OGŁOSZENIE 'PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW'

2021-03-15 1443
Art. czytany: 912 razy

PSZOK

Ogłoszenie

Urząd Gminy Skarżysko Kościelne przypomina, że § 4 i § 5 Uchwały Rady Gminy Skarżysko Kościelne NR XXV/ 159/2020 z dnia 06 listopada 2020r w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Skarżysko Kościelne, określa sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i tak:

§ 4.

Określa się sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK):
1. Transport odpadów do PSZOK właściciel nieruchomości organizuje sam we własnym zakresie i na własny koszt.
2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest dwa dni w tygodniu – w środy i soboty w godz. 900 – 1700.
3. Właściciel nieruchomości dostarczający odpady do PSZOK zobowiązany jest do poinformowania pracownika obsługującego punkt, z jakiej posesji pochodzą odpady i okazania mu do wglądu dokumentu tożsamości oraz potwierdzenia uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Skarżysko Kościelne, za bieżący okres rozliczeniowy dotyczący nieruchomości, z której pochodzą odpady.
4. Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne posegregowane, których frakcje określono w regulaminie utrzymania czystości.
5. Do PSZOK nie są przyjmowane: zmieszane odpady komunalne, materiały zawierające azbest, części samochodowe, szkło zbrojone i hartowane, inne odpady wskazujące na to, że nie pochodzą z gospodarstwa domowego.
6. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je w odpowiednim miejscu w kontenerach lub pojemnikach. Umieszczanie dostarczonych odpadów będzie odbywać się pod nadzorem pracownika PSZOK.
7. Oddający odpady do PSZOK ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscach i w sposób wskazany przez pracownika PSZOK.
8. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi punktu oraz zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa.

§ 5.

Ogranicza się ilość odpadów przyjmowanych przez PSZOK:
1) odpady remontowe i budowlane pochodzące z gospodarstw domowych w postaci odpadów betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów, gruzu ceglanego - łącznie maksymalnie 1m3 odpadów w roku z jednego gospodarstwa domowego,
2) odpady remontowe i budowlane pochodzące z gospodarstw domowych w postaci materiałów izolacyjnych takich jak wełna, papa, styropian itp. - łącznie maksymalnie 1m3 odpadów w roku z jednego gospodarstwa domowego,
3) zużyte opony z pojazdów osobowych o masie do 3,5 tony - maksymalnie 4 sztuki w ciągu roku dostarczone z jednego gospodarstwa domowego.


W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przestrzeganie zasad określonych w w/w uchwale.