Projekt nr 6

2012-06-21 1433
Art. czytany: 2643 razy

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 do 2024.

- projekt Nr 6
UCHWAŁA NR XXI/…../2012
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 28 czerwca 2012 r.


w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 do 2024.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)


RADA GMINY, uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVI/89/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 do 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 – tabela główna, do uchwały Nr XVI/89/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 do 2024 pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/89/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 do 2024 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

W związku ze zmianami dochodów, wydatków , przychodów i zwiększenia deficytu w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 rok, należy dokonać zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 do 2024.
Zmianie ulega załącznik Nr 1 – tabela główna, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012- 2024.
1. Zmiana dochodów – zwiększenie o kwotę 8 811 zł.
2. Zmiana wydatków – zwiększenie o kwotę 75 460 zł.
Zwiększeniu uległy przychody o kwotę 66 649,00 zł, jako przychody z wolnych środków, które przeznacza się na sfinansowanie zwiększonego deficytu.
Zmianie ulega załącznik Nr 2- Wykaz przedsięwzięć do WPF:
- Zadanie – Projekt POKL- Od marginalizacji do aktywizacji – eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne, ulega zmianie łączna kwota nakładów,
- Zadanie – Odłów i transport bezpańskich psów i kotów zwiększenie limitu 2012 rok.