UCHWAŁA Nr XI/…./11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE z dnia 16 września 2011r.

2011-09-09 0917
Art. czytany: 3661 razy

w sprawie: zmian do Uchwały Nr L/287/10 z dnia 28 października 2010 roku dot. uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2011.

- projekt nr 5 -

U C H W A Ł A Nr XI/…./11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE z dnia 16 września 2011r.

w sprawie: zmian do Uchwały Nr L/287/10 z dnia 28 października 2010 roku dot. uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2011.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. ze zmianami) oraz art. 41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. z 2007r. Dz. U. Nr 70, poz.473 ze zmianami) i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( tekst jedn. z 2005r. Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zmianami)

R A D A G M I N Y u c h w a l a co następuje:

§ 1. W uchwale Nr L/287/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2011, zmienionej uchwałą Nr VIII/29/11 z dnia 30 marca 2011 r. załącznik Nr 2 przyjmuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Sporządziła:
Agata Gula

U z a s a d n i e n i e

Po przeprowadzonej analizie wydatków i zapotrzebowania na środki finansowe postanowiono dokonać ujętych w projekcie uchwały przesunięć w celu efektywniejszego ich wydatkowania.