Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych - 2021 rok

2021-02-23 1423
Art. czytany: 878 razy

Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych - 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 12/2021
WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 23 lutego 2021 r.w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w roku 2021.
Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 19 i art.30 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), oraz Uchwały nr XXV/161/2020 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 06 października 2020r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa zakresie art.3 ust.3 ustawy Z dnia 24 kwietnia 2003 r. zakresie działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.


zarządzam, co następuje:

§ 1.
Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w roku 2021 realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, prowadzące działalność pożytku publicznego o treści stanowiącej Załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się na stronie internetowej gminy,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
w Skarżysku Kościelnym.

§ 3.
Zasady przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w § 1 określają „Zasady pracy Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych” stanowiące załącznik nr 1 do programu współpracy przyjętego Uchwałą nr XXV/161/2020 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 06 listopada 2020r.


§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.