradczą Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach, w celu realizacji Projektu pn. „LIDER w samorządzie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

§ 2

Wymagany wkład własny do projektu zostanie wniesiony jako niepieniężny w postaci kosztu czasu pracy pracownika delegowanego na szkolenie lub udostępnienia pomieszczeń (np. Sali konferencyjnej) w celu realizacji projektu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skarżysko Kościelne oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne.

Sporządziła:
Marzanna Boczek

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Przepis art.18 ust.1 tej ustawy dopuszcza upoważnienie wójta do realizacji spraw niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji rady gminy, a podejmowanie działań zmierzających do przystąpienia do partnerstwa w celu realizacji projektu nie wymagającego ze strony Gminy wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku i podpisania stosownej umowy nie znajduje się w katalogu spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji rady gminy.
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne bierze udział w konkursie Nr 1/POKL/5.2.1/2011 dotyczącym doskonalenia zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego na podstawie wyników Wspólnej Metody Oceny (CAF), skierowanym do pracowników urzędów gmin zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych.
Warunkiem udziału w w/w konkursie jest przystąpienie do Projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL Poddziałanie 5.2.1 jako partner. Partnerstwo zostanie utworzone w celu wspólnego złożenia wniosku o dofinansowanie, wspólnej realizacji Projektu. Umowa partnerska określi zasady funkcjonowania Partnerstwa, zasady współpracy Lidera Partnerstwa i Partnerów w trakcie realizacji Projektu.
Celem projektu pn. „LIDER w samorządzie” w ramach partnerstwa jest otrzymanie wsparcia na doskonalenie i podnoszenie jakości świadczonych przez Urząd Gminy usług dla klientów, poprzez m.in. realizację szkoleń dla kadry zarządzającej i pracowników urzędu oraz stworzenie warunków do poprawy komunikacji i przepływu informacji pomiędzy urzędem i mieszkańcami, a także opracowanie strategii rozwoju i narzędzi do badania satysfakcji klienta. Partnerstwo umożliwi również wymianę doświadczeń przyczyniając się tym samym do kompleksowego wsparcia.
Wkładem własnym Gminy w projekcie będzie wkład niepieniężny w postaci kosztu czasu pracy pracowników delegowanych na szkolenie lub udostępnienia pomieszczeń (np. Sali konferencyjnej) w trakcie realizacji projektu, co nie wymaga wydzielenia odpowiedniego majątku na realizację celu.
Z uwagi na powyższe podjęcie stosownej uchwały jest przedmiotowe i zasadne.