Obwieszczenie - Decyzja o warunkach zabudowy

2022-09-30 1454
Art. czytany: 614 razy

Budowa Elektrowni Słonecznych Grzybowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy do 1MW, zlokalizowanej na działkach nr ewid.gr:95/3,98/1,100/4,103/2,105/3,106/5,107/3,109,110 Obręb 0002 G.G

Skarżysko Kościelne, dnia 30.09.2022

In.I.6730.20.2022

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 60 ust.1, art. 66a, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022r. poz.503), w związku z art. 72 ust.6 i ust.6a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn.zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r. poz.735 z późn. zm.)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
Podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek: Polska Energia Odnawialna Sp. z o.o. ul. Witolda Gombrowicza 6H/3, 60-461 Poznań - z dnia 09.05.2022r. (data wpływu 10.05.2022r.),
- na skutek uwzględnienia w całości wniesionego odwołania wydał w dniu 29.09.2022r. decyzję o zmianie decyzji Zn: In.I.6730.20.2022 o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia pn: „Budowa Elektrowni Słonecznej „Grzybowa Góra” wraz z infrastrukturą na działkach 95/3, 98/1, 100/4, 103/2, 105/3, 106/5, 107/3, 109, 110 o mocy do 1MW (obręb Grzybowa Góra) w miejscowości Grzybowa Góra, gmina Skarżysko Kościelne.”

Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać się w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 I piętro, w godz. 730 – 1530.

Decyzja zmieniająca decyzję o warunkach zabudowy na skutek uwzględnienia w całości wniesionego odwołania Zn: In.I.6730.20.2022 z dnia 29.09.2022r. o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji zamieszczona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Skarżysko Kościelne, na okres 14 dni, licząc od dnia 30.09.2022r.

Wójt Gminy
(-) Jacek Bryzik

Data zamieszczenia obwieszczenia w BIP Gminy – 30.09.2022r.