Konsultacje programu współpracy na 2021 rok

2020-10-19 1530
Art. czytany: 995 razy

Konsultacje programu współpracy na 2021 rok

Konsultacje programu współpracy na 2021 rok

Wójt Gminy Skarżysko Kościelne zgodnie z § 1 pkt. 1 ppkt. 2 Uchwały Nr XLIX/281/10 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 września 2010 r. przekazuje do konsultacji projekt „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE z organizacjami pozarządowymi oraz
z innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”. Uwagi do w/w projektu organizacje mogą wnosić w formie pisemnej, na formularzu konsultacji stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia,
w sekretariacie Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym w terminie 7 dni od daty upublicznienia niniejszego ogłoszenia.
Projekt Programu znajduje się na stronie www.ugskarzysko.bip.doc.pl w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”.

Wójt Gminy
Jacek Bryzik