U C H W A Ł A NR IX/34/07 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

2007-10-29 1516
Art. czytany: 1263 razy

23 październik 2007r

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz.1441, z 2006r Nr 17 poz.128, Nr 175, poz.1457, z 2006r Nr 181, poz.1337, z 2007r Nr 48, poz.327 ) w związku z art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa ( t. j. z 2004r Dz.U. Nr 208, poz. 2128, Nr 281, poz. 2772, z 2005r Nr 132, poz.1110, Nr 163, poz.1362, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459, Nr 167, poz.1398, z 2006r Nr 104, poz.708, Nr 141, poz.997, Nr 170, poz.1217, Nr 195, poz.1437, Nr 249, poz.1832, z 2007r Nr 35, poz.218 )


RADA GMINY uchwala, co następuje:

§ 1

1.Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych, składającej się z działek ewidencyjnych nr 950 i 951, o łącznej powierzchni 1,44 ha, położonych we wsi Grzybowa Góra w gminie Skarżysko Kościelne.

2. Nabycie nieruchomości, o której mowa w ust.1 dokonywane jest w celu realizacji przedsięwzięcia: wytyczenie i oznakowanie szlaków pieszo-rowerowych w ramach projektu – Rozwój turystyki w gminie Skarżysko Kościelne, które to przedsięwzięcie związane jest z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych gminy.

3. Szczegółowe położenie i oznaczenie gruntu, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik graficzny, stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.