Samodzielne stanowisko do spraw promocji, rozwoju i koordynacji projektów unijnych

2009-01-27 1230
Art. czytany: 4126 razy

Komórki organizacyjne i ich zadania

Do stanowiska do spraw promocji, rozwoju i koordynacji projektów unijnych należy:

1. opracowanie programów gospodarczych w tym wykonywanie prac studialnych
i prognostycznych,
2. analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na obszarze Gminy i sąsiednich,
3. gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących gminę, na zewnątrz,
4. pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, strukturalnych z Unii Europejskiej,
5. współpraca z organizacjami poza rządowymi,
6. wypełnianie wniosków aplikacyjnych w celu pozyskiwania funduszy ze środków Unii Europejskiej,
7. przygotowywanie materiałów promocyjnych i uczestnictwo w misjach gospodarczych, targach, wystawach,
8. prowadzenie stałego monitoringu funduszy Unii Europejskiej w zakresie możliwości realizacji zadań Infrastrukturalnych gminy,
9. współdziałanie z referatami urzędu, samodzielnymi stanowiskami i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie opracowania projektów i przygotowywania wniosków
o dofinansowanie zadań ze środków pozabudżetowych,
10. nawiązywanie kontaktów i bieżąca współpraca z jednostkami zagranicznymi,
11. podejmowanie działań i kreowanie inicjatyw lokalnych na rzecz programów zmierzających do aktywizacji gospodarczych,
12. analiza i diagnozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych,
13. promocja gminy w zakresie gromadzenia informacji i danych ekonomicznych
o gminie,
14. prowadzenie spraw socjalnych pracowników,
15. wykonywanie zadań obronnych określonych w regulaminie organizacyjnym na czas „W”,
16. współdziałanie w redagowaniu Biuletynu Informacji Publicznej oraz aktualizacja informacji dotyczących zadań wynikających w tym zakresie na stanowisku pracy,
17. udział w szkoleniu obronnym w urzędzie,
18. realizacja zadań obronnych określonych w regulaminie organizacyjnym urzędu
w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.