Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majków ul. Dębowa Nr 379010T, na długości 636,55 mb

2011-02-25 1107
Art. czytany: 4083 razy

Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majków ul. Dębowa Nr 379010T, na długości 636,55 mb

Skarżysko Kościelne: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majków ul. Dębowa Nr 379010T, na długości 636,55 mb Numer ogłoszenia: 65361 - 2011; data zamieszczenia: 25.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skarżysko Kościelne , ul. Kościelna 2a, 27-115 Skarżysko Kościelne, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2714466, faks 041 2714481. • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skarzysko.com.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majków ul. Dębowa Nr 379010T, na długości 636,55 mb. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Projektowany odcinek drogi wchodzi w ciąg komunikacyjny Starachowice - Skarżysko-Kamienna stanowi najbliższe połączenie miejscowości Michałów z miejscowością Skarżysko-Kamienna. Początek projektowanego odcinka 2+147,45 przyjęto na krawędzi drogi powiatowej Skarżysko-Kamienna - Parszów w miejscowości Majków. Koniec opracowania przyjęto w krawędzi drogi powiatowej ul. Staffa. Odcinek objęty opracowaniem dokumentacji wynosi 636,55 mb. Punkty początkowy i końcowy oraz punkty pośrednie zastabilizowano w terenie bolcami stalowymi f 12 mm . Wszystkie punkty główne trasy drogi dowiązano do punktów stałych w terenie. Oś projektowanej drogi stanowią linie proste przecinające się w punktach wierzchołkowych. Załamania trasy drogi wyokrąglono łukami poziomymi o następujących odpowiednio promieniach : R = 2500 m , R = 3000 m , R = 10000 m , Przebudowa drogi polegać będzie na: km 2+147,45 do 2+770 - po stronie prawej wykonaniu poszerzenia istniejącego, śladu jezdni do 5,50 m ( szer. poszerzenia około 0,7 m), - po stronie prawej wykonanie chodnika posadowionego , przy krawędzi jezdni o szerokości 2,00 m, - po stronie lewej wykonanie pobocza utwardzonego tłuczniowego o szer. 0,75 m , - po stronie lewej rów otwarty , - spadek jezdni jednostronny 1% do rowu na stronę lewą, - spadek chodnika 2% w kierunku jezdni, Droga w profilu podłużnym. Niweletę drogi zaprojektowano w nawiązaniu do istniejącego terenu z zapewnieniem właściwego odwodnienia powierzchniowego . Dobrano wartości łuku pionowego o promieniu R = 2500 m , R = 3000 m , R = 10000 m Szczegóły pokazane są na rys. Nr 3 PROFIL PODŁUŻNY. Przekroje normalne . Zaprojektowano przekrój drogowy na całej długości projektowanego odcinka: - o szerokości korony 10,00 m , w tym szerokość jezdni 5,50 m , szerokość chodnika - prawostronne 2,00 m , - lewostronne 0,75 m pobocze tłuczniowe, - spadek nawierzchni na całym odcinku o wartości - 1 % jednostronny (lewy) Spadek poboczy 4-6 % w kierunku rowów przydrożnych . Rodzaje przekroi normalnych wraz z podanym kilometrażem lokalizacyjnym zawarte są na rysunku nr 5 PRZEKROJE NORMALNE. Konstrukcja nawierzchni. Zastosowano następujący rodzaj konstrukcji nawierzchni: km 2+147,45 do 2+770 a) wykonanie poszerzenia po stronie prawej szer. 0,7 m i gł. 46 cm - wykonanie na poszerzeniu po stronie prawej stabilizacji gruntu cementem RM=2,5 MPa grub. 20 cm - wykonanie na poszerzeniu po stronie prawej podbudowie tłuczniowej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm - warstwa podbudowy z asfalto-betonu BA 0/16 grubości 6 cm , b) nawierzchnia - warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości 4 cm , - warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości 4 cm , - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości 4 cm . Szczegółowe dane zawarte są na rysunku nr 6 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE Odwodnienie drogi . Na projektowanym odcinku drogi zaprojektowano rodzaj odwodnienia powierzchniowego : w km 2+147,45 do 2+770 po stronie lewej wykonanie rowu otwartego