OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2021-12-02 1352
Art. czytany: 297 razy

„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 sp. z o.o. nr SKA3315A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w miejscowości Grzybowa Góra gmina Skarżysko Kościelne”.

Skarżysko Kościelne 2021.12.02.

In.I.6730.42.2021


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust.1, art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2021r. poz.741 z późn.zm.), art. 10 §1, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.)


WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
zawiadamia,


że w dniu 02.12.2021r., na wniosek Inwestora:
P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1 02-677 Warszawa, działającego przez Pełnomocnika: Pan Jakub Frączak ul. Jasna 1 00-013 Warszawa

- została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn:
„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 sp. z o.o. nr SKA3315A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w miejscowości Grzybowa Góra gmina Skarżysko Kościelne”.
Zamierzenie inwestycyjne jw. przewidywane jest do realizacji na działkach o nr ewidencji gruntowej: 671, 672, 677, 679, 687 i 688 Obręb Nr 0002 Grzybowa Góra, położonych w miejscowości Grzybowa Góra gmina Skarżysko Kościelne.

Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. Po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (16.12.2021r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie decyzji.
Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a p. 118 w godz. 7 30 – 15 30 .

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 Kpa.).
Zgodnie z art. 53 ust.6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.


Z up. Wójta Gminy
(-) Monika Mączyńska Sekretarz Gminy

Data zamieszczenia obwieszczenia w B.I.P. i na tablicy
Ogłoszeń Urzędu Gminy: 02.12.2021r.