OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2021-09-17 0935
Art. czytany: 184 razy

„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr ewid. gr. 50 Obręb Nr 0001 Majków gmina Skarżysko Kościelne”


Skarżysko Kościelne 2021.09.17.
In.I.6220.4.2021
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 73 ust.1, art.74 ust.3, art.75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2021. poz. 247 z późn. zm.) oraz art..10 §1, art.49, art.61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego tj. (Dz. U. z 2021r. poz.735)


WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

zawiadamia,

że na wniosek: Inwestora: Energia Bukowsko Sp. z o.o. ul. Górna 5 10-040 Olsztyn
- z dnia 09.09.2021r. (data wpływu 13.09.2021r,),
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr ewid. gr. 50 Obręb Nr 0001 Majków gmina Skarżysko Kościelne”

Przedsięwzięcie zaklasyfikowano do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839).

Informuje się że w myśl art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (01.10.2021r.), uznaje się, że nastąpiło doręczenie niniejszego zawiadomienia.
Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania, w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.
Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 , wnieść ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty doręczenia.
Miejsce wywieszenia obwieszczenia B.I.P. i tablica ogłoszeń Gminy
Termin wywieszenia obwieszczenia :tj od 17.09.2021r. do 01.10.2021r.