gruntowego, Szczegóły dotyczące rowów przydrożnych, ich lokalizacji, rzędnych dna rowu oraz wymiarów pokazane są na rysunkach: nr 3 PROFIL PODŁUŻNY, nr 4 PRZEKROJE POPRZECZNE, nr 5 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE. Przepusty. W ciągu projektowanego odcinka drogi występuje przepust skrzynkowy 40x40 cm wraz ze studnią wpadową średnicy 1000 mm w km 2+706 L=9,0 m oraz przepust Ø 40 cm PEHD L=5,0 m wraz ze ściankami czołowymi pod drogą dojazdową do pól. Zjazdy. W celu zapewnienia właściwego dojazdu do posesji i pól uprawnych przyległych do drogi należy wykonać zjazdy do nieruchomości. Lokalizację zjazdów przedstawiono na Mapie sytuacyjno- wysokościowej Usytuowanie wysokościowe wjazdów do posesji prywatnych oraz na pola powinno być dostosowane do zaprojektowanej niwelety drogi. W celu właściwego zapewnienia zjazdu z drogi i wjazdu na w/w drogę oraz zachowania należytej estetyki w zagospodarowaniu pasa drogowego w/w drogi nawierzchnię na zjazdach do posesji zaprojektowano bitumiczną po stronie lewej oraz z kostki brukowej gr. 8 cm po stronie prawej. KONSTRUKCJA NA ZJAZDACH: Strona prawa: - koryto głębokości 20 cm - warstwa odsączająca z piasku 10 cm po zagęszczeniu - warstwa podbudowy tłuczniowej grubości 15 cm po zagęszczeniu - kostka kolor grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1;4 Strona lewa: - koryto głębokości 20 cm - warstwa odsączająca z piasku 10 cm po zagęszczeniu - warstwa podbudowy tłuczniowej grubości 15 cm po zagęszczeniu - nawierzchnia bitumiczna dla ruchu KR1 grubości 5 cm po zagęszczeniu Urządzenia obce. Na trasie modernizowanej drogi nie występują urządzenia podziemne, które kolidowałyby z planowanym zakresem robót mającym charakter powierzchniowy. W otoczeniu drogi znajdują się słupy linii energetycznej NN bezpośrednio kolidujące z chodnikiem.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.07.2011. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15.000 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 2. Wadium obejmuje okres związania ofertą tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert. 3. Termin wniesienia wadium upływa dnia 15.03.2011r. o godz. 10:00. III.2) ZALICZKI • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o 1) udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej dwóch robót budowlanych związanych z budową, przebudową dróg o wartości nie mniejszej niż 600.000,00 zł każda (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców) • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o 2) dysponowaniem, w celu wykonania zamówienia, osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: -konstrukcyjno-budowlanej, • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o 3) ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian a) osób wymienionych w § 9 umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczności, na inne osoby posiadające co najmniej równoważne uprawnienia w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jeśli są wymagane) i spełniające wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji, b) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, siły wyższej, niekorzystnych warunków meteorologicznych uniemożliwiających realizację umowy, nie wynikających z winy Wykonawcy oraz wystąpienia robót dodatkowych, o których mowa § 3 pkt.3 umowy, c) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, d) danych teleadresowych w przypadku ich zmiany, e) numeru rachunku bankowego wykonawcy, w przypadku jego zmiany IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugskarzysko.bip.doc.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne w siedzibie Zamawiającego pok. 118. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Skarżysku Kościelnym, ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne pok. 102 (sekretariat). IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie Wójt Gminy / - / Zdzisław Woźniak